miércoles, 20 de febrero de 2013

As propostas do Goberno para mellorar a transparencia e loitar contra a corrupción
Unha parte esencial da intervención de Mariano Rajoy, foi referida ao problema da corrupción política. Entre outras estas frases:
" Toda corrupción é insoportable. É corrosiva para o espírito cívico, lesiona a democracia e desacredita a España. Calquera corrupción. Calquera volume de corrupción é sempre demasiado. Repúgname que en España xurdan casos de corrupción, pero me enorgullece que as institucións funcionen na súa persecución. Que fiscais e xuíces, a Administración de Xustiza, sigan actuando no cumprimento do seu deber. É misión de todos nós ofrecerlles instrumentos que faciliten a súa tarefa.

Teño que dicilo con toda firmeza: non é verdade que en España haxa un estado xeneralizado de corrupción. Iso é unha insidia. Nin España é a nación máis corrupta, nin todos os políticos son corruptos, nin nos afundimos por culpa da corrupción. Xeneralizar a conduta indeseable dalgúns a todos os políticos e, de paso, ás institucións e ao país enteiro, é profundamente inxusto.


Non quero que España se converta nun país inhabitable porque se aplaudan as acusacións sen probas. Porque causan danos que nin a rectificación poderá reparar, porque xa son irreparables.

Propoño hoxe un amplo acordo nesta materia desde a lealtade institucional, a autoesixencia e a responsabilidade colectiva cos nosos conciudadans."

Propostas do Goberno:. Aplicación da Lei de Transparencia aos partidos políticos e a outras organozacions

. Aprobación dunha Lei Orgánica de control da actividade económico- financeira dos partidos políticos.

. Aprobación dunha Lei Orgánica reguladora do exercicio das funcións políticas.

. Regulación parlamentaria dos grupos de interese (lobbies).

. Reforma do Código Penal.

. Reforma da Lei de Enxuizamento Criminal.

Aplicación dos criterios da Lei de Transparencia a:

. Partidos políticos.

. Organizacións sindicais.

. Organizacións empresariais.

. Entidades que se financien esencialmente con fondos públicos.


Lei Orgánica de control da actividade económico-financeira dos partidos políticos:

. Establecemento do procedemento de aprobación das contas nos estatutos dos partidos políticos.

. Depósito obligatorio das contas anuais nun rexistro público.


. Fiscalización polo Tribunal de Contas de todos os ingresos e gastos das fundaciones vinculadas aos partidos.

. Regulación dos procedementos de contratación dos partidos.

. Regulación da figura do responsable da xestión económico-financeira dos partidos políticos:

. Deber formal de colaboración co Tribunal de Contas.

. Obrigación de comparecencia anual ante o Parlamento.


Lei Orgánica reguladora do exercicio das funcións políticas:

. Regulación da publicación das declaracións tributarias, de bens e de actividades dos cargos públicos.

. Realización de auditorías da situación patrimonial dos altos cargos ao final do mandato.

. Establecemento de escalas de retribución dos cargos públicos.

. Determinación e límites dos sistemas de protección social.

. Limitación da compensación tralo cese.

. Reforzo da Oficina de Conflito de Intereses.

. Proposta de extensión destas medidas aos parlamentarios (reforma das normas no Congreso e o Senado).

. Regulación parlamentaria dos grupos de interese ou lobbies (reforma do reglamento das Cámaras):

. Creación dun rexistro dos grupos de interese nas Cortes.

. Establecemento dun código de conduta con actividades, límites e obrigacións.


Reforma do Código Penal:

. Endurecemento das penas correspondentes aos delitos asociados coa corrupción.

. Ampliación dos prazos de prescripción destes delitos.


Reforma la leí de Enxuizamento Criminal:

. Modificacións para axilizar a tramitación dos procesos penais por delitos relacionados coa corrupción, por exemplo:

.Tratamento do enxuizamento dos delitos conexos para axilizar os procedementos.

. Separación da determinación da responsabilidade civil respecto da penal.