martes, 20 de diciembre de 2016

Falando de Asilo e Internamento de Estranxeiros na Comisión Mixta de Relacións co Defensor do Pobo

Asisto esta mañá no Senado a unha sesión da Comisión Mixta de Relacións co Defensor do Pobo, da que formo parte como vogal.

Nela compareceu a Defensora do Pobo, Soledad Becerril para explicar o labor de supervisión que realiza a institución nos Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE).

Dixo que o principal empeño do Defensor do Pobo é lograr unha mellora das instalacións e edificacións dos centros, e potenciar a atención e servizos que se presta aos internos, mediante unha maior presenza de ONG e unha mellor información ás persoas ingresadas.

Apuntou que só se expulsa a aproximadamente o 41% das persoas ingresadas nos CIE, e sinalou que tamén que nos CIE coinciden persoas que teñen unha situación administrativa irregular e persoas que saíron de prisión aos que se substitúe o cumprimento da pena por expulsión.

"Transmitín ao Ministro a necesidade de acometer estas melloras e respondeume que era consciente da súa necesidade e que faría o posible por acometelas", asegurou.

A Defensora tamén detallou a visita realizada por técnicos da institución ao CIE de Aluche (Madrid) os días 26 e 27 de outubro e sinalou algunhas das recomendacións realizadas para mellorar as condicións dos internos.

Soledad Becerril apuntou que o día da visita finalizábase a instalación dun sistema de apertura mecánica das portas das habitacións e destacou que todos os dormitorios teñen aseo no seu interior, conforme aos criterios do Defensor do Pobo.

A institución reiterou a recomendación para que se realice un exame médico a todos os cidadáns que van ser repatriados nas 48 horas anteriores á súa saída do CIE e que devandito informe vaia acompañado dun resumo da historia clínica do interno.

Entre as suxestións realizadas polo Defensor do Pobo tras a devandita visita, destaca tamén a necesidade de realizar un recoñecemento médico sistemático a todos os internos que pasen á situación de separación temporal, tanto antes como despois de saír e que o seu resultado anótese no libro de rexistro.

A institución suxeriu ademais, que se instalen cámaras de videovixilancia nas habitacións de separación temporal e naquelas zonas por onde transitan os internos que actualmente carecen delas. Así mesmo, pediuse que se facilite información sobre protección internacional en máis idiomas dos utilizados actualmente.

Segundo explicou Becerril, a institución  recibiu 116 queixas sobre o CIE de Aluche e trasladou á Fiscalía Xeral do Estado a listaxe das 17 persoas que, no momento da visita, manifestaron ser menores de idade. 

O asilo en España:

Tamén nesta sesión da Comisión, Soledad Becerril,  presentou o estudo "O asilo en España: A protección internacional e os recursos do sistema de acollida", que analiza a situación do sistema de asilo español e achega un total de 26 recomendacións para mellorar a acollida e integración de quen busca refuxio en España.

Dirixidas ao Ministerio de Interior, á Dirección Xeral de Política Interior, á Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración e ás Comunidades Autónomas as recomendacións teñen como obxectivo "establecer un sistema de seguimento do procedemento e acollida, para detectar problemas no funcionamento diario e propoñer medidas de mellora".

A Defensora do Pobo destacou os problemas en materia de asilo aos que se enfronta non só España, senón o conxunto de Europa. O estudo sinala que a Unión Europea nunca tivera que "pensar e deseñar unha política para recibir por centos de miles de persoas, desprazadas polas guerras, polo terror e pola persecución. Para iso non estaba preparada".

O número de persoas desprazadas de maneira forzosa "desbordou a capacidade dos habituais procedementos de entrada", apuntou.

O estudo sinala que a acollida esixe actuar de acordo cun sistema común de asilo, axilizar os procedementos para as solicitudes do mesmo e os traslados a España, atender con especial dilixencia ás situacións de menores, persoas con discapacidade e de trata de seres humanos.

Tamén apunta que é necesario dispoñer da asistencia xurídica precisa así como dun persoal de atención moi cualificado para todas estas funcións.

Para facilitar a integración, o estudo subliña que é preciso velar tanto polas axudas económicas que perciban os refuxiados, como polas distintas fases do proceso polas que poidan pasar.

Por iso, o Defensor do Pobo considera oportuno revisar as condicións e circunstancias previstas na lei reguladora do dereito de asilo e protección subsidiaria, de outubro de 2009, para conceder protección e procurar a integración dos refuxiados.

Algunhas recomendacións formuladas:

Ao Ministerio do Interior.

. Modificar a Lei de Asilo para acelerar a tramitación do asilo aos familiares de solicitantes que se atopen en situacións de risco.

. Renovar o sistema informático da Oficina de Asilo e Refuxio para mellorar a xestión e publicación das estatísticas sobre protección internacional.

. Axilizar a execución dos traslados a España de solicitantes de protección internacional.

Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración.

. Impartir instrucións para evitar a desprotección dos solicitantes ante posibles situacións de saturación e elaborar protocolos de actuación para canalizar as axudas de administracións e particulares.

. Establecer un sistema eficaz para supervisar a actuación das organizacións non gobernamentais que colaboran na acollida.

Ás Comunidades Autónomas.

. Impartir instrucións aos servizos sanitarios para que os solicitantes de asilo poidan acudir a consultas con médicos especialistas, aínda que sexa fose do período de vixencia do cartón temporal e o procedemento de asilo continúe en trámite.

. Os distintos organismos da Administración Xeral do Estado e a maior parte das comunidades autónomas deron resposta ás recomendacións formuladas neste estudo. En termos xerais as respostas manifestan a vontade dos órganos administrativos de mellorar os recursos, procedementos e condicións de vida a disposición dos solicitantes de asilo.

. O Defensor do Pobo continúa o diálogo coas administracións sobre aqueles aspectos das súas recomendacións que requiren unha maior concreción ou sobre as que subsiste algunha discrepancia.

Celebro volver formar parte desta interesante Comisión, da que fun portavoz do GPP na miña primeira Lexislatura no Congreso, cando era Defensor do Pobo Enrique Múgica.