domingo, 8 de abril de 2012

Sobre a vindeira sesión plenaria

O vindeiro martes, 10 de abril, ás 16:00 comenzara  co debate de totalidade da proposta de reforma da disposición adicional primeira do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana .

A continuación, debaterase a toma en consideración da proposta do PNV de modificación da Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte .

Ademarías debateremos  dúas proposicións non de lei, a do Grupo Parlamentario Popular relativa a impulsar unha nova modalidade de formación profesional de carácter dual ; e outra do Grupo Socialista, do Imposto sobre as Grandes Fortunas.

A sesión do martes concluirá coas mocións consecuencia de interpelacións urxentes do Grupo Mixto sobre as previsións de modificación da Lei de Costas, especialmente no referente á posible ampliación das concesións a fábricas que caducan no 2018 e á situación de ilegalidade de numerosos núcleos singulares-históricos afectados pola aplicación de devandita Lei; do Grupo Socialista achega do impacto que terá a reforma laboral no emprego público e nos servizos aos cidadáns; e de CIU sobre a aprobación dun plan de choque para a creación de emprego a curto prazo.

O mércores continuara  o Pleno ás 9:00 horas coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes.

O xoves, o Pleno decidirá a convalidación ou derrogación do Real Decreto Lei polo que se modifican determinadas normas financeiras en relación coas facultades das Autoridades Europeas de Supervisión; e o Real Decreto Lei polo que se introducen diversas medidas tributarias e administrativas dirixidas á redución do déficit público.

Tamén se celebrará o debate de totalidade do tratado Constitutivo do Mecanismo Europeo de Estabilidade (MEDE).

Despois debateranse as emendas de totalidade con texto alternativo que se presenten ao proxecto de lei de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral (procedente do Real Decreto-Lei 3/2012, de 10 de febreiro).

A sesión concluirá coa votación da proposta de elección dun deputado do Grupo Mixto para formar parte da Comisión de control dos créditos destinados a gastos reservados, coñecida como Secretos Oficiais, de acordo con  a Resolución da Presidencia do Congreso dos Deputados sobre segredos oficiais, de 11 de maio de 2004