lunes, 23 de junio de 2014

Unha baixada de impostos para mellorar o crecemento económico e que aumente a actividade

Hoxe Cristóbal Montoro acompañado de todo o equipo do Ministerio de Facenda e Administraciones Publicas presentou o anteproxecto de lei de reforma tributaria que analizou o pasado venres o Consello de Ministros e que inclúe un conxunto de medidas que rebaixan os impostos para os contribuíntes, sobre todo para rendas medias e baixas, simplifican e modernizan os principais tributos para favorecer o aforro e o investimento, e impulsan a competitividade das empresas.

Como consecuencia da baixada das retencións no IRPF, 20 millóns de contribuíntes contarán cada mes con máis renda dispoñible dende xaneiro de 2015. A rebaixa media será do 12,5% e 1,6 millóns de contribuíntes deixarán de tributar.

Rendas medias:

A reforma está especialmente deseñada para beneficiar aos contribuíntes con rendas medias e baixas. O 72% dos declarantes contan con rendas inferiores a 24.000 euros ao ano. Para este amplo colectivo, a rebaixa media no IRPF será do 23,47%. A rebaixa media será do 19,34% para os contribuíntes cunha renda inferior a 30.000 euros, e do 16,72% para rendas inferiores a 60.000 euros.

A reforma introduce un forte aumento dos mínimos familiares no IRPF, de ata o 32%, e tres novos “impostos negativos” ou categorías de beneficios sociais para familias e persoas con minusvalidez. Operarán para familias con fillos dependentes con minusvalidez, familias con ascendentes dependentes e familias numerosas (3 ou máis fillos, con 2 fillos e un minusválido).

En cada un dos casos recibirán 1.200 euros anuais, que se poderán recibir de forma anticipada a razón de 100 euros mensuais. Estes 'impostos negativos' son acumulables entre si e ao actual de igual contía (100 euros mensuais) que perciben as nais traballadoras con fillos menores de tres anos. A suma de todos os beneficios sociais podería chegar ata os 6.000 euros.

Contribuíntes medios:

No caso dunha familia con dous fillos e cuns rendementos de traballo de 25.000 euros anuais (exemplo renda media), a rebaixa será do 13,9% da súa cota líquida. Esta chegará ao 100% (deixará de tributar) para os contribuíntes que gañen menos de 12.000 euros ao ano.

O aumento dos mínimos familiares e a aplicación de “impostos negativos” para gañar en equidade, reflíctese sensiblemente na cota a pagar. Un contribuínte cun fillo con minusvalidez e que perciba 17.000 euros por rendas do traballo verá reducida a súa cota líquida a pagar nun 63,1%. Unha familia con tres fillos e cuns rendementos do traballo de 40.000 euros ao ano pagará un 17,8% menos. Unha familia con dous fillos (un deles menor de tres anos) e uns ingresos salariais de 22.000 euros, pagarán un 48,1% menos.

Dación da vivenda, exenta:

Co obxecto de elevar a equidade, o IRPF introduce outros conceptos como a exención da ganancia patrimonial derivada da dación de pagamento da vivenda habitual. Estará exenta tamén a coñecida como plusvalía municipal. Ademais, co mesmo obxectivo de elevar a equidade, se limita a exención por indemnización por despedimento. Establécese un mínimo exento de 2.000 euros por ano traballado para beneficiar en maior medida aos soldos medios e baixos.

Baixada de retencións:

A rebaixa do IRPF implicará a baixada xeneralizada de retencións. Para autónomos será de maior calado. O tipo de retención do autónomo profesional, con rendas inferiores a 12.000 euros anuais redúcese do 21% ao 15%. Este paso farase de forma inmediata, vía decreto-lei. Ademais, o tipo xeral redúcese do 21% ao 20%. De igual forma, mantense o tipo de gravame reducido do 15% para empresas de nova creación, incluído na Lei de Emprendedores.

Limitación de módulos:

O novo IRPF introduce unha simplificación do réxime de estimación obxectiva (módulos). Desta forma, rebáixase o albor de exclusión, de 450.000 a 150.000 euros de ingresos, e de 300.000 a 150.000 euros de gastos. Exclúense as actividades que facturen menos dun 50% a persoas físicas. Quedan excluídas as actividades ás que se aplica o tipo de retención do 1% como as actividades de fabricación e construción. Permanecerán en módulos actividades como a restauración, servizo de taxi, agricultura e gandaría.

Neutralidade do aforro:

A reforma do IRPF inclúe unha rebaixa da tributación do aforro. Faise introducindo progresividade no tramo superior. A nova tarifa consta de tres tramos: o primeiro, ata seis mil euros, baixará a súa tributación do 21% ao 20% en 2015, e ao 19% en 2016; dende 6.000 ata 50.000 euros, o tipo baixará ata o 22% en 2015 e ao 21% en 2016; a partir de 50.000 euros, o tipo de gravame situarase no 24% en 2015, e no 23%, en 2016.

A reforma incorpora tamén novos instrumentos para potenciar o aforro a medio e longo prazo. Pensando nos pequenos e medianos aforradores, o Goberno crea un novo instrumento que lles dará beneficios fiscais e será unha alternativa, ou mesmo un complemento, aos plans de pensións ou outras formas de aforro. Así, os novos Plans "Aforro 5" poderán adoptar a forma de conta bancaria ou seguro, que garantan a restitución de, polo menos do 85 por 100 do investimento. Os rendementos xerados gozarán de exención se o investimento se mantén un mínimo de cinco anos.

No caso dos plans de pensións mantense o seu réxime fiscal pero fíxase unha única achega máxima de 8.000 euros por ano.

Atracción do talento:

Tamén se modifica o réxime fiscal de impatriados. O seu obxectivo é atraer a España a persoas con talento, persoal altamente cualificado, por exemplo, do ámbito científico ou económico, para traballar en empresas establecidas no noso país. Para evitar efectos que non se buscan con este réxime, exclúese expresamente os deportistas profesionais. Fíxase un tipo específico -do 24%- para os primeiros 600.000 euros de retribución, mentres que o resto tributará ao tipo marxinal máximo como calquera outro contribuínte.

Non Residentes:

O imposto da renda de non residentes se adecúa á tributación do IRPF. O tipo xeral baixa do 24,75% ao 24%. O tipo para rendas da Unión Europea redúcese do 24,75% ao 20% en 2015, e ao 19% en 2016.

Rebaixa de impostos a empresas:

O Imposto sobre Sociedades incorpora unha baixada de tributación e medidas para fomentar a competitividade das empresas e simplificación de deducións. Co fin de consolidar a aproximación da fiscalidade das empresas aos países do ámbito, o tipo de gravame xeral reducirase dende o 30% ao 25%, en 2015, e ao 25%, en 2016.

Créase unha reserva de capitalización (minoración do 10% da base impoñible por incremento de fondos propios) que substitúe á actual dedución por reinvestimento de beneficios.

As pemes, ademais, terán acceso a unha nova reserva de nivelación, exclusivamente para elas. Trátase dunha minoración do 10% da base impoñible cun límite dun millón de euros. A cantidade compensarase con bases impoñibles negativas nun prazo de 5 anos. O tipo de gravame das pemes pode chegar ao 22,5% se utiliza esta reserva de nivelación, e ao 20,25% se suma a de capitalización empresarial. Ademais mantense o réxime especial de entidades de reducida dimensión que ofrece outros beneficios ás pemes como a liberdade de amortización.

Reordenación de deducións e mellora de incentivos:

O novo Imposto sobre Sociedades ofrece unha reordenación de deducións, mantendo as actuais por I+D+i e por creación de emprego. Ao mesmo tempo, se ampla a base impoñible do imposto para achegar o tipo efectivo ao tipo nominal. Para iso, limítase a deducibilidade de gastos por deterioración, mantense a limitación de gastos financeiros e fíxase un límite xeral do 60% á compensación de bases impoñibles, que empezará a operar en 2016.

Co obxectivo de favorecer o desapancamento financeiro (control do endebedamento empresarial) fíxase un límite xeral do 60% á compensación de bases impoñibles negativas, que empezará a operar en 2016. Trátase dunha medida equiparable á fiscalidade do ámbito co fin de sanear os balances das empresas españois.

Co fin de manter a recadación en 2015, prorróganse para ese exercicio as medidas temporais en vigor (pagamentos fraccionados incrementados, limitación de compensación de bases impoñibles negativas e fondo de comercio), que afectan, fundamentalmente ás grandes empresas.

Por outro lado, equipárase o trato fiscal de participacións de entidades residentes e non residentes para adecualo ao tratamento internacional.

Maiores incentivos a industria, I+D+i e cine:

A reforma fiscal introduce novos incentivos fiscais actividades moi determinadas, que axuden ao crecemento económico e ao cambio de modelo produtivo. É o caso das actividades industriais. Para mellorar a competitividade dos procesos produtivos intensivos en electricidade amplíase a exención parcial (85%) do imposto de electricidade a todos os procesos nos que o custo da electricidade supere o 50% do custo de produción.

No caso da investigación e o desenvolvemento, as empresas cuxos investimentos en I-D superen un 10% os seus ingresos netos poderán ampliar a porcentaxe de dedución ao 50%.

O novo imposto sobre Sociedades inclúe incentivos a actividades culturais. Para as producións cinematográficas fíxase un tipo aplicable a produtor e coprodutor financeiro indistintamente. Será do 20% dende o primeiro millón, e do 18% polo exceso. Ademas, para atraer producións estranxeiras fíxase unha dedución do 15% dos gastos realizados en territorio español, que poderá percibirse por anticipado. Trátase dos maiores incentivos á produción de cine en España.

Seguridade xurídica:

Como medidas para mellorar a loita contra a fraude e outorgar maior seguridade xurídica, evítase a deducibilidade de gastos fiscais cando se difire a cualificación noutros países. Desta forma, non poderán deducirse os rendementos de instrumentos financeiros cando o destinatario doutro país non tribute por eles (instrumentos híbridos). Ademais, simplifícanse as obrigas de documentación nas operacións vinculadas (matriz e filiais).

Mecenado:

A reforma fiscal inclúe un impulso ás actividades de mecenado. A dedución por donativos no IRPF elévase do 25% ao 30%. Para incentivar a estabilidade na achega destes recursos a porcentaxe elévase noutros 5 puntos se se mantén durante tres anos.

Para ampliar a participación social nestas actividades, fíxase unha dedución do 75% para donativos inferiores a 150 euros. O donativo que exceda desta cantidade beneficiarase dos outros tipos incrementados.

Loita contra a fraude:

A loita contra a fraude tributaria refórzase coa reforma fiscal, dotándose de novos instrumentos, complementarios á Lei antifraude aprobada a finais de 2012. Desta forma, modifícase a Lei Xeral Tributaria para a publicación de listas de morosos coa Axencia Tributaria.

Entre outras novidades inclúese tamén cambios no procedemento inspector con novos prazos e suspensión en casos taxados. Ademais, establécese o procedemento para a liquidación administrativa nos casos de delito fiscal e amplíanse os supostos de liquidación tributaria aos delitos de contrabando.

Anualmente publicarase a lista de paraísos fiscais en función do intercambio efectivo de información tributaria.

Hoxe mesmo en Gdansk, Polonia, o presidente Mariano Rajoy manifestaba que el non era partidario de subir os impostos, pero tivo que adoptar esa decisión ao chegar ao Goberno a finais de 2011 ante a situación de "prequebra" do país. 

"Por fortuna, despois de dous anos que foron duros e complicados para todos os españois, isto empeza a cambiar e agora xa empeza a haber crecemento económico, xa hai datos de emprego e de Seguridade Social moito mellores, xa empeza a aumentar a recadación do Estado", expuxo.


Rajoy engadiu que ese cambio permite baixar os impostos e que "o obxectivo desa baixada de impostos é precisamente mellorar o crecemento económico e que aumente a actividade".Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.