Publicada a convocatoria de bolsas xerais para o curso 2017-2018

O Boletín Oficial do Estado publicou no día de hoxe a convocatoria de bolsas de carácter xeral para estudantes que cursen estudos postobligatorios no curso 2017-2018.

Poden concorrer a esta convocatoria os estudantes que, no curso 2017-2018 cursen algunha dos seguintes ensinos:

Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
Outros ensinos superiores non integradas na Universidade
Ensinos artísticas profesionais.
Ensinos deportivos.
Estudos de idiomas
Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional
Formación Profesional básica.
Ensinos universitarios conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.
Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos.
Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster, do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.

Maior orzamento destinado a política de bolsas da historia: 1.420 millóns de euros

Para as convocatorias de bolsas dirixidas tanto a estudantes universitarios como non universitarios no curso académico 2017-2018, o MECD incrementa os recursos financeiros ata os 1.420,33 millóns de euros, dos cales 1.035,00 millóns investiranse nas bolsas de carácter xeral que agora se publican. O resto, ata cubrir a contía orzada - do mesmo xeito que se veu realizando en cursos anteriores- destinarase á convocatoria de axudas para alumnos con necesidades educativas especiais; á compensación ás universidades dos prezos públicos polos servizos académicos correspondentes a estudantes bolseiros e a estudantes da Universidade Nacional de Educación a Distancia afectados de discapacidade; así como ás bonificacións correspondentes aos estudantes pertencentes a familias numerosas de tres fillos e equiparadas.

O Ministerio prevé axudar a máis de 675.000 familias a través das bolsas xerais.

Novidades da convocatoria

Os requisitos académicos e económicos para a obtención das bolsas de carácter xeral son os mesmos de cursos anteriores.

Como novidades cabe destacar as seguintes:

-Recóllese a substitución da mención da antiga Proba de Acceso á Universidade pola actual Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade, sen ningún cambio respecto dos requisitos académicos para a obtención de bolsa en primeiro curso de Grao, cuxo réxime no curso 2017-2018 (do mesmo xeito que nos anos anteriores) é o seguinte:

Para a obtención da bolsa completa, a nota esixida será un 6,50.

Para a obtención da bolsa unicamente de matrícula, a nota esixida será un 5,50.

-Os estudantes que cursen os seus estudos en modalidade semipresencial poderán obter as mesmas modalidades e contías de bolsas que os estudantes que as cursen en modalidade presencial.

-Os módulos do Grao Medio de Formación Profesional que resulten automaticamente validados en ensinos de Grao Superior teranse en conta a efectos do cumprimento de requisitos académicos.

As solicitudes poderán presentarse ata o 3 de outubro de 2017, inclusive, para os estudantes non universitarios e ata o 17 de outubro de 2017, inclusive, para os estudantes universitarios.
Con la tecnología de Blogger.