Presentadas no Congreso as directrices do Plan Estatal de Vivenda 2018 - 2021

Esta tarde compareceu na Comisión de Fomento o Secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Julio Gómez Pomar para presentar o novo Plan Estatal de Vivenda 2018 - 2021.

Un Plan que é sucesor do Plan 2013-2016 e confeccionado desde o consenso. 

Así aludiu á apertura dun marco de participación e diálogo coas Comunidades Autónomas e axentes do sector, e tamén con esta Cámara, para tentar alcanzar un acordo no ámbito político respecto de cales deben ser os criterios sobre os que cimentar as axudas á vivenda que mellor serven aos cidadáns.

Neste novo Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 incluíron moitas das peticións que ao longo destes últimos anos trasladaron as Comunidades Autónomas e os representantes do sector. En particular, no que respecta ás axudas para o acceso á vivenda en réxime de aluguer para os sectores de poboación máis desfavorecidos e ás subvencións para a rehabilitación de edificios e rexeneración e recuperación urbana.

Informou que no borrador deste Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 expoñen introducir algunhas novidades:

- Así, propoñen un programa específico para persoas en situación de desafiuzamento da súa vivenda habitual proporcionando vivendas en réxime de aluguer social. 

Mediante este programa, a SAREB e as entidades financeiras e demais titulares de vivenda poden poñer esas vivendas a disposición das Comunidades Autónomas, mediante o correspondente convenio, para o seu aluguer ás persoas en situación de desafiuzamento da súa vivenda habitual, coa importante novidade de que será a Administración quen garanta o pago do aluguer. 

- Tamén quixeron que os nosos maiores benefíciense en maior medida do novo plan, para o que se incrementa a axuda á mellora da accesibilidade no caso de mobilidade reducida e para maiores de sesenta e cinco anos desde o 50% previsto no Plan 2013-2016 ata o 75%.

- Tamén se dota de maior flexibilidade ao Plan, para que poidan acollerse ao mesmo, tamén dentro do programa de conservación e mellora da accesibilidade, vivendas individuais dentro dun edificio. Ata agora estas axudas estaban destinadas ben a edificios ou ben á comunidade de propietarios no seu conxunto.

- Unha novidade de especial interese é a inclusión das vivendas unifamiliares nos programas de rehabilitación a petición de moitas comunidades autónomas. Ademais, esténdese a súa aplicación non só ao ámbito urbano, senón tamén, e isto é unha novidade importante, ao ámbito rural.

- En canto á mellora da eficiencia enerxética das nosas vivendas, que é un obxectivo que cobra cada día maior importancia, e especialmente tras a adopción do Acordo de París en decembro de 2015 e os compromisos que comporta para todos os países asinantes, increméntanse as porcentaxes das axudas para actuacións de mellora de eficiencia enerxética para aqueles propietarios con menor nivel de ingresos.

- Doutra banda, amplíase ata 1996 o ano de construción dos edificios que poden acollerse a estas axudas, o que permitirá incrementar nuns 5 millóns o parque de vivendas que é susceptible de percibilas. 

Lembremos que no Plan Estatal 2013-2016, os edificios que podían recibir axudas á rehabilitación debían ser construídos antes de 1981.

- Finalmente, e non é un asunto menor, queren facilitar tamén a xestión das áreas de rexeneración e renovación urbana actualmente en execución ao amparo do Plan Estatal 2013-2016. Para iso extenderan o seu prazo de execución ata o 31 de decembro de 2019.

Unha vez expostas as liñas xerais, presentou con máis detalle os distintos programas específicos que acolle este novo Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e que mantén como obxectivos prioritarios os seguintes: 

- Limitar no posible os efectos negativos dos desafiuzamentos nos colectivos máis vulnerables,

- potenciar o aluguer e a rehabilitación edificatoria do noso parque de vivendas, con especial atención á eficiencia enerxética,

- e darlle un marcado carácter social, orientando o Plan aos colectivos máis vulnerables e con menos recursos: ademais das persoas en situación de desafiuzamento da súa vivenda habitual que xa mencionei, maiores, novas e persoas con discapacidade.

Finalizou Gómez Pomar dicindo que o novo Plan Estatal considera como unha das súas prioridades a creación de sinerxias, tanto mediante a colaboración coas Comunidades Autónomas, como mediante o desenvolvemento de mecanismos de colaboración público-privada para a execución das actuacións de rehabilitación e de rexeneración.

E que queren deseñar:

- Unha política social, dirixida a cumprir o mandato constitucional de acceso a unha vivenda digna para todos os cidadáns, 

- E unha política urbanística, dirixida a mellorar a calidade de vida dos cidadáns pola mellora das contornas urbanas en que se desenvolven.

Para pechar dixo: "Este Goberno vai seguir tendo ás persoas no centro das súas prioridades. A vivenda é para nós unha prioridade. Véno sendo desde que asumimos a responsabilidade á fronte do Ministerio de Fomento, no que nos expomos impulsar o modelo de vivenda centrado no apoio ao aluguer, como forma de acceso á vivenda, á rehabilitación de edificios e á renovación urbana e non ao desenvolvemento expansivo das cidades"


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta
Con la tecnología de Blogger.