domingo, 10 de enero de 2016

O próximo mercores 13 constitúese o Congreso da XI Lexislatura

O próximo mercores 13 de xaneiro, ás 10,00 horas, constitúese o Congreso da XI Lexislatura, nunha sesión na que se elixe ao presidente e os membros da Mesa da Cámara e os parlamentarios elixidos o 20 de decembro son chamados un a un para acatar a Constitución, requisito para adquirir a condición plena de deputado.

A data e hora da sesión constitutiva fixouse no Real Decreto de convocatoria, aprobado o 26 de outubro en Consello de Ministros e publicado no Boletín Oficial do Estado este 27 de outubro, e no que tamén se determina a repartición de escanos que corresponden a cada circunscrición.

A sesión constitutiva, cuxo desenvolvemento se regula nos artigos 2 a 4 do seu Reglamentde a Cámara, é presidida, desde a primeira lexislatura, pola Mesa de Idade, na que actúa como presidente o deputado electo de maior idade dos presentes asistido, en calidade de secretarios, polos dous máis novos.

O presidente da mesa de idade declara aberta a sesión e un dos secretarios le o Real Decreto de convocatoria, a lista de deputados electos e os que poden verse afectados por algunha resolución contencioso-electoral pendente. 

A continuación iníciase a elección da Mesa do Congreso, formada polo presidente, catro vicepresidentes e catro secretarios. A votación realízase en urna por chamamento, e está regulada no artigo 37 do Regulamento da Cámara.

Cada deputado escribirá un só nome na papeleta, e será elixido presidente o que obteña o apoio da maioría absoluta, 176 deputados. No caso de que non se obteña, realízase unha segunda votación entre os dous deputados que obtiveron maior número de votos, e será elixido presidente o que teña máis votos.

A elección dos catro vicepresidentes realízase cunha única votación, na que cada deputado escribe un nome e resultan elixidos, por orde, os que máis votos teñan. Co mesmo sistema realízase a votación dos catro secretarios. 

Unha vez elixidos, os membros da Mesa ocupan os seus postos, e o presidente electo, tras prestar promesa ou xuramento de acatar a Constitución, chama un a un, por orde alfabética, ao resto dos deputados para que fagan o mesmo.

Ao acatar a Constitución os deputados cumpren o terceiro dos requsitos establecidos pola Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral (LOREG) e no Regulamento do Congreso, presentar a credencial expedida pola Xunta Electoral correspondente e a declaración de actividades.

O presidente declara entón constituído o Congreso e levanta a sesión, para despois comunicarllo ao Rei, ao Senado e ao Goberno.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta