domingo, 30 de julio de 2017

A Administración central asumirá en exclusiva o custo do financiamento das gratuidades dos percorridos O Morrazo-Vigo e A Barcala-A Coruña, dous dos traxectos con máis tráfico da AP-9.

Onte o BOE publicaba unha moi boa e ansiada noticia para a nosa Comunidade: o Real Decreto 803/2017, do 28 de xullo, polo que se modifica o Convenio entre a Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e «Autoestradas do Atlántico, Concesionaria Española, Sociedade Anónima», aprobado por Real Decreto 633/2006, do 19 de maio. 

Por fin aténdese unha persistente e antiga demanda da Xunta e decídese que a Administración central asumirá en exclusiva o custo do financiamento das gratuidades dos percorridos O Morrazo-Vigo e A Barcala-A Coruña, dous dos traxectos con máis tráfico da AP-9.

Un custo que ata agora viña compartindo coa Xunta, e que supoñerá para Galicia un aforro anual superior aos 6 millóns de euros. 

É importante constatar que o pago pola Xunta desde o 2006 supuxo arredor de 60 millóns de euros nos últimos anos e, o que é máis importante, que deixe de pagar máis de 400 millóns de euros ata a fin da concesión.

Neste Real Decreto recoñécese que Audasa, é titular da concesión administrativa para a construción conservación e explotación da autoestrada do AP-9, adxudicada por Decreto 1955/1973, do 17 de agosto. 

Que, a autoestrada AP-9 é o principal eixo de comunicación de Galicia. Ao longo do seu percorrido se sitúan as principais cidades galegas (Ferrol, A Coruna, Santiago, Pontevedra e Vigo) e na súa contorna concéntrase ao redor do 60 por 100 da poboación galega e o 70 por 100 da actividade económica de Galicia. Ademáis constitúe a principal conexiona viaria da Rexión co Norte de Portugal. 

E engade que

"Co fin de solucionar os problemas de trafico dos itinerarios Vigo-O Morrazo, A Barcala-A Coruña, e inversos, a Administración Xeral do Estado acordou coa Xunta de Galicia e coa sociedade concesionaria da autoestrada do Atlantico a supresión do cobro da peaxe a todos os vehículos que efectuasen os citados percorridos, financiándose a medida por ambas as administracións a partes iguais. Para iso, a través do Real Decreto 633/2006, do 19 de maio, se aprobou o convenio correspondente. 

Durante o período transcorrido desde a entrada en vigor do mencionado real decreto, púxose de manifesto unha diferente evolución dos ingresos pola peaxe dos tramos nos que se implantou a supresión do cobro respecto dos do resto da autoestrada, polo que os importes abonados pola Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia en concepto de compensación difiren substancialmente dos que percibise a sociedade concesionaria de non adoptarse a citada medida. Esta situación considérase prexudicial para as administracións implicadas, e vén supoñendo un certo enriquecemento inxusto para a sociedade concesionaria, polo que se estima necesario modificar o procedemento de compensación contemplado no convenio aprobado por Real Decreto 633/2006, do 19 de maio. 

Por outra banda, a fin de reducir o custo dos intereses que implica o pago anual da compensación inclúese a posibilidade de efectuar os pagos trimestralmente, de tal maneira que non se xeren intereses de demora se se abonan as cantidades no prazo acordado desde o seu facturación.Os itinerarios Vigo-O Morrazo e A Coruña-A Barcala, forman parte dun eixo fundamental de comunicación de Galicia, eixo que permite o seu conexión con Portugal, e ao mesmo tempo presentan unha natureza marcadamente metropolitana e de forte impacto social. Un obxectivo fundamental da Administración Xeral do Estado é a mellora da ordenación do territorio, mediante unha utilización adecuada das infraestruturas existentes, como elementos vertebradores do mesmo e un adecua
do coñecemento dos datos e previsións en materia de poboación e urbanismo. Neste sentido resulta fundamental unha adecuada coordinación entre as distintas administracións, cuxa vontade se pon novamente de manifesto entre a Xunta de Galicia e a Administracion Xeral do Estado. 

Dado o carácter estatal da AP-9 e as competencias que sobre elas ostenta o Estado, e o interese xeral desta medida xustifícase que a Administración Xeral considerase conveniente dar a conformidade á solicitude presentada pola Comunidade e asumir por se soa o custo da financiamento das gratuidades dos percorridos O Morrazo-Vigo e A Coruña-A Barcala, e inversos, na súa totalidade. Por outra banda, os novos importes de compensación calculados son inferiores aos compromisos de gastos autorizados polo Consello de Ministros no seu reunión do 5 de maio de 2006, o cal permite e motiva que a Administración Xeral do Estado asuma por completo a financiación"

En definitiva , Fomento recoñece a situación prexudicial para as administracións implicadas e constata "un certo enriquecemento inxusto para a sociedade concesionaria. 

E por iso modifica o procedemento de compensación.

Felicito ao Ministerio de Fomento, pero moi especialmente ao presidente Feijóo que desde a Xunta de Galicia liderou esta reivindicación que supoñerá enormes aforros para a nosa Comunidade Autónoma. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta