viernes, 9 de noviembre de 2012

Reforrmas na formación profesional como ferramenta para incrementar a empleabilidade dos mozos


Paréceme importante destacar que onte o Consello de Ministros aprobou a proposta dos ministros de Emprego e Seguridade Social, e de Educación, Cultura e Deporte, un Real Decreto polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases para a implantación da formación dual no sistema educativo


Para o Goberno a formación profesional dual debe ser unha ferramenta fundamental para incrementar a empleabilidade dos mozos e loitar contra a elevada taxa de paro deste colectivo. 

Os datos existentes acreditan que os traballadores sen formación enfróntanse a unha taxa de paro do 57 por 100, e os que só teñen educación primaria, do 38 por 100. Así mesmo, case o 15 por 100 dos traballadores menores de vinte e cinco anos non completou a segunda etapa de educación secundaria. O paro deste colectivo alcanza o 58 por 100. 

Ademais, os traballadores sen estudos obteñen salarios un 32 por 100 inferiores á media e os que só alcanzaron a educación primaria, salarios un 25 por 100 inferiores á media. 

Neste contexto, o Goberno considerou necesario redeseñar gran parte do sistema, combinando por primeira vez os recursos e esforzos dos Ministerios de Emprego e Seguridade Social e de Educación, Cultura e Deporte. 

Así, o Real Decreto configúrase como unha norma laboral e educativa, debido ao dobre réxime xurídico da formación dual, dependendo de que se imparta dentro do marco do contrato para a formación e a aprendizaxe, ou no marco do sistema educativo. 

Contrato para a formación e a aprendizaxe. 

A formación dual vinculada ao contrato para a formación e a aprendizaxe axudará a reducir o número de mozos desempregados e aumentará os cotizantes á Seguridade Social. 

Tal e como recolle o artigo 11.2 da Lei do Estatuto dos Traballadores, o contrato poderá realizarse con traballadores maiores de dezaseis anos e menores de vinte e cinco que carezan dunha cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo. 

Así mesmo, establécese que, temporalmente, ata que a taxa de desemprego sitúese por baixo do 15 por 100, poderán celebrarse contratos con menores de trinta anos, en liña co estipulado para o contrato indefinido de apoio aos emprendedores. 

Duración do contrato e tempo de traballo efectivo. 

O contrato deberá formalizarse por escrito, a súa duración mínima será dun ano e a máxima de tres anos, aínda que mediante convenio colectivo poderá establecerse distintas duracións, sen que a mínima poida ser inferior a seis meses nin a máxima de tres anos. 

O tempo de traballo efectivo non poderá ser máis do 75 por 100 da xornada o primeiro ano e o 85 por 100 os outros dous, e non se poderán realizar horas extraordinarias, salvo por motivos de forza maior, tal e como contempla o artigo 35.3 do Estatuto dos Traballadores. 

Amplíase o tempo mínimo de formación do 15 por 100 ao 25 por 100 durante o primeiro ano, aínda que o contrato é flexible e pódese adaptar ás necesidades de empresarios e traballadores nun réxime de alternancia de formación co emprego. 

Na formación profesional dual inherente ao contrato para a formación e a aprendizaxe a actividade formativa realízase en alternancia cunha actividade laboral retribuida. A retribución será a fixada en convenio, aínda que en ningún caso poderá ser inferior ao Salario Mínimo Interprofesional en proporción ao tempo de traballo efectivo. 

Igualmente, as empresas e os traballadores poderán beneficiarse de reducións nas cotas á Seguridade Social, tanto durante a vixencia do contrato, como pola súa transformación en indefinido á finalización do mesmo. 

Redución de cotas empresariais.
Neste sentido, o contrato para a formación e a aprendizaxe prevé a posibilidade de reducións das cotas empresariais á Seguridade Social do 100 por 100 se o contrato realízase por empresas cuxa persoal sexa inferior a 250 persoas ou do 75 por 100 no resto. Así mesmo, reducirase o 100 por 100 das cotas dos traballadores á Seguridade Social durante toda a vixencia do contrato, incluída a prórroga. 

Ademais, se os contratos para a formación e a aprendizaxe transfórmanse en indefinidos, calquera que sexa a data de celebración, terán dereito a unha redución na cota empresarial á Seguridade Social de 1.500 euros/ano, durante tres anos. No caso de mulleres, dita redución será de 1.800 euros/ano. 

Existe a posibilidade de que, nunha alta porcentaxe, o mozo traballador continúe vinculado á empresa cun contrato indefinido tras a finalización do contrato para a formación e a aprendizaxe. 

Pola súa banda, os contratados para a formación con discapacidade poderán, entre outras cuestións, ver ampliada a duración do seu contrato ata un máximo de catro anos en función das circunstancias individuais do traballador. O 25 por 100 do tempo de traballo efectivo poderá dedicarse a rehabilitación, habilitación ou axuste persoal ou social. 

Prevese que as actividades formativas sexan presenciais, de teleformación ou mixtas, de acordo coa normativa de Formación Profesional e poderá concentrarse a actividade formativa en determinado períodos de tempo. En todo caso, a actividade formativa deberá organizarse de xeito flexible, con garantía de que o alumno poida cursar os módulos correspondentes. 

Formación Dual dentro do sistema educativo. 

En canto á Formación Profesional Dual, o Real Decreto establece un marco para o desenvolvemento de proxectos de formación profesional dual no sistema educativo, coa coparticipación dos centros educativos e as empresas, cando non medie un contrato para a formación e aprendizaxe. 

Respecto dos centros participantes, indícase que poderán participar os que estean autorizados para impartir ciclos formativos de formación profesional e que establezan convenios de colaboración con empresas do sector correspondente, de acordo co que determine a normativa autonómica. 

Convenio coa empresa.

O proxecto de formación profesional dual, que deberá ser autorizado pola Administración educativa correspondente, formalizarase a través dun convenio coa empresa colaboradora. O convenio subscrito especificará a programación para cada un dos módulos profesionais. 

O alumno deberá cursar previamente a formación necesaria que garanta o desenvolvemento da formación na empresa con seguridade e eficacia. As administracións educativas responsabilizaranse de realizar o seguimento e avaliación destes proxectos. 

Con esta regulación preténdese establecer as bases para a implantación progresiva da formación profesional dual en España que combinará a formación no centro educativo coa formación no centro de traballo. 

Todo iso co obxectivo de abrir unha vía de formación atractiva e motivadora para os máis novos que contribúa a reducir o abandono educativo temperán; así como para propiciar unha maior implicación das empresas na formación dos alumnos e favorecer a empleabilidade.