martes, 23 de octubre de 2012

Debate de totalidade sobre o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2013

Comezou esta mañá no Pleno do Congreso o debate de totalidade sobre o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2013.
 
Para a súa presentación tomou a palabra o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro que sinalou que os orzamentos do próximo ano supón un paso máis na senda da redución do déficit público, e son como unha prolongación dos bos resultados que se van a conseguir este ano 2012.

Montoro foi tallante ao afirmar que este ano imos cumprir co obxectivo de déficit previsto e o que vén tamén. "Os datos revelan que estamos cumprindo os obxectivos de déficit marcados, que os esforzos non están sendo baldíos e que imos cumprir, porque podemos e debemos facelo", afirmou o ministro.

De feito, adiantou o déficit do Estado en termos homoxéneos ata finais de setembro fixouse en 41.321 millóns de euros, o que equivale ao 3,93% do PIB, un dato coherente que vén garantir o compromiso de consolidación fiscal.

Ao longo da súa intervención no Congreso, o ministro destacou que a redución do déficit público estrutural é vital para atallar canto antes o crecemento da débeda pública, ante o convencemento de que non se poden financiar con débeda pública os servizos, nin moito menos, gastar máis dos que ingresamos.

Desta forma cando termine 2013, os Orzamentos do Estado conseguirían reducir á metade o déficit público que escalou ata o 11% do PIB nas anteriores lexislaturas, co que en 2014 poderase culminar a senda proposta no Pacto Fiscal Europeo.

Reformas estruturais

As contas de 2013 non irán soas, están acompañadas dun ambicioso programa de reformas estruturais tendentes a facilitar a actividade económica das empresas e as familias, así como a aumentar e mellorar os recursos financeiros e os recursos humanos, reforzándose a competitividade, á vez que se avanza na reforma das Administracións e demais organizacións e empresas do sector público.

Aquí destaca a aprobación e posta en práctica este ano da Lei de Estabilidade Orzamentaria que se fixo extensible tanto a Comunidades Autónomas como Corporacións Locais. Outras son a Reforma Laboral, o saneamento do sector financeiro ou todas aquelas medidas que ten como fin fundamental un incremento da competitividade.

Á vista dos últimos datos coñecidos, a balanza de pagos está próxima ao equilibrio froito dun proceso de desapalancamiento e grazas ás reformas estruturais.

Orzamentos sociais

Neste contexto, o ministro sinalou que os Orzamentos do Estado para 2013 son austeros, para que o aforro orzamentario que supón a redución do déficit, ademais de elevar a confianza dos axentes económicos, sirva para ampliar a canle do financiamento das empresas e convértase nun factor máis de crecemento e de creación de emprego.

Desta forma a austeridade orzamentaria, xunto á mellora do financiamento público e privada, o superávit da balanza de pagos e as reformas estruturais marcarán o próximo ano o camiño da saída da crise de forma que 2013 sexa o último exercicio de recesión en España.

Os Orzamentos do Estado para 2013 concentran a maior parte dos seus recursos en financiar a sanidade, a educación, as pensións, a axuda aos parados, os servizos sociais e o pago dos intereses da débeda, o que supón que máis do 60% do conxunto do gasto público destínese a cubrir fins de carácter social, en concreto o 63,6%.

As contas do próximo ano contemplan que o gasto do Estado redúzase o 7,3% fronte a 2012, ata un total de 80.317 millóns de euros, que excluídos un conxunto de necesidades de carácter ineludible como é o gasto das pensións de Clases Pasivas e as transferencias á Unión Europea e outra serie de obrigacións e as achegas ao Servizo Público de Emprego Estatal que en 2013 alcanzan os 10.341 millóns de euros, deixan o gasto estritamente para os distintos Ministerios en 39.722 millóns de euros, o 8,9% menos que un ano antes.

Os Orzamentos para 2013 conteñen o firme compromiso de reducir o déficit do conxunto das Administracións Públicas ata o 4,5% do PIB, fronte ao 6,3% previsto para o peche de 2012 ao que hai que sumarlle a axuda ao sector financeiro. A Administración Central e a Seguridade Social reducirán o seu déficit ata o 3,8% e ás Comunidades Autónomas corresponderalle fixar o seu déficit no 0,7%, mentres que as Corporacións Locais pecharán 2013 con déficit cero.

Os datos que coñecemos ata agora confirman o cumprimento dos obxectivos de 2012, que vai ser o primeiro ano desde o inicio da crise en que se cumpran as previsións orzamentarias de ingresos e gastos. Este cumprimento tamén supón o mellor punto de partida para que o próximo ano alcancemos os obxectivos marcados nos Orzamentos.

En setembro os ingresos do Estado creceron o 15,7% sobre o mesmo mes do ano anterior, o que vén demostrar que o sacrificio de todos os españois está dando os seus froitos.

Por figuras tributarias, con datos homoxéneos, a recadación acumulada desde xaneiro ata setembro polo Imposto de Sociedades incrementouse o 4,1%, mentres que por IRPF o incremento foi do 2,9%.

A Axencia Tributaria está realizando un gran esforzo na loita contra a fraude e a economía mergullada, esforzo que se verá potenciado polos proxectos normativos que están en trámite parlamentario (reforma do Código Penal e leis antifraude fiscal e laboral). Froito deste esforzo son os bos resultados obtidos pola Axencia Tributaria no que levamos de ano.

As CCAA tamén están cumprindo cos seus obxectivos de consolidación, xa que presentaban ata xuño un déficit de 8.063 millóns de euros (o -0,77% do PIB). En termos homogéneos, o déficit das CCAA sería de -9.823 millóns de euros (0,93% do PIB), en liña co obxectivo previsto de -1,5% para 2012. En comparación co ano anterior, nas mesmas datas, as CCAA presentaban un déficit de 17.414 millóns de euros (o -1,64% do PIB), un 53,70% superior que na o ano 2012.

En definitiva, este ano 2012 imos cumprir o obxectivo de déficit público que está previsto. A consolidación fiscal prevista supón un axuste estrutural primario, é dicir, descontando o impacto do ciclo e a carga dos intereses de 3,5 puntos porcentuais de PIB.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas destacou a extrema dificultade que supón dar un paso tan grande na consolidación fiscal neste ano 2012, un ano de recesión, no que, ademais, tivemos que soportar a dura herdanza de millóns de parados, dunha débeda externa inabarcable, coas arcas públicas baleiras de diñeiro e de credibilidade.

Subliñou que a redución do déficit público estrutural é vital para atallar canto antes o crecemento da débeda pública. "Non podemos financiar con débeda pública os servizos públicos, nin, en xeral, gastar máis do que ingresamos", dixo Montoro.

Este ano 2012 o Goberno pediu aos españois un considerable esforzo, que está merecendo a pena, e estámonos achegando á saída da crise grazas a estes esforzos de todos.

Medran un 1 % as pensións.

O gasto en pensións aumenta o 4,9% fronte a 2012 ata un total de 121.557 millóns de euros, incluído un incremento do 1% de todas as pensións. As achegas do Estado para o financiamento das prestacións non contributivas alcanza os 6.662 millóns de euros.

Os gastos de persoal activo do Estado redúcense nun 3,9% ata os 15.615 millóns de euros como consecuencia da conxelación de retribucións dos empregados públicos e a restrición de oferta de emprego público, salvo sectores sensibles como persoal de hospitais, docentes de educación, Seguridade, loita contra a fraude e extinción de incendios, que terán unha taxa de reposición do 10%. Os investigadores e a promoción da internacionalización tamén terán unha taxa de reposición do 10%.

Garántese que os traballadores públicos terán en 2013 dúas pagas extras.

Partidas de gastos e ingresos

Polo que respecta ás principais partidas de gasto, a prioritaria para o desenvolvemento económico que non experimenta variación respecto de 2012 é a de I D civil, que mantén un orzamento de 5.563 millóns de euros.

Vólvense a recortar subvencións a sindicatos, partidos políticos e organizacións empresariais, que caen un 20%, á vez que outras políticas prioritarias como a seguridade cidadá e Institucións Penais, que se reducen o 5,4% ata os 7.903 millóns de euros e Xustiza que se recortará o 4,3% ata os 1.543 millóns de euros, contribuíndo así ao proceso de estabilidade orzamentaria.

As dotacións para aquelas bolsas máis representativas tanto universitarias como non universitarias, xunto coa compensación a Universidades, alcanzan os 1.163 millóns de euros, 23 millóns de euros máis que en 2012, o que supón un incremento do 2,4%.

Os créditos para infraestruturas diminúen en 934 millóns de euros, un 13,5%. Mantense a política de aforro en transferencias de capital a empresas públicas. No caso da Corporación RTVE, redúcese un 15% a achega do Estado, o que supón 50 millóns. En conxunto entre 2012 e 2013, respecto de RTVE, produciuse un aforro na achega do Estado de 254 millóns de euros.

O total dos ingresos non financeiros para 2013 logo da cesión a Entes Territoriais chegarán aos 124.044 millóns de euros, o que supón un crecemento do 4% fronte ao Orzamento de 2012.

Os ingresos impositivos antes da cesión a Entes Territoriais alcanzarán os 174.099 millóns de euros, un 3,8% máis que no Orzamento de 2012. A recadación por IRPF crecerá o 1,5% ata 74.215 millóns de euros, mentres que a xerada polo Imposto de Sociedades reducirase un 2,8% ata alcanzar os 19.012 millóns de euros.

Os ingresos por IVE incrementaranse o 14,6% como consecuencia das medidas postas en marcha polo Goberno, ata alcanzar os 54.657 millóns de euros, mentres que os ingresos por Impostos Especiais subirán o 8,3% ata os 19.956 millóns de euros.