miércoles, 7 de diciembre de 2016

O Informe PISA 2015 acredita que Galicia está por riba da media de España e da OCDE nas tres competencias avaliadas (lectora, científica e matemática)

Onte foi dado a coñecer pola OCDE  o informe PISA (Programa para a Avaliación Internacional de Alumnos) de 2015. Unha enquisa na que se avaliou a preto de 540 000 estudantes de 15 anos de idade en 72 países, sobre as súas competencias en ciencias, lectura, matemáticas e resolución de problemas de maneira colaborativa. 
Nesta ocasión, a disciplina principal eran as ciencias, cada vez máis importantes para a economía e a sociedade actual.
Ao longo da última década, o Programa para a Avaliación Internacional de Alumnos, PISA, converteuse no principal baremo mundial para avaliar a calidade, equidade e eficiencia dos sistemas educativos. PISA axuda a identificar as características dos sistemas educativos de maior rendemento, o que pode permitir a gobernos e educadores recoñecer políticas efectivas que poden adaptar aos seus contextos locais.
Singapir obtivo os mellores resultados que o resto dos países do mundo. Os países da OCDE con mellores resultados son Xapón, Estonia, Finlandia e Canadá.
Aínda que o gasto por estudante na educación primaria e secundaria aumentou case un 20 % desde 2006 nos países da OCDE, o rendemento en ciencias na enquisa PISA aumentou só en 12 dos 72 países e economías avaliados neste período. Entre eles inclúense sistemas educativos de alto rendemento como os de Singapu e Macao (China), e de baixo rendemento como os de Perú e Colombia.
Ao redor dun de cada 10 estudantes no conxunto dos países da OCDE  ten un rendemento de nivel máximo en ciencias. En toda a OCDE, máis dun de cada cinco estudantes non alcanzan o nivel de competencias básico: só en Canadá, Estonia, Finlandia, Hong Kong (China), Xapón, Macao (China), Singapura e Vietnam polo menos nove de cada 10 estudantes de 15 anos de idade posúen os coñecementos básicos que todo estudante debería ter antes de concluír os estudos.
O anterior pon de relevo as dificultades ás que se enfrontan todos os países, incluídos algúns dos máis ricos, para cumprir o cuarto obxectivo, relativo á educación, dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable para 2030, que consiste en «Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos».
O informe presenta as políticas en vigor que comparten os países con bos resultados: expectativas elevadas e universais para todos os estudantes, unha gran atención ao ensino de calidade, recursos dirixidos aos estudantes e os centros educativos con dificultades, e un compromiso coas estratexias coherentes e a longo prazo.
Do informe despréndense outras conclusións crave, entre as que cabe mencionar:
Diferenzas de xénero
- As diferenzas de xénero no ámbito das ciencias tenden a ser menores que en competencia lectora e matemáticas, aínda que, máis ou menos, en 33 países e economías a proporción de estudantes de alto rendemento en ciencias é maior no caso dos mozos que no das mozas. Finlandia é o único país no que hai maior probabilidade de que as mozas teñan un rendemento superior ao dos mozos.
- Un de cada catro mozos e mozas indicou que espera traballar nunha profesión relacionada coas ciencias, aínda que as eleccións son moi distintas: elas, na súa maioría, buscan postos no sector sanitario, e eles elixen converterse en profesionais das TIC, científicos ou enxeñeiros.
Equidade na educación
-Canadá, Dinamarca, Estonia, Hong Kong (China) e Macao (China) alcanzan niveis elevados de rendemento e equidade nos resultados educativos.
- Os estudantes con menores recursos económicos teñen tres veces máis probabilidades de ter un rendemento baixo que os estudantes con maiores recursos económicos, e os estudantes inmigrantes teñen máis do dobre de probabilidades que os non inmigrantes de ter un rendemento baixo.
- Máis ou menos, en todos os países con poboacións estudantís relativamente elevadas, a asistencia a un centro de ensino cunha alta concentración de estudantes inmigrantes non vai asociada a un rendemento escolar baixo (tendo en conta o nivel socioeconómico do alumnado do centro).
Rendemento dos estudantes en comprensión lectora e matemáticas
- Preto do 20 % dos estudantes dos países da OCDE, máis ou menos, non teñen o nivel básico de competencia lectora. Esta porcentaxe mantívose estable desde 2009.
- Máis ou menos nos países da OCDE, as diferenzas de xénero en comprensión lectora en favor das mozas reduciuse 12 puntos entre 2009 e 2015: o rendemento dos mozos mellorou, en especial entre os que tiñan mellores resultados, mentres que o rendemento das mozas diminuíu, en especial entre as que tiñan peores resultados.
- Máis dun de cada catro estudantes en Pequín-Xangai-Jiangsu-Guangdong (China), Hong Kong (China), Singapur e Taipei-China son estudantes do máis alto rendemento en matemáticas, unha proporción maior que en calquera outro lugar.
 Rendemento dos centros educativos
- O tempo que dedican os estudantes para aprender e o modo en que se ensinan as ciencias están máis estreitamente relacionados co rendemento das ciencias e as expectativas de realización dunha carreira relacionada coas ciencias, que o grao de equipamento e dotación de persoal cos que conten os departamentos de ciencias e as cualificaciones dos profesores de ciencias.
-Os estudantes dos centros educativos máis grandes conseguen mellores cualificacións en ciencias e teñen maior probabilidade que os estudantes dos centros máis pequenos polo que respecta á expectativa de desempeñar un traballo relacionado coas no futuro. Pero nos estudantes de centros máis pequenos observouse un mellor ambiente disciplinario nas súas leccións de ciencias e teñen menor probabilidade que os estudantes de centros máis grandes de faltar ou chegar tarde a clase (tendo en conta o nivel socioeconómico do alumnado e do centro).
- Trinta países e economías utilizaron a repetición de curso con menor frecuencia en 2015 que en 2009; en só cinco países aumentou a incidencia da repetición de curso durante o período en cuestión. A utilización da repetición de curso diminuíu polo menos en 10 puntos porcentuais en Costa Rica, Francia, Indonesia, Letonia, Macao (China), Malta, México e Tunes.
O INFORME PISA  REFERIDO A GALICIA
O informe PISA 2015 confirma que Galicia está por riba da media de España e da OCDE nas tres competencias avaliadas (lectora, científica e matemática); e incrementa a súa puntuación total e a súa posición no ránking de comunidades autónomas con respecto ao último informe de 2012. O informe avalía que Galicia sigue nunha liña de crecemento continuo no que atinxe ao seu sistema educativo, con importantes melloras tanto en termos absolutos como en comparación co resto das comunidades autónomas, e mesmo con outros países.
Segundo os datos obtidos tras analizar o grao de adquisición de destrezas e coñecementos do alumnado de 15 anos, Galicia obtén 494 puntos en competencia matemática, 8 máis que a media española (486) e 4 máis que a media da OCDE (490).
Ademais Galicia sube 5 puntos en comparación co ano 2012 (cando obtivo 489 puntos). Na mesma liña van os resultados obtidos en competencia lectora, con 509 puntos (10 máis que os obtidos no informe de 2012), 13 máis que a media española (496), e 16 por riba da media da OCDE (493).
Canto á competencia científica, Galicia mantén os 512 puntos obtidos en 2012, o que a sitúa 19 puntos por riba de España e da OCDE (493 as dúas). De feito a comunidade autónoma sitúase ao mesmo nivel de países que se caracterizan por un importante desenvolvemento tecnolóxico como Alemaña, Australia, Países Baixos, Reino Unido, Corea do Sur e Suíza.
En definitiva, Galicia mellora a súa posición tanto a nivel global como en comparación co resto das Comunidades Autónomas do Estado, onde sube dous postos na escala, ao pasar do sexto ao cuarto posto en competencia lectora (despois de Castela-León, Madrid e Navarra), e do décimo ao oitavo posto en competencia matemática; e 1 posto en competencia científica (ao pasar do quinto ao cuarto posto no ránking de CCAA).
A primeira en equidade
O Informe PISA 2015 vén de confirmar a Galicia como a Comunidade Autónoma co sistema educativo máis equitativo por diante de todos os países da OCDE. Este dato, que se obtén tras analizar a influencia do contexto sociocultural nos resultados académicos do alumnado, confirma o esforzo da Consellería de Cultura e Educación por garantir un acceso á educación en condicións de igualdade para todos.
De feito, unha das accións prioritarias do Goberno galego é a atención á diversidade de todos os colectivos. Tal como reflicten os últimos informes do Ministerio, Galicia é a CCAA máis inclusiva do Estado, co 91,1% do alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE) integrado no réxime ordinario. Isto é posible grazas á rede de 3.000 profesionais, entre coidadores e especialistas en PT (Pedagoxía Terapéutica) e AL (Audición e Linguaxe) que traballan no noso sistema educativo público.
Políticas de implementación e reforzo
A tendencia positiva que vén de confirmar o informe PISA ratifica as accións postas en marcha pola Consellería de Cultura e Educación para avanzar cara a excelencia do sistema educativo e que se sustenta en dous piares fundamentais que son o profesorado e o alumnado.
Neste senso, é preciso salientar a dedicación e esforzo dos docentes galegos en prol da mellora da calidade educativa. Ademais cómpre ter en conta o reforzo da formación do profesorado, con liñas específicas para promover as competencias STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemática), para a implantación dos novos currículos e das novas materias de libre configuración, a mellora da competencia lingüística en linguas estranxeiras ou bases para mellorar a atención á diversidade e a convivencia.
Así mesmo, a Consellería sigue reforzando os contratos-programa, que buscan mellorar a calidade do ensino para reducir a porcentaxe de alumnado de baixo rendemento. Cun orzamento de 3,1 millóns de euros (un 18% máis que o ano pasado), os contratos-programa permitiron a contratación de 154 docentes externos de apoio adicionais. Esta acción potencia a autonomía dos centros, que son quen deciden qué áreas deben reforzar e, precisamente, a liña máis demandada é o PROA (Programa de Reforzo, Orientación e Apoio), seguida da de reforzo en competencias clave.
Na área de lectura, cómpre poñer en valor os plans no ámbito das bibliotecas escolares, como o PLAMBE (de Mellora de Bibliotecas) e o Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe).

Parabens a Xunta é a Comunidade Educativa galega.
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta