jueves, 2 de marzo de 2017

A asistencia xurídica gratuíta prestada por avogados e procuradores seguirá sen estar suxeita ao IVE

A última hora de onte conoceimos que o ministro de Xustiza, Rafael Catalá, había comunicado ao Consello Xeral da Avogacía Española que a asistencia xurídica gratuíta seguirá sen estar suxeita ao IVE.

Catalá trasladoulles a decisión do Goberno que se traducirá na presentación dunha Proposición de Lei, acordada entre PP e PSOE, de modificación da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, para reforzamento do sistema e da garantía do acceso dos cidadáns á Administración de Xustiza.

Desta forma, fortalecerase o principio de obrigatoriedade e o carácter indemnizatorio da asistencia xurídica gratuíta. 

En España, os colegiosprofesionales asumen a obrigación de prestar un servizo público que sefundamenta no artigo 119 da Constitución. Doutra banda, a compensación satisfeita por esta asistencia ten natureza análoga a unha indemnización, é dicir, non se entende como unha retribución posto que se afasta dos prezos de mercado, imponse sen que o profesional teña capacidade para modificala, está suxeita a baremo e con ela preténdese indemnizar aos letrados e procuradores pola prestación do servizo sen retribución conforme aos criterios do mercado.

Na actual regulación, o servizo cualifícase como remunerado ou retribuído, o que dera lugar a dúbidas interpretativas sobre os seus efectos fiscais que desaparecerán como consecuencia desta proposición normativa. As administracións públicas competentes seguirán financiando con cargo ás súas dotacións orzamentarias a prestación dos servizos de asistencia xurídica gratuíta polos Colexios de Avogados e de Procuradores como ata agora.

Esta norma terá efecto desde o 1 de xaneiro deste ano e para aclarar calquera dúbida interpretativa, o Ministerio de Facenda ditará unha instrución para que o IVE non se faga efectivo durante o período transitorio ata a aprobación da mesma.

Estamos ante unha excelente noticia, que é a consecuencia do diálogo mantido entre o Consello Xeral da Avogacía Española e o Ministerio de Xustiza, e coa colaboración dos Grupos Parlamentarios do Congreso dos Deputados.

Era necesario reaccionar ante a protesta unánime de toda a Avogacía, ata o punto de que se estaba estudando a convocatoria dunha folga na Quenda de Oficio e diversas mobilizacións en toda España.

Así que celebro que a Xustiza Gratuíta sexa considerada un dereito dos cidadáns e non un ben de mercado, e que se recoñeza o traballo que prestan 43.000 avogados e avogadas en calquera lugar de España 24 horas ao día, 365 días ao ano.