martes, 25 de agosto de 2015

Aprobado o proxecto de lei de protección social aos traballadores do mar que amplía os seus beneficios e ordena o sector

Hoxe a Comisión de Emprego e Seguridade Social do Congreso aprobou con Competencia Lexislativa Plena, e cun amplo consenso, o proxecto de Lei reguladora da protección social dos traballadores do sector marítimo-pesqueiro, un texto que regula tanto o Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar (en diante Réxime Especial) como o resto de prestacións e servizos xestionados polo Instituto Social da Mariña e que pretende poñer orde na profusa normativa existente e simplificar a complexidade en materias como o campo de aplicación, a cotización e a acción protectora, con especial atención á prestación de xubilación.


En nome do GPP interveu o voceiro de pesca, o lucense, Joaquín García Díez, que destacou que a Lei xorde do compromiso do Goberno co sector pesqueiro e do seu desexo de seguir ampliando as condicións sociais dun colectivo que desenvolve a súa actividade nunhas condicións moi especiais pola dureza da vida a bordo dun barco, o prolongado illamento das tripulacións, o afastamento do fogar familiar ou a elevada taxa de sinestralidade que padecen.

O proxecto presenta unha simplificación en canto á regulación do réxime do Mar, ao recoller soamente as especificidades deste en materia de cotización e coeficientes redutores da idade de xubilación, e en todo o demais remite a normativa xeral da Seguridade Social, co que se evitan duplicidades na regulación. Ademais, define os beneficiarios das prestacións que xestiona o Instituto Social da Mariña, independentemente do réxime en que se achen encadrados.

García Díez explicou que se segue mantendo no Réxime Especial os traballadores que realizan unha actividade marítimo-pesqueira a bordo, pero inclúe como novidade a colectivos como o persoal de investigación, observadores de pesca e persoal de seguridade, así como a persoas que non desenvolven o seu traballo a bordo pero si vinculadas ao sector, como os traballadores administrativos de empresas estibadoras e das empresas que lles nutren de traballadores, sempre que desenvolvan a súa actividade exclusivamente no ámbito portuario, así como os redeiros, prácticos de porto e persoal que presta os seus servizos en plataformas fixas (petrolíferas, de gas, etc).

Inclúese os mergulladores profesionais, que ata agora só se incluían no Réxime Especial cando realizaban os seus servizos nunha empresa marítimo-pesqueira, quedando excluídos os recreativos, e no que respecta aos estibadores portuarios, e ante a gran problemática xurdida nos últimos anos, inclúese unha definición do estibador portuario, configurándoo como aquel que realiza as actividades que integran o servizo portuario de manipulación de mercadorías relacionadas na Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011.

Por outra parte, contémplase por primeira vez o termo acuicultura, ao obxecto de agrupar baixo a devandita denominación diversas actividades encadradas no Réxime Especial, aínda que quedan excluídos os traballadores que presten servizos en empresas dedicadas á acuicultura en zona terrestre.


O voceiro popular de Pesca deu que se configura o Réxime Especial con dous grandes colectivos, os traballadores por conta allea e os traballadores por conta propia e sinalou que neste Réxime Especial, as embarcacións son consideradas como centros de traballo, polo que debe existir unha conexión ou vinculación entre o rexistro de embarcacións que se xestiona polo Instituto Social da Mariña e o Rexistro de Buques de Mariña Mercante.


García Díez subliñou que todas as novidades incorporadas se realizan mantendo como tempo efectivo na aplicación dos coeficientes redutores os períodos de desembarco por enfermidade, accidente, vacacións, etc., un aspecto que a moitos grupos parlamentarios lles suscitara preocupación, e agradeceu as achegas de todos para que este proxecto de lei satisfaga as necesidades do sector.


O texto aprobouse co voto favorable de todos os grupos, agás a abstención do PNV, e o voceiro popular agradeceu os eloxios recibidos polo permanente diálogo que o GPP mantivo para chegar a un proxecto de consenso. "O grao de participación no período de consultas foi moi amplo e o grao de consenso alcanzado moi elevado e iso fai que hoxe poidamos alegrarnos de compartir maioritariamente os obxectivos e os medios que esta lei contén".

Unha boa noticia para este sector que ten tanta relevancia en Galicia, e noraboa a Joaquin García artífice deste consenso.


https://youtu.be/YZTPLsDO4_0

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta