jueves, 21 de marzo de 2013

No faladoiro de Radio Voz

Hoxe tivemos o habitual faladoiro matinal en Radio Voz,  no que os xoves, tres parlamentarios, Laura Seara, Olaia Fernández e eu mesmo, coa moderación de Antía Díaz Leal, reflexionamos sobre cuestións de actualidade.

Abordamos hoxe a problemática os preferentistas xa que o FROB anunciou unha data para comunicar unha previsible quita nas participacións preferentes e débeda subordinada e que afectará ás entidades nacionalizadas, entre elas Nova Galicia Banco, como consecuencia das axudas recibidas a través do rescate bancario europeo. Unhas quitas que parece ser serán variables en función da data de emisión das preferentes ou subordinadas, da súa vencimento, do tipo de interese percibido, etc.

Expresei a miña preocupación sobre os miles de afectados, moitos deles de Galicia, e recordei como desde a nosa Comunidade autónoma solucionáronse pola vía do arbitraxe os problemas de case 14.000 persoas. Engadín que o proceso de arbitraxe debe continuar e por suposto que a quita que se anuncia, en ningún caso debe invalidar a posibilidade de acudir aos Xulgados en procura dun pronunciamiento sobre o engano - cando se produciu - na contratación desas preferentes e subordinadas. Defendin que as quitas se establezan nas mellores condicións posibles para os prexudicados por estes produtos.

Comentamos tamén o anuncio de que a Sala Primeira do Tribunal Supremo, estimou parcialmente un recurso de casación no que se suscitaba un asunto sobre as denominadas "clausulas solo", e que por medio dese fallo, declárase a nulidade desas cláusulas (aquelas que determinan a porcentaxe mínima de interese que se aplicará ás cotas que o prestatario ten que pagar) nos casos de falta de transparencia, aínda que se declarase que ese pronunciamento non comporta a devolución das cantidades xa satisfeitas.

Comentei a miña satisfacción por esta sentenza pois aborda un problema real que teñen os contratos que incorporan estas clásulas, que normalmente priman aos Bancos e para aqueles supostos nos que os consumidores non foron debidamente informados, obviar a necesaria transparencia.

Aproveitamos tamén para falar da recente sentenza do Tribunal de Xustiza da UE que ditaminou que determinados aspectos do réxime procesal español sobre desahucios é contrario ás normativas europeas de protección dos consumidores.

Sobre este tema dixen que imos aproveitar o trámite parlamentario que temos en curso para adaptar a normativa española, tanto a Lei Hipotecaria como a Lei de Axuizamento Civil, ás dúas cuestións que puxo de manifesto o Tribunal de Luxemburgo: a cuestión do procedemento, a posibilidade de tomar medidas cautelares no devandito procedemento, e, doutra banda, as cláusulas abusivas.

A este respecto sinalei que xa o Grupo Parlamentario Popular presentou dúas enmendas a esa futura lei que vai no sentido que marca a sentenza. Unha é relativa ao tema do control dos intereses de demora, que se limitaban dunha forma clara, que era unha das potenciais cláusulas abusivas que se sinalaban, e a outra é que non se poderán reclamar ao deudor por parte do banco todas as cotas, todo o que é o contrato, como consecuencia de que únicamente deixe un vencimiento, senón que terá que haber tres vencimientos de cotas impagadas.