Aprobado o Regulamento da Lei de Desindexación, que evitará que a subida xeral dos prezos tradúzase automaticamente a determinados bens e servizos nos que intervén o sector público, como os billetes de autobús ou os medicamentos

Destaco do Consello de Ministros desta mañá a aprobación, mediante un Real Decreto, o desenvolvemento regulamentario da Lei de Desindexación, de marzo de 2015, que persegue desvincular do IPC a revisión de prezos de bens e servizos no ámbito do sector público. Esta Lei estaba pendente de desenvolvemento regulamentario para a súa plena aplicación.

No Regulamento aprobado hoxe táxanse as excepcións nas que se permiten as revisións e establécense os requisitos que han de cumprirse para estes casos; por exemplo, que a revisión reflicta unha estrutura de custos baseada nos principios de eficiencia e boa xestión empresarial. Desta maneira, evítase que a Administración ou os usuarios de servizos públicos teñan que soportar os custos daquelas prácticas empresariais que non sexan as mellores do mercado.

Protección ante brotes inflacionistas:


A Lei establece como regra xeral a prohibición de indexar co obxectivo de evitar os denominados "efectos de segunda rolda" e a inercia inflacionista. 

Iso protexe á actividade económica xeral de brotes inflacionistas, ao impedir que se trasladen entre os distintos sectores da economía e que cobren carácter permanente.

Así, determinados prezos nos que intervén o sector público, como billetes de autobús, tren, peaxes de autoestradas, prezos de medicamentos, prezos regulados do gas ou a electricidade, non poderán indexarse respecto ao IPC.

 As modificacións destes prezos deixarán de ser automáticas en función da evolución da inflación e só poderán variar cando haxa outras causas que fosen previamente xustificadas e acreditadas. A Lei exclúe do seu ámbito de aplicación a negociación salarial, as pensións e a emisión de débeda pública.

Excepcións:

Excepcionalmente, permítese a posibilidade de indexación nos casos en que este mecanismo sexa necesario e eficiente; é dicir, sempre que esta revisión reflectir, da forma máis adecuada posible, a evolución dos custos da actividade da que se trate.

Concretamente, o Regulamento regula o conxunto de valores monetarios que poden acollerse ao réxime de revisión periódica en función de índices específicos de prezos. Na listaxe inclúense tres tipos de valores monetarios: en primeiro lugar, algúns prezos enerxéticos regulados como a bombona de butano, a tarifa de último recurso de gas natural, o transporte e distribución de electricidade ou o Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor de electricidade (PVPC); en segundo lugar, os contratos de arrendamentos de inmobles nos que interveña o sector público; en terceiro lugar, os contratos, por exemplo obras, e concesións do sector público de longo prazo, é dicir, aqueles que requiren cuantiosos investimentos e, polo tanto, un período de recuperación de tales investimentos que exceda os cinco anos.

Estas indexacións levarán a cabo, xeralmente, mediante fórmulas previamente taxadas que deberán xustificarse por unha estrutura de custos baseada nos principios de eficiencia e boa xestión empresarial. Consideraranse unicamente os custos indispensables e significativos para a actividade e cuxa evolución sexa impredicible. Deberán utilizarse prezos individuais ou índices de prezos específicos que reflictan eses custos. Non se permite indexar custos financeiros, amortizacións, gastos xerais e de estrutura, nin o beneficio industrial.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.