domingo, 12 de marzo de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso empezará o martes, ás 15,00 horas, co primeiro debate parlamentario da proposta do *PdCat (Grupo Mixto) de reformar a Lei de Axuizamento Civil co obxectivo de protexer a propiedade privada da ocupación ilegal e asegurar un parque de vivenda social que permita atender de maneira rápida, áxil e eficaz as necesidades das persoas e unidades familiares en risco de exclusión residencial. 

A Cámara decidirá tamén se inicia ou non a tramitación da Proposición de reforma do Regulamento do Congreso dos Deputados, promovida polo Grupo Parlamentario Popular para a regulación dos grupos de interese, de modo que aquelas persoas ou organizacións que queiran manter encontros cos deputados e co persoal adscrito ao seu labor parlamentario para trasladar as súas propostas deberán, con carácter previo, inscribirse nun Rexistro público adscrito á Secretaría Xeral do Congreso, co fin de garantir a transparencia no proceso lexislativo.

A continuación, os deputados debaterán dúas proposicións non de lei, unha relativa á derrogación da Lei reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de Revalorización do Sistema de Pensións da Seguridade Social co fin de garantir o poder adquisitivo dos pensionistas, impulsada polo Grupo Socialista; e outra do Grupo Popular que pide elaborar un protocolo específico para os supostos de subtracción internacional de menores.

Posteriormente, o Pleno debaterá tres mocións consecuencia de interpelacións urxentes. A primeira delas, do Grupo Parlamentario Socialista, aborda a política que pensa adoptar o Goberno respecto ao modelo de contratación do persoal investigador *predoctoral. A segunda, do Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En *Comú *Podem-En Marea, trata da situación de discriminación das persoas *LGTBI. A terceira, de Cidadáns, céntrase as políticas do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade destinadas a favorecer a captación e recuperación de talento no contexto do *Brexit e a Presidencia de Donald *Trump.

Comparecencia de Rajoy 

O mércores, ás 9 horas, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy,  comparecerá, a petición propia, no Pleno para informar sobre o Consello Europeo dos días 9 e 10 de marzo de 2017. Tras a súa intervención, comezará a sesión de control ao Goberno, coas preguntas e interpelacións ao presidente e o resto dos membros do Executivo.

O xoves debaterase a *convalidación ou derrogación do Real Decreto-Lei polo que se modifica o réxime de os estibadores para cumprir a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 11 de decembro de 2014 que condena ao Reino de España por considerar que o réxime legal en que se desenvolve o servizo portuario de manipulación de mercadorías *contraviene o artigo 49 Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

Esta modificación supón suprimir, no seu maior parte, o actual réxime de xestión dos traballadores para a prestación do servizo portuario recolleito na Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante.

Ademais os deputados votarán o Ditame da Comisión de Asuntos Exteriores do Convenio europeo sobre protección de animais de compañía, polo que se prohiben as intervencións cirúrxicas cuxo obxecto sexa a modificar a aparencia dun animal de compañía como o corte de cola, orellas, sección de cordas vocais e extirpación de uñas e dentes.

Finalmente, o Pleno debaterá *acumuladamente dous ditames da Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas en relación coa Declaración sobre a Conta Xeral do Estado correspondente aos exercicios 2013 e 2014, así como a Resolución adoptada pola devandita Comisión.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta