viernes, 10 de mayo de 2013

Sentar as bases dun modelo sólido que garanta a continuidade das Cámaras de Comercio, Industria e Navegación


Hoxe o Consello de Ministros recibiu un informe do ministro de Economía e Competitividade sobre o Anteproxecto de Lei Básica de Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación, que a xuízo do Goberno permitirá a continuidade do sistema cameral en España, e reforzará o papel destes organismos no proceso de internacionalización e impulso da competitividade das empresas españolas.

Unha vez aprobada  a Lei, incluída no Plan Nacional de Reformas, o Consello Superior de Cámaras converterase na Cámara de Comercio de España, órgano de representación e coordinación de todas as Cámaras. 

A Cámara de España terá ao seu cargo, en coordinación coa rede nacional e internacional de Cámaras e as propias Administracións Públicas, o desenvolvemento efectivo do Plan Cameral de Internacionalización e do novo Plan Cameral de Competitividade así como o obxectivo de impulsar en España a formación profesional dual como eixes centrais da súa actividade.

Novo marco de futuro.

A supresión, a partir de 2010, do recurso cameral permanente xerou unha situación de incerteza e inseguridade nas Cámaras de Comercio. Esta modificación, unida á ausencia dun novo marco legal adaptado ás novas circunstancias, puso en risco o debido cumprimento das funcións público-administrativas que teñen encomendadas, dada a súa natureza de corporacións de dereito público, que mantén o novo texto legal.

O Goberno promove coa Lei un novo marco regulador que dota de claridade e seguridade xurídica ás actuacións das Cámaras, tal e como lle viñeron demandando as propias Cámaras, as Comunidades Autónomas, que son a administración tutelante das Cámaras localizadas no seu territorio, e distintas organizacións empresariais.

En consecuencia, a nova Lei está dirixida a sentar as bases dun modelo sólido que garanta a continuidade dun sistema cameral en España similar ao de países como Alemania e Austria.

Internacionalización e competitividade.

Dous das principais novidades que desenvolverán as Cámaras en colaboración coa Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de España, son o Plan Cameral de Internacionalización, que actualiza ao plan anterior, e un novo Plan Cameral de Competitividade.

O Plan Cameral de Internacionalización regúlase como un dos principais cometidos que a Cámara de España vai executar baixo a dirección do Ministerio de Economía e Competitividade, en colaboración co resto de Cámaras de Comercio. No mesmo, ademais das Cámaras nacionais, participarán tamén as Cámaras de Comercio de España no exterior.

O Plan de Competitividade incluirá o conxunto das funcións públicas que deben desenvolver as Cámaras en apoio empresas españolas, con especial consideración ás pequenas e medianas. A súa finalidade é ordenar e executar, de acordo coas prioridades da política económica do Goberno, todas aquelas actuacións que incidan de xeito efectivo en mellora da competitividade das empresas.

Entre as novidades destaca, igualmente, a formación profesional dual como obxectivo a potenciar en España, onde a taxa de paro supera o 50 por 100 entre os menores de vinte e cinco anos. As Cámaras poderán desempeñar un papel similar ao que desenvolven as Cámaras alemás.

Por iso, o texto legal contempla como función a de participar, coas Administracións competentes, na organización da formación práctica nos centros de traballo, incluída nos ensinos da formación profesional, en especial na selección de centros de traballo e empresas, na designación e formación de titores e no control e avaliación do cumprimento da programación.

Novas funcións.

Incorpóranse funcións novas como son a prestación de servizos en materia de comprobación material do cumprimento dos requisitos legais, e funcións en materia de innovación e simplificación administrativa nos procedementos para o inicio e desenvolvemento de actividades económicas e empresariais, e da implantación da economía dixital nas empresas.

Tamén no ámbito das funcións das Cámaras destacan a mediación e a arbitraxe. Este tipo de resolución de conflitos é cada vez máis demandado no ámbito mercantil e, ademais, revierte nunha importante disminución da carga de traballo dos xuíces e tribunais.


Maior coordinación.

A Cámara de Comercio de España será unha ferramenta fundamental para abrir portas ás Pemes nos mercados internacionais. A Lei incide en diversos aspectos para mellorar sensiblemente o funcionamento e a coordinación da presenza institucional comercial de España no exterior e establece un vínculo permanente entre as Cámaras Oficiais de España no exterior coa Cámara de España.

Ademais, para mellorar a coordinación entre a Cámara de España e as Cámaras no exterior, as Federacións de Cámaras no estranxeiro estarán representadas no Pleno da Cámara de Comercio de España.

Trátase de garantir a correcta coordinación da rede cameral -conformada por 88 Cámaras e máis de 400 puntos de atención personalizada ás pymes- coa rede de oficinas económicas e comerciais do Estado -en pleno proceso de integración de oficinas autonómicas- e o resto de organismos dedicados a este obxectivo.

Financiamento.

A Lei non contempla a recuperación do recurso cameral permanente e establece que o financiamento das Cámaras basearase nos ingresos que se xeren polos servizos que presten e polas achegas voluntarias de empresas.

En atención a este novo réxime de financiamento, a Lei permite ás Cámaras incentivar as contribucións voluntarias e poderase dar, si así o estiman conveniente, unha maior representatividade  ás empresas que realicen contribucións nos seus órganos de goberno. Estes incentivos estarán limitados á obrigación de manter a representación maioritaria nos mesmos de todas as empresas a través dun proceso electoral baseado no sufraxio universal e a elección democrática de devanditos órganos.

Outras novidades.

Inclúese a obrigación de facer públicas as retribucións dos altos cargos e máximos responsables das Cámaras.

Elimínase a obriga de que exista, polo menos, unha Cámara por provincia. Non se fixa por lei mapa cameral algún. Serán as propias Cámaras en función da demanda das empresas e xunto coa Administración tutelante (Comunidade Autónoma para as que estean localizadas no seu territorio) as que determinen as ubicacions finais.

Homoxeinizase o réxime xurídico de todos os seus traballadores ao réxime laboral ordinario, pois unha parte do persoal das Cámaras estaba suxeito a un réxime especial que data do ano 1936.

Regúlase un sistema de adscripción polo cal as empresas pertencen ás Cámaras territoriais sen que diso derive obrigación económica algunha, nin de ningún outro tipo.


* Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es. 

Recibirá resposta. Grazas.