viernes, 15 de febrero de 2013

Sobre o Anteproxecto de Lei para a racionalización e sostenibilidade da Administración Local


Hoxe o Consello de Ministros analizou o Anteproxecto de Lei para a racionalización e sostenibilidade da Administración Local, que suporá un aforro estimado de 7.129 millóns de euros entre os anos 2013 a 2015.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegurou que os obxectivos desta Lei son clarificar competencias municipais para evitar duplicidades, fixar que competencias presta cada administración, como as presta e con que diñeiro.

A norma racionaliza a estrutura da administración local buscando o equilibrio financeiro, a eficiencia no exercicio das súas actividades e unha maior profesionalización en toda a función local, tanto a desempeñada a nivel político como a nivel administrativo. Tamén establece un sistema de avaliación e seguimiento para garantir a calidade na prestación dos servizos públicos.

Pola súa banda, o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, afirmou que a reforma da administración local é unha das máis ambiciosas realizada en España en términos de reorganización das competencias propias do Estado das autonomías.

Unha administración, unha competencia:

Cristóbal Montoro informou que a norma supón un gran avance para que "cada administración ocúpese exclusivamente dunha competencia". A non reiteración de cometidos suporá un aforro e unha mellora da eficiencia do servizo público.

A reforma, a xuízo do ministro, supón "un avance no municipalismo" e non implica reducir as competencias dos entes locais.

O Anteproxecto fixa un custo estándar para cada servizo público. No caso dos municipios menores de 20.000 habitantes que non cheguen á cobertura esixida, a xestión estes servizos trasladarase ás deputaciones provinciales. "A deputación será un gran xestor de servizos públicos para os municipios de menor tamaño, que son a maioría", aclarou Montoro.

Explicou que "queda prohibido crear novas empresas públicas, as existentes terán que sanearse ou disolverse e suprímense as que dependen doutras entidades". Ademais, Sinaloa que se fortalece o papel dos interventores locais para dotarlles de maior imparcialidade e garantir o control financeiro e presupuestario máis rigoroso".

As mancomunidades e entidades locais menores deberán presentar as súas contas en tres meses, si non desaparecerán.

O 82% dos concelleiros non cobrará

O titular de Administracións Públicas tamén resaltou que se limitará o número de concelleiros con dedicación exclusiva. Dos 68.285 existentes en España, terán dedicación exclusiva 12.188, o que significa que "o 82% dos concelleiros desenvolverán a súa actividade política sen cobrar".

Ademais, en función da poboación dos municipios, reducirase o número de asesores e os Orzamentos Xerais do Estado fixarán os límites máximos das retribucions dos cargos electos, os empregados públicos e os directivos do sector público local.

Montoro explicou que os alcaldes non poderán cobrar máis que un secretario de Estado e o seu salario dependerá do número de habitantes da súa poboación. Os alcaldes das localidades de menos de 1.000 habitantes non terán retribución.

Respecto dos salarios dos empregados públicos estableceranse baremos para que non haxa tantas diferenzas entre os funcionarios das distintas administracións.