jueves, 18 de abril de 2013

Sobre o debate da Proposición de Lei de medidas para reforzar a protección aos deudores hipotecarios, reestructuración de débeda e aluguer social

Hoxe celebramos reunión da Comisión de Economía e Competitividade para debater e votar, con competencia lexislativa plena, a Proposición de Lei de medidas para reforzar a protección aos deudores hipotecarios, reestructuración de débeda e aluguer social.

Unha iniciativa que procede do proxecto de lei para reforzar a protección aos deudores hipotecarios (procedente do Real Decreto-Lei 27/2012, de 15 de novembro) e a proposición de Lei de regulación da dación en pago, de paralización dos desafiuzamentos e de aluguer social, impulsada por iniciativa lexislativa popular.


O informe elaborado polo relatorio quedou aprobado con 23 votos a favor, 21 en contra.

O texto finalmente aprobado polo Congreso incorpora entre outras as seguintes:

I - Medidas de protección dos deudores hipotecarios en risco de exclusión social.


Suspensión de lanzamentos durante dous anos desde a entrada en vigor desta lei para casos de especial vulnerabilidade social e circunstancias económicas adversas.

a) Supostos de especial vulnerabilidade: familia numerosa: unidade monoparental con dous fillos; unidade familiar con menor de tres anos; con membro con discapacidade, dependencia ou enfermidades graves; deudor hipotecario en desemprego; ou cando exista algún membro vítima de violencia de xénero.

b) Empeoramento substancial das circunstancias económicas: a carga hipotecaria sobre a renda familiar débese multiplicar por 1,5 veces e a cota hipotecaria debe ser superior ao 50 por cento dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar.

c) Que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar non supere o límite de tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, salvo que haxa un discapacitado ou dependente na unidade familiar caso no que o límite amplíase ata catro veces o IPREM, e ata ata cinco veces para os casos máis graves.

Créase un nivel de protección adicional para quen, cumprindo os requisitos de suspensión dos lanzamentos xudiciais, habiten vivendas por baixo de certos límites de prezo.

- As entidades financeiras terán a obrigación de reestruturar a débeda hipotecaria.

- No caso de que as medidas de reestructuración non sexan viables, poderase admitir a dación en pago da vivenda habitual.

- Permitirase ao deudor permanecer durante dous anos na vivenda como arrendatario.

II - Melloras do mercado hipotecario:

a) Amplíase a tres meses o prazo de impago da hipoteca para que se poña en marcha a execución.

b) Limítanse os intereses de demora a tres veces o interese legal do diñeiro.

c) Se faculta ao xuíz para deter o proceso de execución pola existencia de cláusulas abusivas na hipoteca (cumprindo coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea).

d) Establécese que o valor de tasación para a poxa non poida ser menor do 75 por cento do valor de tasación na escritura. Increméntase ata o 70 por cento a porcentaxe de débeda que cancela a adxudicación.

e) Non se permite a capitalización de intereses: os intereses da débeda pendente tras unha execución hipotecaria non devengarán aos seus intereses.

f) Establécese unha quita por pronto pago para os executados con débedas pendentes: desconto do 35 por cento cando o pago realícese dentro dos 5 anos seguintes e do 20 por cento cando se realice en 10 anos. Si nos dez anos seguintes o acreedor ao vender a vivenda do executado obtén unha plusvalía, reduciríase a débeda por valor do 50 por cento de dita plusvalía.

g) Establécese un Fondo de Aluguer Social que conta con 6.000 vivendas dispoñibles a prezos asequibles, entre 150 e 400 euros.
Agora esta iniciativa pasa ao Senado. No caso de que a Cámara Alta non modifique o texto, quedará definitivamente aprobado, e si inclúe algún cambio, deberá ser ratificado ou revertido polo Pleno do Congreso.