martes, 1 de septiembre de 2015

Asegurar a completa execución das sentenzas e resolucións do Tribunal ConstitucionalO Tribunal Constitucional é unha institución básica para a defensa e garantía do Estado de Dereito. Exerceu como tal ao longo da democracia e, de forma moi destacada, nos últimos tempos.


A importancia do Tribunal Constitucional como garante da convivencia e os dereitos de todos os españois recollidos na Norma Fundamental, debe ir acompañada, polo tanto, do absoluto respecto ás súas decisións.É unha peza clave do Estado de Dereito, e os cidadáns deben ter a seguridade de que as súas decisións se executarán sempre, sexan os que sexan os que se opoñen a Elas.Este é o motivo polo cal hoxe o Grupo Parlamentario Popular rexistrou unha proposición de Lei de Reforma da Lei do TC para asegurar a completa execución das sentenzas e resolucións do Tribunal Constitucional cando se produza un incumprimento dos obrigados a cumprilas.

Ata agora, a Lei Orgánica do Tribunal Constitucional limitábase a establecer uns principios xerais en materia de execución e non o dotaba de mecanismos específicos para asegurar o efectivo cumprimento das súas sentenzas.

Con esta proposta de reforma da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional, pretendemos dotar o Alto Tribunal dos instrumentos necesarios, similares aos existentes noutros países, para que poida asegurar o cumprimento efectivo das súas resolucións e asegurar, con iso, a plena eficacia do noso Estado de Dereito.

Con iso, será o propio Tribunal Constitucional quen supervise e controle a execución das súas propias resolucións, como acontece cos tribunais ordinarios.
E poderá, ademais, solicitar o auxilio de calquera Administración ou Poder Público, co Goberno da Nación á súa cabeza, que terán que atender esta petición de colaboración de forma preferente e urxente.

O mecanismo previsto é similar ao que existe en Alemaña e Austria para os seus respectivos Tribunais Constitucionais.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta