miércoles, 18 de julio de 2012

¿Se non podo baixar os gastos e non podo subir os ingresos, pódeme explicar vostede como se reduce o déficit público?

Hoxe ás nove da mañá comezou a sesión de control ao Goberno. En primeiro lugar se viron as dirixidas ao presidente do Goberno.

Cayo Lara, deputado da Izquierda Plural preguntou sobre, cantos postos de traballo ao final de 2013 estima que se crearon coas medidas anunciadas por vostede mesmo na súa comparecencia nesta Cámara o mércores 11 de xullo?

Mariano Rajoy contestou que: “durante estes anos en España destruíronse máis empregos e máis rapidamente que en calquera país da Unión Europea, e iso quere dicir que a economía española ten algunhas debilidades. Nestas circunstancias, podemos facer dúas cousas: unha política como a que fixemos ata agora cuns cambios mínimos, o que no curto e no medio prazo levaríanos a unha situación peor da que estamos; ou unha política que corrixa os desequilibrios que nos trouxeron ata aquí, particularmente o déficit público e a falta de competitividade da economía.

Optamos por esta última para gañar o medio prazo, para crear emprego e mellorar a economía. Esta opción sei que é a máis difícil, a máis dura, pero creo que nestas circunstancias é a máis responsable co obxectivo de crecer e crear emprego en España a partir dos próximos meses”

O presidente recordoulle que: “en España hai que facer dúas cousas que son prioritarias: unha é reducir o déficit público e, outra, facer reformas estruturais. Porque, se non, non é posible crear emprego nin ordenar as cousas tal e como están nestes momentos. Reducir o déficit público é algo que non discute ninguén nin en España nin en ningún outro lugar, porque, entre outras cousas, boa parte dos nosos problemas derivan do noso descomunal déficit público, que é o maior de toda a Unión Europea. O ano pasado gastamos 90.000 millóns de euros máis do que ingresamos, 15 billóns das antigas pesetas”

E preguntouse: ¿quen nolo vai a financiar? “Se nós decidimos gastar o que non temos, alguén terá que financiárnolo. Neste momento estamos pagando ao 7% e hai moitas institucións públicas que non poden financiarse fora e iso está provocando un aumento dos intereses da débeda de 30.000 millóns de euros, que é o que estamos pagando por intereses da débeda e o que nos impide facer políticas sociais ou outras que vostede reclama e coas que podo estar de acordo. Xa que logo, temos que reducir o déficit público, porque é o requisito indispensable para que haxa crecemento económico e emprego.

Eu subín o IRPF, progresivamente; o imposto sobre sociedades, progresivamente; e tomei decisións que non se atreveu a tomar moita xente que di que pertence a partidos de esquerdas ao longo dos últimos anos. Xa que logo, neste asunto non me pode dar vostede ningunha lección”

A continuación o deputado Josep Antoni Duran i Lleida, do Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) preguntou: ¿como valora vostede as medidas adoptadas, económicas refírome, no último Consello de Ministros?

Mariano Rajoy respondeu falando dalgunha desas medidas e dixo que:

“As comunidades autónomas si recibirán o IVE, o resultado da subida do IVE. As comunidades autónomas recibirán o 50% a partir do ano que vén como establece a lei. Xa que logo, non podo compartir o seu propio criterio. En segundo lugar, non estou de acordo co que dixo vostede sobre o déficit das comunidades autónomas. As comunidades autónomas tiñan un escenario de déficit para o ano que vén 2013 do 0,5% e subiuse ao 0,7%. Recórdolle que no procedemento de déficit excesivo que establece o Consello Europeo dise que as comunidades autónomas teñen que cumprir o seu plan de reequilibrio ao longo deste ano e esa é unha das razóns polas que non fixemos a modificación para este ano e si só para o seguinte.

Vostede non está de acordo coa subida das retencións do 15% ao 21%. Eu creo que é unha subida razoable do 15% ao 21%, toda esa xente paga máis do 21%. Tamén respecto de subir o IRPF e o IVE, a subida do IRPF é simplemente unha subida por dous anos con carácter provisional e transitorio. Subimos o IVE e quero dicirlle que España é o país que menos IVE recada da Unión Europea en proporción ao seu PIB dos vinte e sete. Aínda así, eu non tomase a decisión de subir o IVE se non estivésemos nas dificilísimas circunstancias económicas nas que entramos.

Para rematar, un plan de crecemento económico. Estou de acordo. Traerei a lei de emprendedores aquí cando estea en condicións de traela, pero neste momento creo que o máis urxente é loitar contra o déficit público e facer reformas estruturais porque iso é o que vai provocar crecemento económico e creación de emprego, iso e dar a batalla en Europa para resolver o problema da liquidez e para que haxa claridade sobre onde vai o euro, que sen ningunha dúbida son os problemas que máis afectan a España neste momento e máis dano estannos facendo. Esa é a política económica que estamos facendo. Non produce efectos en dous días, pero sen ningunha dúbida é a que nos vai a facer saír da crise e espero que á maior celeridade posible"

Finalmente o deputado Alfredo Pérez Rubalcaba, do Grupo Parlamentario Socialista preguntou: ¿que efectos terá sobre a economía os axustes que aprobaron vostedes o venres?

Mariano Rajoy respondeu dicindo que: “As medidas que anunciamos a semana pasada teñen dous obxectivos que son instrumentais. En primeiro lugar, reducir o déficit público, como lle contestei ás persoas que antes me preguntaron; e, en segundo lugar, que a economía sexa cada vez máis flexible e competitiva, e o obxectivo capital, porque eses son obxectivos instrumentais, é loxicamente o crecemento económico e a creación de emprego.

Xa se, e xa o dixen en numerosas ocasións, que os efectos non se van a producir de xeito inmediato, pero si estamos sentando as bases para que en España haxa unha recuperación da nosa economía, que mellore o benestar e póidanse crear postos de traballo.”

E engadiu: “Vostede está de acordo con que se reduza o déficit público, pero vén a esta tribuna e fai o que acaba de facer esta mañá, critica que eu intente baixar os gastos e critica que eu intente subir os ingresos. ¿Se non podo baixar os gastos e non podo subir os ingresos, pódeme explicar vostede como se reduce o déficit público?

 Porque eu confeso que o descoñezo neste momento. 

 Señor Pérez Rubalcaba, desgraciadamente, este Goberno non pode decidir entre un ben e un mal, este Goberno ten que decidir entre un mal e un mal peor, e é o que estamos facendo neste momento. Agora, se mantemos esta política, que é unha política por outra banda de sentido común, España vai saír da crise. Xa hai cousas que van ben: van ben as exportacións, por primeira vez na historia temos un déficit comercial positivo con respecto ao resto dos países da zona euro”.. Agora, se mantemos esta política, que é unha política por outra banda de sentido común, España vai saír da crise.

Xa hai cousas que van ben: van ben as exportacións, por primeira vez na historia temos un déficit comercial positivo con respecto ao resto dos países da zona euro”.