jueves, 15 de noviembre de 2012

Decreto-Lei para frear os desafiuzamentos


O Consello de Ministros aprobou hoxe un Real Decreto Lei de medidas urxentes para reforzar a protección aos debedor hipotecario, Real Decreto Lei en cuxa tramitación parlamentaria espérase a achega de todos os grupos políticos, logo das reunións durante os últimos días entre o Goberno e o principal partido da oposición.

Este Real Decreto Lei contén dúas medidas crave, as máis urxentes para atender e paliar as dificultades dos colectivos de maior vulnerabilidade:

Paralización durante dous anos dos lanzamentos, é dicir, da fase final de desafiuzamento, que afecten aos colectivos que non superen o nivel de rendas previsto tres veces o IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Públicos), que en 2012 é de 532 euros ao mes, o que representaría familias cuxos ingresos mensuais non superen os 1.597 euros; nos que se produciu unha alteración significativa das circunstancias económicas, é dicir, cando a carga hipotecaria multiplicouse, polo menos, por un 1,5 por 100 nos últimos catro anos; nos que a cota hipotecaria supere o 50 por 100 dos ingresos netos; nos que se trate dun crédito garantido con hipoteca sobre a única vivenda en propiedade; e, ademais, atópense nalgunha destas circunstancias:

Ser familias numerosas de acordo coa definición na lexislación vixente.

Constituír unha unidade familiar monoparental con dous fillos a cargo.

Ser familias con algún menor de tres anos.

Ter ao seu cargo a persoas en situación de discapacidade superior ao 33 por 100 ou dependencia que incapacite de modo permanente para unha actividade laboral.

Ser debedores en paro e sen prestación por desemprego.

Constituír unidades familiares nas que convivan na mesma vivenda unha ou máis acodes que estean unidas co titular da hipoteca ou o seu cónxuxe por vínculo de parentesco ata o terceiro grao de consaguinidad ou afinidade e que se atopen en situación persoal de discapacidade, dependencia ou enfermidade grave que lle incapacite de forma temporal ou permanente para unha actividade laboral.

Estar nalgúns supostos de violencia de género.

Creación urxente dun Fondo Social de Vivendas, cun parque de vivendas destinadas ao aluguer con prezos baixos para persoas que perderon a súa vivenda.

Máis medidas na tramitación parlamentaria:
 Ademais, o Goberno, na consecuente tramitación parlamentaria, abordará outros asuntos que deberían formar parte da Lei consecuencia deste Real Decreto Lei.

En primeiro lugar, o establecemento de novos limiares para a aplicación do Código de Boas Prácticas, para poder entrar en procesos de reestruturación da débeda, de quita ou, no seu caso, de dación en pago.

Así mesmo, melloraranse aspectos relacionados coas poxas e cos intereses de demora, mecanismos para dar maior independencia ás sociedades de tasación fronte ás institucións bancarias á hora de taxar a vivenda, a posibilidade de establecer límites nas compras de vivenda habitual para evitar de face ao futuro o sobreendeudamiento ou mecanismos para evitar cláusulas abusivas nas negociacións hipotecarias.