lunes, 11 de mayo de 2015

Sobre o próximo Pleno do Congreso dos Deputados

Mañá comezará Pleno comeza o martes, co debate de toma en consideración de dúas Proposicións de Lei. A primeira incluída na orde do día é a do Parlamento de Cataluña de reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial e outras normas conexas, en materia de dereitos lingüísticos no ámbito da xustiza; e outra do PSOE, sobre reforma da Lei do 18 de xuño de 1870 establecendo regras para o exercicio da Graza de Indulto.

Posteriormente, debaterase a Proposición non de Lei do PP, relativa á utilización de plataformas e servizos compartidos nas administracións públicas, e a presentada polo PSOE, sobre a devolución ás Entidades Locais das competencias en materia de prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social.

Por último, o martes están previstas tres mocións: de ERC (Grupo Mixto), sobre os actos de conmemoración do setenta aniversario da autoliberación do campo de exterminio de Mauthausen, onde foron asasinados máis de sete mil republicanos do Estado español, e outros campos, así como do fin da Segunda Guerra Mundial; do Grupo Socialista, ao Ministro de Facenda e Administracións Públicas sobre a súa posición en materia de actuacións para evitar a confusión e o conflito entre intereses públicos e privados; do PNV, sobre a interpretación, desenvolvemento e aplicación que da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa está a facer o Goberno.

O mércores, ademais da Sesión de Control ao Goberno e as interpretacións urxentes, o Pleno debaterá a validación do Real Decreto-Lei de medidas urxentes en relación coa comercialización dos dereitos de explotación de contidos audiovisuais das competicións de fútbol profesional.

Ese mesmo día o Pleno celebrará dous debates de totalidade de iniciativas lexislativas, do Proxecto de Lei do Terceiro Sector de Acción Social, cuxa retirada foi proposta polos grupos de CiU; IU, ICV-EUiA, CHA; PNV e ERC (Grupo Mixto); e delProyecto de Lei de Voluntariado, ao que presentaron emendas de devolución as mesmas formacións políticas.


O xoves, a sesión comezará co debate das emendas do Senado os Proxectos de Lei de medidas urxentes en materia concursal e para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.

A continuación, o Pleno verá un total de cinco ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionais: Acordo entre España e Uzbekistán sobre cooperación en materia de loita contra a delincuencia; modificación do Convenio entre España e Canadá para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal; Protocolo do Acordo entre a UE e Serbia para ter en conta a adhesión de Croacia á UE; Acordo entre España e Angola sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos; e Acordo entre España e Marrocos relativo ao transporte internacional por estrada de viaxeiros e mercadorías.

Por último, debateranse os ditames emitidos polas comisións correspondentes sobre o Proxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial, e sobre Proxecto de Lei pola que se regula o estatuto do membro nacional de España en Eurojust, os conflitos de xurisdición, as redes xudiciais de cooperación internacional e o persoal dependente do Ministerio de Xustiza no Exterior.