martes, 22 de mayo de 2012

Debate plenario do Ditame dos Orzamentos

Onte comezou no Pleno do Congreso dos Deputados comezou o debate do Ditame dos Orzamentos Xerais do Estado para 2012, coa votación dos Títulos I a VIII, e as Seccións 06 e 07, que quedaron aprobados sen a incorporación de ningunha das emendas que os grupos parlamentarios defenderon ante o Pleno.

Hoxe debatemos aSección 25 (Presidencia); as Seccións 19 (Emprego e Seguridade Social) e 60 (Seguridade Social); a Sección 13 (Xustiza); a Sección 27 (Economía e Competitividade); as Seccións 15 (Facenda e Administracións Públicas) e 36 (Sistemas de Financiamento de Entes Territoriais); a Sección 16 (Interior); a Sección 20 (Industria, Enerxía e Turismo); a Sección 26 (Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade); a Sección 18 (Educación, Cultura e Deporte; as Seccións 31 (Gastos de Diversos Ministerios), 32 (Outras Relacións Financeiras con Entes Territoriais), 33 (Fondos de Compensación Interterritorial) e 35 (Fondo de Continxencia); as Sociedades mercantís estatais, entidades públicas empresariais, fundacións e outros organismos públicos; o Anexo de investimentos reais e o Estado de ingresos.

Maña a partir das 10,00 horas, debateremos a Sección 23 (Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente); as Seccións 12 (Asuntos Exteriores e de Cooperación) e 34 (Relacións Financeiras coa Ou.E.); a Sección 17 (Fomento); a Sección 14 (Defensa).