sábado, 18 de julio de 2015

Novo Regulamento de Circulación Ferroviaria

Destaco a aprobación onte no Consello de Ministros do novo Regulamento de Circulación Ferroviaria, que forma parte do paquete de medidas postas en marcha polo Ministerio de Fomento para mellorar o sector ferroviario. 

 O seu obxecto principal é establecer regras operativas de aplicación xeral para que a circulación dos trens e a realización das manobras na rede ferroviaria de interese xeral do Estado se realicen de forma segura, eficiente e puntual. 

 O Regulamento adaptouse á actual estrutura do sistema ferroviario e ao novo marco legal europeo, que tende a facilitar a interoperabilidade ferroviaria entre os distintos estados membros. Documento único Así mesmo, agrupa e sintetiza nun documento único a normativa vixente nas tres redes ferroviarias estatais (de ancho métrico, convencional e de alta velocidade), unificando os criterios de operación e reducindo o número de normas, ademais de apostar pola modernización das instalacións ferroviarias e a incorporación de novas tecnoloxías. 

 O Regulamento estrutúrase en cinco libros: o primeiro contén os principios xerais; o segundo refírese aos sinais ferroviarios; o terceiro é relativo ás regras de circulación; o cuarto, ás diferentes tipoloxías de bloqueo de trens, e o quinto, a diferentes tipoloxías de instalacións de seguridade. Igualmente, inclúe anexos a cada libro con condicións técnicas de diferentes sistemas de sinalización e seguridade Adicionalmente, o Real Decreto recolle criterios para a elaboración dos sistemas de xestión de seguridade dos administradores de infraestrutura e as empresas ferroviarias, que facilitarán a adaptación dos devanditos sistemas ao novo Regulamento. 

 Durante a elaboración do novo Regulamento de Circulación Ferroviaria tívose en conta a opinión do sector ferroviario e realizáronse as tramitacións preceptivas, que inclúen o ditame do Consello de Estado, así como a conformidade da Comisión Europea. Prazos de funcionamento Dada a complexidade da adaptación de todo o sistema ferroviario ás novas condicións de funcionamento, establecéronse os prazos transitorios necesarios para que, por exemplo, se dea a formación precisa ao persoal ou se adapten os trens e as liñas ferroviarias aos novos criterios de sinalización. 

UnNeste contexto, as empresas ferroviarias e os administradores da rede presentarán nun prazo dun mes á Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria un programa detallado de como van implantar nas súas organizacións o novo Regulamento.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta