martes, 25 de agosto de 2015

PGE 2016: Debate de totalidade no Pleno do Congreso

Comezou esta mañá o debate de totalidade do Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2016, coa súa defensa por parte do ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristobal Montoro, e apresencia no escano do presidente do goberno, Mariano Rajoy.


O ministro destacou a política de austeridade levada a cabo polo Goberno dende os Presupostos de 2012, que abriu a confianza dos mercados internacionais e que, con medidas de estímulo en forma de inxeccións de liquidez á economía e as reformas estruturais realizadas para mellorar o crecemento, se está a crear emprego "ao maior ritmo de que cabería esperar con ese nivel de crecemento".


Así mesmo, Montoro asegurou que nesta lexislatura se alcanzou un novo patrón de crecemento máis social, sen contraindicacións nin efectos secundarios, socialmente avanzado, "porque toda a mellora da actividade se traslada ao emprego". Ao non haber tensións inflacionistas, os traballadores poden manter o seu nivel adquisitivo e as empresas poden crecer e crear emprego sen tanta necesidade de endebedarse.


Neste sentido, o ministro Montoro asegurou que esta situación non é consecuencia da conxuntura internacional favorable, xa que se fose así os demais países estarían en iguais ou mellores condicións que España. Non obstante, "España é a que está na cabeza do mundo desenvolvido en crecemento e creación de emprego polas políticas que realizamos nestes tres anos e medio, unhas políticas que combateron os desequilibrios macroeconómicos e acometeron reformas estruturais para aproveitar mellor as oportunidades do crecemento,".


O ministro fixo balance das liñas xerais da política económica da lexislatura. O obxectivo foi corrixir os desequilibrios estruturais existentes en 2011, "mediante unha política que combinou austeridade, eficiencia e racionalidade no gasto,".

Así, os cambios impositivos realizados en 2012 recuperaron a recadación cunha maior achega das grandes empresas ao Imposto sobre Sociedades e unha maior contribución dos cidadáns con maiores ingresos a través dun gravame complementario temporal no IRPF. Grazas a iso, a recadación incrementouse en 7.000 millóns de euros. Unha vez estabilizada a recadación dedicáronse esforzos a mellorar a fiscalidade dos emprendedores, incentivar a investigación e o desenvolvemento, facilitar o financiamento e capitalización das empresas e potenciar a loita contra a fraude.


De igual forma, o resto das reformas estruturais contribuíron a estabilizar a economía e mellorar o seu potencial de crecemento. Entre elas figuraron a reforma laboral, a reforma financeira, a reforma enerxética, a regulación da unidade de mercado e o plan de provedores. Todas contribuíron a reducir o déficit público, minorar o apancamento financeiro, reducir a morosidade e sentar as bases para a creación de emprego.


A austeridade permitiu establecer prioridades no gasto para preservar a política social. Así, os pensionistas conservaron o poder adquisitivo. Pola súa banda, o programa CORA racionalizou o gasto nas administracións e eliminado duplicidades entre elas. Así, dende o comezo da lexislatura permitiu reducir o consumo público en case 17.000 millóns de euros no ámbito das contas consolidadas do sector público.

A recuperación da recadación e a mellora da situación económica permitiu rebaixar os impostos dende 2015. Mesmo, permitiu adiantar e ampliar a rebaixa fiscal que debía entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2016, cun impacto adicional en liquidez para os contribuíntes de 1.500 millóns de euros. Coa reforma en vigor dende 2015, a rebaixa final media no IRPF será do 14,6%, sendo maior para as rendas medias e baixas. O tipo marxinal mínimo do IRPF rematará no 19% en 2016, cinco puntos por debaixo do que existía en 2011.

O ministro destacou que o bo momento que vive a recadación permite que as bases impoñibles aumenten por enriba do crecemento real do PIB. Así, anunciou que a recadación tributaria aumentou ata o mes de xullo un 4,6% en termos homoxéneos, en relación aos sete primeiros meses do ano anterior. O dato mellora nun punto, o 3,6% rexistrado ata xuño, segundo a Axencia Tributaria. A recuperación dos ingresos compensa a rebaixa realizada a cada contribuínte. Iso, segundo Montoro, permitirá seguir afondando nunha rebaixa impositiva adicional en 2016.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta


O ministro insistiu en que os Presupostos Xerais do Estado para o próximo ano marcan a continuidade do levado a cabo ata agora, garantindo a estabilidade presupostaria e cunhas estimacións "prudentes" e "conservadoras". Proxéctase un gasto non financeiro de 123.394 millóns de euros, un 4,4% menos que o ano anterior, seguindo a disciplina de gasto de exercicios anteriores. Son os primeiros Presupostos con saldo primario positivo, co que se lanza unha mensaxe de corrección de crecemento da débeda.


Montoro subliñou que as contas públicas teñen un perfil máis social se cabe. De cada 100 euros do Presuposto, 39 euros estarán destinados ao pagamento de pensións; 7 euros, ao aboamento de distintas prestacións de desemprego; e 8 euros, a outros gastos sociais.

Os Presupostos recollen unha mellora das retribucións do 1% para os empregados públicos, a recuperación do resto da paga extra suspendida en 2012 e unha actualización das pensións do 0,25%. O impulso investidor está centrado no programa de aproveitamento de fondos da UE, especialmente ao Plan CRECE.

O financiamento territorial incrementarase nun 7,8% respecto a 2015, creándose unha "ponte de liquidez" para garantir a prestación dos servizos públicos.

Todo iso é posible gracias á marxe presupostario que permite o crecemento dos ingresos. Así, para o próximo ano, prevese un incremento do 4% respecto ao Presuposto inicial de 2015 e do 6,2% respecto ao avance de liquidación deste ano.

En suma, Montoro indicou que os Presupostos de 2016 son a clave para abrir unha "nova etapa de prosperidade para España", baseada na estabilidade presupostaria e a creación de emprego.