viernes, 24 de agosto de 2012

Reforma do Plan Prepara para mellorar a empleabilidade e atender a situación dos máis necesitados

Finalmente, hoxe o Consello de Ministros aprobou, mediante un Real Decreto Lei, a prórroga do Programa PREPARA ata o 15 de febreiro de 2013, unha vez realizada a avaliación establecida como obrigatoria no Real Decreto-lei 1/2011, de 11 de febreiro.

Na rolda de prensa posterior, a ministra de Emprego e Seguridade  Social, Fátima Báñez, lembrou que o chamado PREPARA ten un dobre obxectivo: por unha banda, paliar unha situación real de necesidade e, por outro, recuperar o emprego do colectivo incluído no mesmo. 

Modificacións:

As principais modificacións respecto ao sistema vixente, que só afectarán aos beneficiarios da nova prórroga e non a quen estea cobrando actualmente a axuda, son as seguintes:

Increméntase a axuda, do 75 por 100 ao 85 por 100 do IPREM, para aqueles beneficiarios que acrediten tres ou máis persoas ao seu cargo.

Céntrase o colectivo de beneficiarios nos parados de longa duración (máis de doce dos últimos dezaoito meses en desemprego) ou parados con cargas familiares, manténdose o resto de requisitos de acceso contemplados en programas anteriores. 

- Para a determinación da condición de beneficiario, mantense a vinculación do requisito de reducidas rendas do solicitante ás da unidade familiar, incluíndo agora as rendas dos pais en caso de convivencia.

 - En cumprimento das recomendacións do Tribunal de Contas, corríxense os solapamientos que se daban entre o Programa e algunhas rendas asistenciais.

 - Esíxese que o solicitante acredite buscar activamente traballo ou realizar actuacións para incrementar a súa empleabilidade durante o mes que transcorre desde a perda doutras prestacións ata a solicitude, co obxectivo de reforzar o seguimento do compromiso de actividade. Esta obrigación mantense durante todo o programa e determinará a permanencia do beneficiario no mesmo.  

 No seo da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais proporase que o grao de eficacia e eficiencia na execución do programa introdúzase como unha das variables de repartición dos fondos destinados a políticas activas para as Comunidades Autónomas.

O Goberno decidiu manter o programa porque comparte estas finalidades e persiste a situación conxuntural que o orixinou.

A devandita prórroga terá efectos desde o día 16 de agosto.