sábado, 22 de febrero de 2014

Medidas destinadas a loita contra a corrupción na vida pública

Onte o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais de dous Proxectos de Lei que conforman os dous alicerces do Plan de Rexeneración Democrática no ámbito do control e a prevención. Trátase do Proxecto de Lei de Orgánica de control da actividade económica-financeira dos Partidos Políticos e do Proxecto de Lei reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado.
 
Ambos Proxectos forman parte do Plan de Rexeneración Democrática e conteñen un amplo catálogo de medidas destinadas a loitar contra a corrupción na vida pública; tanto medidas preventivas, para evitala, como de control e detección, para perseguila antes e mellor.
 
O Goberno anunciou a súa disposición a buscar o máximo acordo e a que, a través das achegas de todos, enriquézanse estes Proxectos de Lei, como xa ocorreu coa Lei de Transparencia.
 
CONTROL DA ACTIVIDADE ECONÓMICA-FINANCEIRA DOS PARTIDOS
 
O Proxecto de Lei Orgánica de control da actividade económica-financeira dos Partidos Políticos reforma tres leis (Financiamento de Partidos, Partidos e Tribunal de Contas) para aumentar o control, a fiscalización, a transparencia e as obrigacións dos partidos políticos.
 
As principais medidas que contén son as seguintes:
 
Prohíbense as donacións aos partidos políticos procedentes de persoas xurídicas e de entes sen personalidade xurídica.
 
Prohíbense as condonacións de débeda aos partidos políticos por entidades de crédito. A partir de agora, as entidades de crédito non poderán efectuar condonacións totais ou parciais de débeda aos partidos políticos. A estes efectos enténdese por condonación a cancelación total ou parcial do principal do crédito ou dos intereses vencidos, ou a renegociación do tipo de interese por baixo dos aplicados en condicións de mercado.
 
As donacións indebidas que reciban os partidos terán que ser devoltas ou ingresadas no Tesouro.
 
Obrígase a todos os partidos, e non só aos que perciban subvencións, a presentar as súas contas anuais ao Tribunal de Contas.
 
Auméntanse as obrigacións de publicidade e transparencia dos partidos. Así, será obrigado que os partidos publiquen nas súas páxinas web, xunto ao balance e conta de resultados, os créditos pendentes de amortización, con especificación da entidade concedente, o tipo de interese, o prazo de amortización, así como as subvencións recibidas e as donacións de importe superior a cincuenta mil euros.
 
Regúlase a figura do Responsable da xestión económica-financeira do partido, que comparecerá ante o Parlamento unha vez emitido o correspondente Informe por parte do Tribunal de Contas.
 
Distínguense os labores de fiscalización que haberá de realizar o Tribunal de Contas nos supostos de partidos perceptores de subvencións públicas e dos non perceptores.
 
Prevese o cobro das sancións impostas aos partidos en período executivo pola Axencia Tributaria.
 
As fundaciones e asociacións vinculadas aos partidos políticos terán que inscribirse no Rexistro de Partidos.
 
Establécese a obrigación de fixar un procedemento normalizado de contratación por parte dos partidos políticos.
 
Regúlase o contido mínimo dos estatutos dos partidos políticos.
 
Adáptase a regulación de partidos á recuperación da súa responsabilidade penal como persoas xurídicas.
 
Regúlase a colaboración de entidades integrantes do sector público e de entidades de crédito co Tribunal de Contas, para facilitar o labor fiscalizadora deste.
 
Recoñécese a capacidade de creación de partidos políticos a todos os cidadáns da Unión Europea.

ALTO CARGO DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
 
En canto ao Proxecto de Lei reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado, quere cubrir un certo baleiro legal, xa que España non conta cun estatuto do cargo público. Este texto crea tamén máis obrigacións, máis control, máis fiscalización e máis transparencia para os altos cargos.
 
As principais medidas que recolle son:
 
Esixencia de requisitos de idoneidad para ser nomeado alto cargo, entre eles a ausencia de antecedentes penais relativos a determinados delitos, por exemplo o terrorismo.
 
Esixencia dunha declaración responsable para ser nomeado alto cargo.
 
Regulación do réxime retributivo, protección social e compensación tralo cese dos altos cargos.
 
Control sobre os gastos de representación.
 
Creación dun sistema de alerta temprana de conflito de intereses.
 
Control da situación patrimonial do alto cargo ao final do seu mandato.
 
Reforzo da Oficina de Conflitos de Intereses.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.