miércoles, 19 de septiembre de 2012

Mariano Rajoy na sesión de control no Congreso

Hoxe o presidente do Goberno respondeu a tres preguntas orais na sesión de control.
 
En primeiro lugar preguntou a deputada de Rosa Díez, sobre que vai facer o Goberno de España para "evitar que o Goberno de Cataluña utilice o diñeiro do rescate, os máis de 5.000 millóns de euros que solicitou, para financiar a secesión, tendo en conta de que advertiron que non aceptarán ningún tipo de condición".

Rajoy contestou que: "estamos vivindo unha grave crise de liquidez, hai comunidades autónomas que teñen difícil o acceso aos mercados financeiros e, como calquera pode comprender, non podemos permitirnos que unha comunidade autónoma faga unha falta de pagamento dun vencimiento da súa débeda ou que non poida acceder a un financiamento que é imprescindible para manter os servizos públicos. Como isto non se pode aceptar, polas consecuencias de todo orde que isto traería, arbitramos un procedemento que, en primeiro lugar, foi a liña de financiamento directo ICO-comunidades autónomas que atendía os vencimientos de débeda externa contraídos antes do 1 de xaneiro de 2012. Esta liña creouse en febreiro e atendeu xa a moitas comunidades autónomas, entre outras á comunidade autónoma á que vostede se refire por un importe de 708 millóns de euros. Esta liña esgotouse e substituír polo Fondo de liquidez autonómico, que atenderá os problemas que teñen as comunidades para os vencimientos de débeda externa e para poder financiarse, cuxos obxectivos e prioridades fundamentais son dúas: que paguen os seus vencimientos e, ao mesmo tempo, que paguen aos seus provedores. Xa que logo, non teña vostede ningunha preocupación co asunto que me expuxo aquí"

Logo preguntou o deputado de CiU Pere Macias, sobre a recente manifestación do 11 de setembro.

Mariano Rajoy respondeu "que a manifestación supuxo o exercicio dun dereito que garante o artigo 21 da Constitución española, e non teño máis nada que engadir salvo que eu non comparto, como vostede moi ben sabe, o lema desa manifestación nin os seus obxectivos"

E sobre os temas de financiamento engadiu que " simplemente quero dicirlle que non estou de acordo co concerto económico que vostedes expón, que o modelo de financiamento que se aprobou non contou co meu voto e con todo foi promovido e apoiado pola Generalitat de Catalunya. Pode, sen ningunha dúbida, mellorarse como xa se fixo noutras ocasións pero tamén lle digo que este non é o momento para xerar máis problemas nin inestabilidade política. Creo que neste momento o gran obxectivo nacional é crecer, crear emprego e facer unha política económica que nos permita ademais conseguir máis ingresos para todas as administracións.

Vostede faloume de Convergència i Unió;  eu non falei de Convergència i Unió, pero si me gustaría dicirlle algunha cousa. Os representantes políticos temos un plus de responsabilidade e creo que debemos coidar moi ben o que facemos, o que dicimos e tamén onde imos, e se nos equivocamos ou nos excedemos e se as cousas vánllenos das mans non debemos ademais deixarnos arrastrar polos acontecementos. Iso é o que debe facer un bo gobernante, debe ter personalidade e debe saber manexar as cousas e sobre todo as situacións complicadas. E o peor é empecinarse no erro e tomar despois decisións equivocadas. O mellor é actuar con responsabilidade. Neste momento os cataláns teñen moitos problemas, como os cidadáns doutras comunidades de España, o máis importante é que hai 800.000 persoas que non poden traballar, é o seu déficit, é a súa débeda, son os seus problemas de liquidez. E agora o que non se pode facer é botarlle a culpa de todo o que pasa aos demais nin xerar inestabilidade política tomando decisións equivocadas. Agora trátase de colaborar todos en aras do interese xeral dos cidadáns e non en aras do interese dunha ideoloxía porque iso é o que nos permitirá crecer, crear emprego, ingresos para as administracións e resolver os problemas reais que teñen os cidadáns de Cataluña e os de toda España."

Finalmente o líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba preguntou sobre se o presidente do Goberno ten un plan para España.

Rajoy respondeu en sentido afirmativo. E engadiu que "os obxectivos dese plan, os prioritarios para esta lexislatura, son o crecemento económico e a creación de emprego, que é o que nos permitirá mellorar o benestar dos españois. E os instrumentos para conseguir eses obxectivos -os máis importantes, loxicamente- son: a redución do déficit público, as reformas estruturais para lograr unha maior flexibilidade e competitividade da economía, e a reestruturación do sistema financeiro. Nesa liña traballamos ao longo destes meses e nesa liña seguiremos traballando no futuro.

O presidente do Goberno completou a súa intervención engadindo que "O plan é afrontar a herdanza que vostedes nos deixaron. Iso é o que temos que facer nestes momentos e, para iso, temos dúas opcións: ou seguir coas políticas que vostedes puxeron en marcha que son as que nos trouxeron ata aquí, ou cambiar de política, e iso é o que fixemos, cambiar de política. A política consiste en reducir o déficit público, como dixen, porque se non o reducimos non imos poder financiarnos, como vostede sabe moi ben; facer reformas estruturais que, como vostede sabe moi ben, son necesarias para a flexibilidade e a competitividade da economía, e reestruturar o sector financeiro. Comprendo que a vostede non lle guste a política económica que está levando a cabo o Goberno, pero o que non podo facer é pór en marcha a que vostedes levaron a cabo na pasada lexislatura e na anterior, porque é o que nos trouxo exactamente ata aquí. Por iso teño que facer unha política económica distinta á súa, por iso tivemos que aprobar unha Lei de Estabilidade Orzamentaria, por iso aprobamos unha reforma laboral, por iso demos solución definitiva ao déficit de tarifa que vostedes deixaron -24.000 millóns de euros-, por iso puxemos en marcha a reforma do sector bancario e por iso presentamos máis de cincuenta leis e decretos-leis nos oito primeiros meses desta lexislatura. E xa sei que estas son decisións difíciles, que son complicadas, pero hai que ter coraxe para tomalas e, desde logo, se non as tomamos, España non volverá nunca pola senda do crecemento económico e o emprego, que é o obxectivo ao que se dirixe o Goberno que eu presido nestes momentos.

Xa que logo, señor Pérez Rubalcaba, enténdolle, pero vostede ten que entender que as súas políticas trouxeron a España ata aquí e, xa que logo, as súas políticas hoxe non se poden aplicar porque se as aplicamos, España estará moito peor que como está nestes momentos. Hai que cambiar, cambiamos, isto tardará en producir os seus efectos pero non lle caiba a menor dúbida de que deica pouco volverá haber en España crecemento económico e emprego, que é para o que traballamos."