domingo, 10 de abril de 2016

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Congreso dos Deputados celebra Pleno a próxima semana.

 A sesión comezará o martes 12 ás 16:00 horas co debate sobre a toma en consideración da proposición de lei presentada polo Grupo Popular para o impulso da contratación indefinida, e modificación da Lei 25/2015, do 28 de xullo, de mecanismo de segunda oportunidade, redución da carga financeira e outras medidas de orde social.En segundo lugar debaterase a PrL 25 de emerxencia social presentada por Pablo Iglesias xunto a outros 56 deputados do seu mesmo grupo parlamentario e un de Compromís (Grupo Mixto).

A continuación, o Grupo parlamentario Vasco (EAJ-PNV) defenderá en Pleno a súa Proposición non de Lei relativa á adopción urxente de medidas para evitar a quebra e desaparición do sector siderúrxico.

A sesión do martes concluirá co debate da Proposición non de Lei presentada polos catro deputados de Compromís (Grupo Mixto) sobre criterios para a reforma do Sistema de Financiamento das Comunidades Autónomas de Réxime Común e Cidades con Estatuto.

O Pleno renovarase o mércores ás 9:00 horas coa presenza da Defensora do Pobo, Soledad Becerril, para expoñer o Informe de xestión do ano 2015 elaborado por esta institución, e as posteriores intervencións respecto diso dos representantes dos grupos parlamentario.

 O artigo 200 do Regulamento do Congreso dos Deputados establece que "recibido o informe anual ou un informe extraordinrepresentante de cada Grupo Parlamentario para fixario do Defensor do Pobo, e unha vez que fose incluído na orde do día, aquel expoñerá oralmente ante o Pleno ou, no seu caso, ante a Deputación Permanente, un resumo do mesmo. Tras esta exposición poderá facer uso da palabra, por tempo máximo de quince minutos"

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta