lunes, 16 de mayo de 2016

Seguir avanzando na protección social, xurídica e económica das familias


Onte 15 de maio, celebrouse o Día Internacional  da Familia, en recoñecemento á importancia que lle outorga comunidade internacional e co obxectivo de proporcionar un mellor coñecemento das  situacións económicas, sociais e demográficas que lle afectan.

En España, as familias foron as protagonistas da historia de superación que viviu o noso país nos 4 últimos anos. Demostraron a súa fortaleza nos momentos máis duros.

Como institución básica da sociedade, foron e son unha rede de seguridade e apoio fundamental no ámbito da convivencia, e clave para a transmisión dos valores de solidariedade, compromiso, tolerancia e cohesión social.

Por iso, no Partido Popular:

Cremos  que debemos seguir avanzando na protección social, xurídica e económica das familias, elevando ao máximo as políticas de familia e potenciando todos aqueles servizos e medidas que a favorezan.

Ao longo da  lexislatura (2011-2015), o Goberno do Partido Popular incrementou un 20,5%  o orzamento dedicado a familia e infancia, destinando por primeira vez unha cantidade específica para pobreza infantil.

Co fin de reforzar a súa protección, aprobouse en 2015 o Plan Integral de Apoio á Familia, que conta con máis de 225 medidas e unha dotación orzamentaria de 5.400 millóns de euros só para o primeiro ano. 

Estamos convencidos de que é imprescindible contar coas familias para devolver o dinamismo á sociedade, e ofrecerlles máis liberdade para a toma de decisións para mellorar a educación, a cohesión social e transmitir valores aos nosos fillos.

Apostamos por introducir  a perspectiva familiar en todas as políticas e continuar adaptando estas a os novos cambios sociais, aos novos modelos familiares, ás familias numerosas e a aquelas en situación de exclusión social, pobreza sobrevinda ou cos seus membros con longo tempo en situación de desemprego.

A reforma fiscal do Goberno incorpora novas axudas de 100 euros ao mes para familias con familiares dependentes con discapacidade, para familias numerosas e a familias monoparentais con 2 fillos. 

Acordouse a repartición de 48 millóns de euros para programas sociais dirixidos a familias  con fillos en situación de dificultade, coas Comunidades Autónomas.

Consolidouse, así mesmo, o programa PREPARA e púxose en marcha  o programa de activación para o emprego para persoas desempregadas con responsabilidades familiares que esgotaron as prestacións.

Consideramos que a conciliación da vida familiar, persoal e laboral é un obxectivo que sempre ha de estar presente para que ninguén teña que elixir entre o seu traballo e ocuparse dos seus, e así poder avanzar na corresponsabilidade, polo que propoñemos unha nova lei de conciliación e corresponsabilidade acompañada dun Plan Integral para a Conciliación.

Ademais, ampliaremos o período de excedencia para o  coidado de fillos en familias numerosas, impulsaremos o teletraballo, trataremos de acordar un acordo para lograr unha xornada laboral que, con carácter xeral, finalice ás 18 horas, propoñeremos outorgar un Certificado de Calidade para Empresas con Horarios Racionais, impulsar un Banco de Horas, entre outras medidas. 

Confirmamos o noso compromiso co dereito á vida, e propoñemos reforzar as políticas de apoio á maternidade, promovendo un Plan de Apoio á Maternidade que sirva de axuda a aquelas mulleres que se atopen en situación de dificultade.

Apostamos por reforzar a promoción da natalidade para o que consideramos importante poñer en marcha unha estratexia nacional para o fomento da natalidade.

O Goberno do partido Popular reformou a lexislación de protección á Infancia e a Adolescencia, axilizándose os procesos de acollemento e adopción para favorecer que os nenos permanezan cunha familia.

Por iso, cremos imprescindible continuar avanzando nas políticas e medidas de Protección á infancia, contra a violencia infantil, a erradicación de pobreza, garantindo a protección dos nenos fronte aos desafiuzamentos e desaloxos.

No Partido Popular somos conscientes de que a liberdade de ensino é cada vez máis valorada polas familias, polo que asumimos o firme compromiso de defender a liberdade e o dereito que teñen os pais para elixir a educación que queren para os seus fillos conforme aos seus principios e valores.

Estamos comprometidos coa defensa da familia como epicentro da nosa sociedade, e o seu fortalecemento, recoñecemento e respaldo son os nosos acenos de identidade.

Para o Partido Popular a familia é un alicerce do Estado de Benestar e estamos convencidos que recoñecer e apoiar ás familias é o mellor investimento social que pode facer un país.

Un bo exemplo é o que está desenvolvendo a Xunta de Galicia, como se pode comprobar accedendo a este enlace:Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta