miércoles, 10 de agosto de 2016

A tarifa plana de 50 euros de cotización á Seguridade Social para incentivar aos novos autónomos beneficiou desde a súa posta en marcha a 926.521 emprendedores, deles 51.127 en Galicia

Difunde hoxe o Ministerio de Emprego e Seguridade Social que a tarifa plana de 50 euros de cotización á Seguridade Social para incentivar aos novos autónomos beneficiou desde a súa posta en marcha a 926.521 emprendedores, dos que 356.225 son menores de 30 anos. 

En Galicia beneficiou  a 51.127 traballadores autónomos dos que 19.114 son menores de 30 años.

A tarifa plana introduciuse no Real Decreto-Lei de apoio ao emprendedor e de estímulo ao crecemento e á creación de emprego que aprobou o Consello de Ministros o 22 de febreiro de 2013, dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016.

Posteriormente a Lei de Emprendedores ampliou o ámbito de aplicación da tarifa plana a todos os novos autónomos, con independencia da súa idade.

Por outra banda, os autónomos poderán manter a bonificación cando contraten a traballadores, segundo o proxecto de Lei pola que se modifica e actualiza a normativa en materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo autónomo e da Economía Social, que está a concluír a súa tramitación parlamentaria.

Beneficios

Durante os seis meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta, aplicarase unha redución do 80% da cota que resulte de aplicar sobre a base mínima o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento neste Réxime. Desta forma o novo autónomo menor de 30 anos poderá cotizar durante o primeiro semestre unha cota aproximada de 50 euros.

Posteriormente, e durante o seguintes seis meses, aplicarase unha nova redución sobre a base mínima dun 50%.

Transcorrido o primeiro ano desde o alta no RETA, os homes de ata 30 anos e as mulleres de ata 35, beneficiaranse do mantemento dunha redución e unha bonificación nas súas cotizacións dun 30% durante os seguintes 18 meses.

No caso de mozos menores de 35 anos cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%, a redución do 80% aplicarase durante os 12 primeiros meses desde a data de alta e, despois, manterase a bonificación do 50% ata un máximo de cinco anos.

Como dicía hai poucos días a ministra Báñez o emprendemento foi "un dos grandes motores do xiro que experimentou España durante estes anos", un cambio ao que contribuíron os máis de 183.000 empregos autónomos recuperados durante a crise.

E  que afirmou  que, conforme ás previsións de crecemento, é realista pensar que a afiliación de autónomos poida crecer en 550.000 persoas desde 2014 ata 2019.

Convén lembrar as reformas impulsadas polo Goberno para que emprender en España "fora máis fácil". Actuacións que xiraron ao redor de tres obxectivos: apoiar e axudar aos que xa emprenderon, poñer as cousas fáciles aos que queren emprender e mellorar as condicións do traballo autónomo para garantir que o emprego autónomo tamén sexa emprego de calidade.

Entre as medidas postas en marcha a favor do colectivo de autónomos, citar a posta en marcha da tarifa plana de 50 euros para novos traballadores autónomos; a posibilidade de capitalizar o 100% da prestación por desemprego xunto á posibilidade de compatibilizar o cobro da prestación co inicio dunha actividade emprendedora; o plan de pago a provedores (máis de 25.000 millóns de euros) destinado a pagar facturas de PEMES e autónomos e a rebaixa da presión fiscal á que se suma a rebaixa do IRPF .


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta