lunes, 21 de julio de 2014

Medidas para facilitar o acceso á vivenda e a súa rehabilitación

Sen dúbida ningunha o acceso á vivenda é unha aspiración de miles de cidadáns e non todos están en condicións de acceder á súa compra, de aí a importancia de favorecer o aluguer.

Neste sentido quero recoñecer a importancia do Acordo aprobado polo Consello de Ministros o pasado venres polo que se autoriza a subscrición de convenios de colaboración entre o Ministerio de Fomento e todas as Comunidades Autónomas, agás País Vasco e Navarra, para a execución do Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e ratifícanse as súas autorizacións provisionais, así como as dos convenios nesta materia coas Cidades de Ceuta e Melilla.

O Goberno estima que o plan contará cun investimento total de 3.795 millóns de euros, dos que 2.527 corresponden a investimento público e 1.268 a investimento privada, e que xerará 36.000 postos de traballo en tres anos.

A ministra de Fomento, Ana Pastor, Sinaloa en rolda de prensa que os obxectivos son: facilitar o acceso á vivenda aos sectores de poboación con menos recursos; apoiar o aluguer e favorecer a saída do stock de casas baleiras; fomentar a rehabilitación de edificios e a rexeneración e renovación urbanas; e mellorar a eficiencia enerxética dos edificios.

Tamén informou de que se manteñen as axudas de concedidas en aplicación de plans de vivenda anteriores para axudar aos debedores hipotecarios con menos recursos a facer fronte ás obrigas dos seus préstamos. Ademais, facilitarase o acceso e a permanencia nunha vivenda de aluguer aos sectores de poboación que teñan dificultades económicas.

A ministra precisou que o aluguer mensual debe ser igual ou inferior a 600 euros e as axudas poden supoñer ata o 40% da renda do aluguer. Ademais, asegurou que terán preferencia as persoas afectadas nos procedementos de desafiuzamentos.

Tamén adiantou que se creará un parque público de vivenda protexida para aluguer sobre chans ou edificios de titularidade pública. Tamén se fomentará a rehabilitación de edificios para mellorar o seu estado de conservación, garantir a accesibilidade e mellorar a eficiencia enerxética. As comunidades de propietarios beneficiaranse dunha axuda de ata 4.000 euros por vivenda.

Por outra parte financiarase a realización conxunta de obras de rehabilitación en edificios e vivendas, de urbanización ou reurbanización do espazo público ou de substitución de edificios demolidos; implantarase a realización dun informe de avaliación dos edificios e financiarase a execución de proxectos para mellorar os barrios, os cascos históricos e a substitución de infravivendas.

Este Acordo ten os seguintes obxectivos:

-Facilitar o acceso á vivenda aos sectores de poboación con menos recursos.

- Apoiar o aluguer como vía idónea para o acceso á vivenda, especialmente para os que dispoñen de menores niveis de renda e para favorecer a saída ao stock de vivenda baleira.

- Fomentar a rehabilitación de edificios e a rexeneración e renovación urbanas, para mellorar a calidade da vivenda.


- Mellorar a eficiencia enerxética dos nosos edificios e das cidades, que redundará en maior calidade de vida, aforros enerxéticos, unha economía de baixo consumo e no cumprimento da Estratexia Europea 2020.

O citado Acordo abrangue os seguintes Programas:

- Programa de subsidiación de préstamos convidos
- Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
- Programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer.
- Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
- Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.
- Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
- Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta