sábado, 18 de abril de 2015

Impulso á variante do AVE entre Taboadela e Seixalbo

Hoxe temos unha boa noticia para o impulso da alta velocidade a Galicia; trátase da publicación no Boletín Oficial do Estado de que con data 10 de abril de 2015, a Secretaría Xeral de Infraestruturas aprobou provisionalmente o "Proxecto básico de plataforma de integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Seixalbo. E que ademais se anuncie que se somete o citado proxecto básico a información pública.

Un tramo que ten unha lonxitude de 9,2 km de plataforma apta para dobre vía, e que presenta como obras máis singulares o túnel de Rante de 3.410 m., e os viadutos sobre o río Mesón de Calvos, o Regueiro de San Benito e o río Barbaña.

Unha información pública que o é tamén para os efectos ambientais, xa que a presente actuación se encontra sometida ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria regulado pola Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, e previamente á súa aprobación definitiva se require a formulación da Declaración de Impacto Ambiental polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

Sinalar que para coñecemento de todos os cidadáns, o citado proxecto básico estará exposto ao público durante un período de 30 días hábiles en días e horas hábiles de oficina, na Subdelegación do Goberno en Ourense, na Secretaría Xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento (e unhas separatas-extracto deste expoñeranse nos Concellos de Taboadela, San Cibrao dás Viñas e Ourense).


Ademais, o proxecto poderase consultar na páxina web do Ministerio de Fomento (www.fomento.gob.es) o que acredita unha maior transparencia cara os cidadáns, ademais de achegar comodidade e aforrar desprazamentos aos interesados.

Con este anuncio publicado no BOE se dá cumprimento ao expresado o 19 de xaneiro de 2015 en Ourense, pola ministra Ana Pastor. Aquel día despois de referirse á decisión do MAGRAMA do 19 de decembro de 2014, de que era preciso someter a información pública o estudo de impacto ambiental e obter unha declaración de impacto ambiental, afirmou que se axilizaría a información ao público, o que efectivamente acaba de acontecer.


Ademais teño que valorar positivamente a previsión de que en datas próximas se producirán novos avances co anuncio oficial de inicio da información ao público para os efectos de bens e dereitos afectados no tramo Seixalbo-Ourense.http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2015-12116

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta