Primeiro paso no Congreso para que non se poidan conceder indultos no caso de delitos de corrupción ou de violencia de xénero

Onte o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou con 343 votos a favor  
(entre eles o do GPP) e 1 en contra a toma en consideración da proposta do Grupo Socialista de modificación da Lei do 18 de xuño de 1870, de regras para o exercicio da Graza de Indulto, co fin de impedir que se conceda nos casos de delitos relacionados coa corrupción nin cos de violencia de xénero.

Unha vez superada esta primeira votación, abrirase o prazo de emendas ao articulado e a iniciativa lexislativa será remitida á Comisión de Xustiza, na que se debaterán e votarán emendas e elaborarase un ditame que continuará a súa tramitación no Senado.

O Grupo Socialista argumentou que "o indulto é e debe ser un recurso excepcional para dar por cumprida, total ou parcialmente, a responsabilidade penal imposta conforme á lei polos Xulgados e Tribunais", e só é democraticamente asumible cando na súa concesión concorran as razóns de xustiza, equidade ou utilidade pública que ata hoxe require a Lei de 1870, pero tamén a súa incidencia na reinserción social do condenado para así cumprir coa finalidade que a Constitución atribúe a toda pena.

"E non está xustificado que este recurso excepcional aplíquese aos supostos de delitos relacionados coa corrupción cometidos por autoridades ou cargos públicos nin aos vinculados coa violencia de xénero", apuntou o grupo propoñente, que resaltou que, ademais, a concesión de indulto total debe requirir a conformidade do Maxistrado ou Tribunal sentenciador.

Por outra banda, a interdicción da arbitrariedade na actuación dos poderes públicos que consagra o artigo 9.3 da Constitución supón a proscripción de toda actuación carente de xustificación e, por iso, impide que a discrecionalidade que en determinados ámbitos gozan os poderes públicos na súa actuación sexa sinónimo de arbitrariedade.

Ao seu xuizo o mellor modo de evitar unha conduta arbitraria neste ámbito, continúa a iniciativa, é esixir que todo indulto, sexa total ou parcial, acompáñese da expresión concreta das razóns que conducen ao Goberno para concedelo; isto é, a esixir que os Reais Decretos de indulto sexan motivados.

O Grupo Parlamentario Popular votou favorablemente, pero o seu portavoz anunciou xa un paquete de emendas en liña coa posición mantida no debate e a incorporación ao texto da proposición das circunstancias que de facto vén considerando o Goberno na concesión ou denegación dos indultos, tales como nos casos de concesión da graza, informes favorables do órgano sentenciador e ministerio fiscal, a reinserción social do condenado, antigüidade dos feitos ou da pena, inexistencia doutros antecedentes penais, dependencia de terceiros, especialmente de menores que poidan quedar en desamparo, abono das responsabilidades civís, circunstancias persoais de especial gravidade, por poñer algúns exemplos; ou ben nos casos de denegación, a gravidade do delito, informes desfavorables do órgano sentenciador e do ministerio fiscal, oposición da vítima nos delitos contra a integridade das persoas ou multirreincidencia.

En definitiva, o Grupo Popular aceptou a tramitación e votou favorablemente esa proposición de lei, pero recoñecendo que é unha lei incompleta, que é unha lei escasa e que require de modificacións máis profundas que as que  propón o Grupo Socialista

Con la tecnología de Blogger.