jueves, 23 de febrero de 2017

A Comisión Europea agarda que o crecemento de España se retarde, pero mantéñase sólido

O "Informe sobre España 2017" da Comisión publicado onte avalía a economía española á luz do Estudo Prospectivo Anual sobre o Crecemento da Comisión Europea publicado o 16 de novembro de 2016. 

No devandito Estudo, a Comisión pedía  aos Estados membros da UE que redobrasen os seus esforzos en relación cos tres elementos do triángulo virtuoso da política económica: fomento do investimento, realización de reformas estruturais e aplicación dunhas políticas fiscais responsables. 

En síntese o informe di que:

"A economía española segue gozando unha forte recuperación e estase movendo cara a unha composición do crecemento máis equilibrada que antes da crise

O investimento en bens de equipo tamén se incrementou considerablemente, mentres que se iniciou a recuperación do investimento no sector da construción.

O superávit da balanza por conta corrente mantense.

Espérase que o crecemento se retarde, pero mantéñase sólido. 

As ambiciosas reformas estruturais realizadas en España nos últimos anos sentaron as bases da forte recuperación económica, á que tamén contribuíron outras condicións favorables. O repunte dos prezos do petróleo, supoñendo que remitan as tensións xeopolíticas en destinos turísticos competidores, podería empeorar o saldo exterior da economía española. 

Por outra banda, non se esperan novas melloras significativas da competitividade de custos, dado que o incremento da produtividade mantense moderado e estanse renovando as subidas salariais. 

Prevese unha perda de dinamismo da demanda interna, ao non verse xa fomentada pola baixada dos prezos, os recortes tributarios aplicados en 2015- 2016 e a mellora das condicións financeiras.

En termos xerais, espérase unha moderación do crecemento do PIB real, aínda que se mantería sólido (2,3 % en 2017 e 2,1 % en 2018). 

Aínda non se superaron completamente as secuelas da crise e seguen vixentes importantes retos. 

España emprendeu un substancial axuste económico, pero a persistencia de desequilibrios fai vulnerable á economía. 

A débeda do sector privado segiiu diminuíndo, apoiada por un sector financeiro máis saneado, pero a débeda do sector público non diminuíu, o que se traduciu nunha baixa redución do altísimo nivel de débeda externa. 

Aínda que o desemprego diminuíu rapidamente, mantense a un nivel moi elevado, e a pobreza e a desigualdade na distribución da renda son das máis elevadas da UE.

España é orixe de efectos colaterais moderados para os outros países da zona do euro. As simulacións mostran que un aumento do gasto público (por exemplo, en apoio da educación superior e a I+D) que sexa financiado cunha subida do imposto sobre o valor engadido afectaría de forma limitada ao crecemento dos outros países da zona do euro, fóra de Portugal, país para o que España representa o principal mercado de exportación. 

En termos xerais, España realizou avances limitados no seguimento das recomendacións específicas por país (REP) de 2016

En canto aos avances no logro dos obxectivos nacionais no marco da Estratexia Europa 2020, España está a obter bos resultados na redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e tamén se atopa en bo camiño para alcanzar a cota acordada para as enerxías renovables. 

As principais conclusións do exame exhaustivo contido no presente informe e os retos que delas derívanse son os seguintes: 

- Os superávits da balanza por conta corrente están a dar lugar a unha lenta redución dos pasivos exteriores netos da economía española. 

- A redución da débeda do sector privado continuou, pero o endebedamento mantense elevado, especialmente no caso dos fogares. 

- O sector financeiro seguiu mostrando un alto grao de estabilidade, apoiado polo seu actual proceso de reestruturación, os baixos custos de financiamento e a recuperación económica. 

- Seguen sendo altos os riscos para a sustentabilidade das finanzas públicas a medio prazo. A cociente de débeda das Administracións Públicas españolas mantense elevada, nun nivel lixeiramente inferior ao 100 % do PIB en 2016. 

- A creación de emprego foi significativa nos últimos anos e o desemprego diminuíu rapidamente, aínda que se mantén a un nivel moi elevado". 

Outras cuestións económicas clave analizadas no presente informe, que apuntan a desafíos concretos aos que se enfronta a economía española, son as seguintes: 

"A cooperación das Administracións Autonómicas é esencial para que España alcance os seus obxectivos orzamentarios. No período 2013-2015, as Comunidades Autónomas foron responsables de aproximadamente a terceira parte do déficit anual medio das Administracións Públicas. Aínda que gozan dun alto grao de autonomía fiscal, a medida en que a utilizaron para financiar aumentos do gasto varía segundo o imposto ou a Comunidade Autónoma de que se trate. O uso limitado de instrumentos preventivos e correctores establecidos na lexislación nacional e doutros instrumentos non proporcionou incentivos suficientes para a disciplina orzamentaria. 

O uso estendido dos contratos temporais pode afectar negativamente á situación social e frear o incremento da produtividade. España ten un das maiores porcentaxes de traballadores con contrato temporal no emprego total dentro da UE. Moitos destes contratos son de moi curta duración. O amplo uso dos contratos temporais pode afectar negativamente o incremento da produtividade, particularmente ao ofrecer menores oportunidades de formación no posto de traballo. Con demasiada frecuencia, os empregos temporais non constitúen unha boa base para unha carreira profesional estable e poden asociarse a peores condicións laborais e a un maior risco de pobreza. As recentes reformas do mercado laboral parecen ter un efecto moderadamente positivo na redución da segmentación entre os contratos por tempo indefinido e os contratos temporais, pero algúns aspectos da lexislación laboral aínda poden crear incentivos para a celebración de contratos temporais. 

As deficiencias nas políticas de activación e as políticas sociais dificultan unha redución máis rápida da pobreza. O risco de pobreza ou exclusión social empezou a diminuír en 2015. Con todo mantívose moi elevado, especialmente para os nenos, e a pobreza en situación de emprego aínda seguía aumentando. A limitada cobertura das prestacións sociais distintas das pensións e a falta de coordinación entre os servizos públicos de emprego e os servizos sociais deixan a moitos desempregados sen axuda nos seus esforzos por incorporarse ou reincorporarse ao mercado laboral. A axuda ás familias é baixa e non está suficientemente destinada ás de baixos ingresos. 

Prevese que as deficiencias dos resultados do sistema educativo obstaculizarán o incremento da produtividade no futuro. Os resultados educativos medios mantéñense estables e España aínda presenta a maior taxa de abandono escolar prematuro e baixas cualificaciones básicas entre os adultos dentro da UE, e iso a pesar das medidas adoptadas para mellorar o atractivo da formación e a educación profesional. Subsisten amplas disparidades autonómicas nos resultados educativos. A empleabilidad dos titulados universitarios é relativamente baixa. 

O rendemento da innovación segue baixo, a pesar de certa modesta mellora. A proporción que representan os gastos de investigación e desenvolvemento no PIB e o rendemento da innovación seguiron diminuíndo. Un complexo marco de gobernanza e a falta dunha cultura de avaliación pesan sobre a eficacia da axuda á I+D. 

A pesar dalgúns brillantes exemplos, a coordinación entre as políticas autonómicas e a política nacional en materia de innovación é aínda limitada. Subsisten os obstáculos á cooperación entre as universidades e as empresas, en particular os relativos á transferencia de tecnoloxía e a mobilidade intersectorial dos investigadores. 

A contorna empresarial dificulta unha asignación eficiente dos recursos e o incremento da produtividade. Os custos medios de posta en marcha dunha empresa en España son superiores aos da maioría dos Estados membros e varían substancialmente entre as distintas Comunidades Autónomas. A escaseza de man de obra con cualificaciones dixitais retarda a integración das tecnoloxías dixitais na economía. A aplicación da Lei de Garantía da Unidade de Mercado só rexistrou pequenos avances en 2016 e a regulamentación dos servizos profesionais segue sendo restritiva, e as correspondentes marxes, elevados.

 O capital risco segue infradesarrollado, aínda que algúns instrumentos públicos de axuda contribuíron a estimular a súa oferta.

 O marco de contratación pública non fomenta a eficiencia e a conformidade coa lexislación. España carece dunha política de contratación pública nacional que garanta a eficiencia e a conformidade coa lexislación e un alto nivel de competencia en todo o país. Recentemente tomáronse algunhas medidas para mellorar as prácticas en materia de contratación pública, pero subsisten deficiencias, tales como o baixo nivel de coordinación entre os distintos niveis das Administracións Públicas, a insuficiencia dos mecanismos de control, a falta de transparencia e unha utilización relativamente baixa das adquisicións centralizadas."

Onte o ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, considerou "positivo" este Informe España 2017 da Comisión Europea, porque sinala que a recuperación económica é "robusta" e "equilibrada" e que desde 2014 está a reducirse o impacto da crise en termos de pobreza e exclusión. Aínda que "por suposto" recoñeceu que quedan cousas por facer porque a taxa de desemprego segue no 18,6% e hai que "continuar" coas medidas de crecemento económico e creación de emprego.


https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta