viernes, 6 de julio de 2012

Aprobado un Plan de Emprego de 1.318 millóns de euros


Hoxe a Vicepresidenta do Goberno deu conta da aprobación en Consello de Ministros dun Plan anual de política de emprego para 2012 de acordo ao establecido na Lei de Emprego, de 2003.

O obxectivo do Plan, segundo explicou, é mellorar a coordinación entre as distintas administracións para lograr a inserción dos desempregados no mercado de traballo.

Ademais, dixo que se distribúen case 1.318 millóns ás Comunidades Autónomas para desenvolver políticas activas de emprego.

O Plan contén as accións e medidas de políticas activas de emprego que levarán a cabo as Comunidades Autónomas, a través dos fondos distribuídos de acordo cos criterios acordados na Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, e cuxa distribución aprobou hoxe tamén o Goberno.

 A Galicia correspóndenlle 106.553.549 €.

Este Plan Anual configúrase como un instrumento novo, xa que non existía un similar con anterioridade, que permite unha maior flexibilidade na execución das medidas de políticas activas por parte das Comunidades Autónomas.

Mellórase, así, a eficiencia na utilización dos recursos públicos, aspecto que resulta esencial no actual escenario de axuste do gasto público e que constitúe unha ferramenta de avaliación das políticas activas de emprego.

 O Plan Anual de Emprego concreta os obxectivos da Estratexia Española de Emprego a alcanzar neste exercicio no conxunto do Estado e nas Comunidades Autónomas, así como os indicadores para medir o seu cumprimento na execución das accións de políticas activas de emprego. Por iso, este Plan é un instrumento destinado a mellorar a coordinación entre as administracións públicas e a mellorar a avaliación destas.

 No Plan establecéronse seis obxectivos prioritarios aos que deberán estar vinculados todas as accións e medidas do Plan Anual que e desenvolvan nos servizos públicos de emprego:

 - Reducir a taxa de desemprego xuvenil.

- Mellorar a empleabilidade dos demais colectivos afectados polo paro.

- Apoiar aos emprendedores a través de medidas que contribúan a crear emprego e posibilitar o mantemento dos mesmos no mercado de traballo.

- Acentuar a colaboración público-privada co fin de realzar os mecanismos de procura de emprego polos desempregados.

 - Desenvolver medidas para colectivos específicos, con especial atención a ás acodes con discapacidade.