jueves, 4 de diciembre de 2014

Coa Asociación Empresarial galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro, CEGASAL

Asisto hoxe no Salón da Asociación Aixiña de Ourense a un "Xantar-coloquio para a integración laboral", presidido por Jose Antonio Vázquez Freire, Presidente da Asociación Empresarial galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro, CEGASAL.

Unha entidade nacida no ano 1997 que foi promovida polas asociacións de persoas con minusvalidez máis representativas de Galicia coa misión de defender, promover, representar e converterse na plataforma de comunicación dos Centros Especiais de Emprego de Economía Social e sen ánimo de lucro.


Cegasal é unha entidade que representa a 17 empresas de economía social nas que traballan sobre 800 persoas en toda Galicia, máis do 90% destas con discapacidade, estando situadas na provincia de Ourense tres das empresas asociadas: Celcoauto, Aixiña e Integratex, para as que  traballan 71 persoas.

Neste xantar ademais dos representantes das diferentes empresas asociadas, había unha nutrida representación empresarial ourensana, encabezada polo presidente da CEO, José Manuel Pérez Canal.

No coloquio pronunciei unhas palabras. Comecei recordando que xusto onte se celebrou o Día Internacional das persoas con minusvalidez coa finalidade de recoñecer os dereitos e liberdades fundamentais destas persoas ao tempo que sensibilizar á cidadanía dos retos diarios aos que se enfrontan estas persoas.

Recordei que só en España hai preto de 4 millóns de persoas con minusvalidez. mentres que no mundo, máis de mil millóns de persoas viven con algún tipo de minusvalidez recoñecida.

Resaltei algúns dos fitos da acción do Goberno do PP nesta Lexislatura. Entre eles a aprobación o 29 de novembro de 2013 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeneral de dereitos das persoas con minusvalidez e da súa inclusión social. Con esta norma cumpriuse o obxectivo de refundir, regularizar, aclarar e harmonizar a normativa na materia, e tívose como referente principal a Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con minusvalidez.

Tamén que o 12 de setembro de 2014, o Consello de Ministros aprobou o Plan de Acción sobre a Estratexia de Minusvalidez 2014-2016 dotado con 3.093 millóns de euros e composto por 96 medidas. Un Plan que se enmarca dentro da Axenda Social do Goberno.

Informei sobre o tratamento da minusvalidez no Proxecto de Presupostos Xenerais do Estado 2015, no que case o 54% do total do Presuposto é gasto social.

O 81% (1.558,96 millóns de euros) dos créditos do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (MSSSI), destínanse a servizos Sociais e Igualdade. O presuposto para o fomento da autonomía das persoas con minusvalidez ascende a 9 millóns de euros aproximadamente, prácticamente igual que en 2014 (un 0,61% menos que se debe á diminución dos gastos correntes). A partida para a protección social das persoas con minusvalidez (subvencións a entidades do terceiro sector), aumenta ata 4 millóns de euros un 2,5% máis que en 2014. E os programas de turismo e termalismo para persoas con minusvalidez increméntanse un 10% sobre o exercicio de 2014, uns programas que fomentan a actividade económica e o emprego.

Concluín falando dos proxectos do Goberno en materia de emprego de persoas con minusvalidez. Entre eles o novo marco de medidas de políticas activas de emprego para as persoas con minusvalidez que se acometerá dentro do desenvolvemento da nova Estratexia Española de Activación para o Emprego, aprobada polo Real Decreto 751/2014, do 5 de setembro, polo que se aproba a Estratexia Española de Activación para o Emprego 2014-2016.

E da disposición final décimo sexta da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, que establece que o Goberno remitirá ás Cortes Xerais un proxecto de lei de promoción da inclusión laboral de persoas con minusvalidez. Para este desenvolvemento, articularase un proceso de consultas coas Comunidades Autónomas, interlocutores sociais e asociacións máis representativas, tal e como se indica na norma.


En definitiva, foi un interesante encontro empresarial para un mellor coñecemento dos problemas e inquedanzas dos centros especiais de emprego.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta