miércoles, 11 de abril de 2012

Mariano Rajoy ao GPP: "Todas as reformas atenden só ao interese xeral de España e dos españois"

Hoxe partcipei nunha importante reunión do Presidente do Goberno coa integridade do Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados.

Despois das palabras do portavoz do GPP falou Mariano Rajoy salientando a difícil situación que vive España.

Salientamos estas palabras da sua intervención:

O obxectivo para os próximos catro anos é crecer, crear emprego e, xa que logo, darlle a volta á situación na que estamos vivindo. As condicións de partida nas que nos atopamos esixen unha tarefa de desentullo de todos os lastres que impediron a nosa recuperación e escorrentaron a confianza nos últimos anos. Os principais son o déficit público insostible e o alto endebedamento co exterior, tanto privado como público; a imposibilidade das entidades financeiras de dar crédito a familias e empresas; as carencias competitivas da economía española; e a falta de vontade política que se acreditou nos últimos anos para afrontar os nosos desafíos.

- É un camiño longo, de reformas históricas, de esforzos inaprazables, salpicado en ocasións con incomprensións, pero é un camiño que nos vai a permitir crear as vigas mestras dun novo crecemento económico que nos permitirá recuperar a medio prazo os nosos horizontes de prosperidade, de benestar e de emprego.

- O que acreditamos, e é moi importante aínda que non sexa un real decreto lei, é vontade política para afrontar os nosos desafíos. E teño que dicir que o seguiremos facendo porque non podemos liquidar o futuro e porque os españois non nolo perdoarían, e con razón.

- Controlar o déficit público é hoxe a nosa maior urxencia e isto temos que telo todos moi claro. Primeiro, non controlar o déficit público significa enormes dificultades para poder financiarse. Segundo, temos un compromiso europeo que asumimos voluntariamente e que temos que cumprir. E terceiro, canto maior sexa do déficit público, canto máis gastemos por encima do que ingresamos, maior será a débeda e hoxe dedicamos ao pago de intereses da débeda 29.000 millóns de euros.

- O déficit público é malo porque nos resta credibilidade, impide crecer a empresas e familias e, xa que logo, crear emprego, hipoteca o Estado de Benestar, dificulta o financiamento e pon en risco o futuro do país. Este é, xa que logo, un obxectivo irrenunciable no que nos xogamos moito.

- Presentamos uns Orzamentos que son moi austeros, pero que son cribles e, sobre todo, serán eficaces para o futuro crecemento económico e xeración de emprego. Son ademais uns Orzamentos xustos e equitativos. intentamos preservar algunhas partidas orzamentarias que afectan a moitísimos españois, que son os que están en situación de máis dificultade. Non tocamos as pensións, o seguro de desemprego e o IVE.

- O que estamos é cambiando a política económica que se fixo nestes anos, que é a que nos trouxo ata onde estamos. Pedirlle agora a quen fixeron unha política económica que nos trouxeron ata aquí que fagan unha pirueta e que afirmen que o que hai que facer é o contrario do que fixeron é certamente difícil e complicado.

- Puxemos coto a moitos gastos que son superfluos, prescindibles e inxustos. Non se trata só de reducir déficit público, facer matemáticas, trátase tamén de facer as cousas ben.

- Presentamos nas Cortes unha reforma laboral que, non vos caiba a máis mínima dúbida, que producirá os seus froitos no futuro. Ao longo da crise que vivimos estes anos, destruímos o dobre de emprego que a Unión Europea, entre outras cousas, como consecuencia dunha lexislación laboral que facía recaer todo o axuste sobre o emprego ao non existir ningunha flexibilidade.
- O plan de provedores é unha operación económica de primeira orde que nunca ninguén fixera no noso país por importe de 35.000 millóns de euros e que vai servir, mediante créditos a longo prazo e máis barato, para que as Administracións Públicas cumpran un compromiso tan razoable, tan sensato e tan moral como pagar a aquelas persoas ás que encargaron determinados servizos.

- Avanzamos a bo ritmo, polo camiño correcto. Estamos na senda reformista. O Goberno ten as ideas moi claras, sabe perfectamente o que hai que facer e actúa con arranxo a un plan. Temos un rumbo fixo e temos catro anos por diante. Non hai que facer caso ao ruído, nin distraerse con cousas menores, nin prestarlle atención ao que, pola súa pouca importancia, dura 24 horas. A nosa obrigación hoxe é gobernar.

- Agora estamos vivindo o momento máis difícil, que é o dos sacrificios compartidos para corrixir os erros do pasado, sen froitos aparentes. Pero os efectos desta política veranse no tempo e o crecemento económico e o emprego chegarán porque estamos pondo as bases saneadas e despregando unha axenda de reformas que nos permitirán ser produtivos e competitivos nunha economía global.

- Moitas das decisións que tomamos e que tomaremos non son agradables nin son compartidas por moitos. A min non me gustou subir o Imposto da Renda das Persoas Físicas. Moitas gustounos non habelas tomado. Pero non queda outro remedio se queremos cambiar as cousas. Hai decisións que as tomamos porque é xusto, sensato, razoable e de sentido común e hai outras que as tomamos porque as circunstancias obrígannos a facelo.

- Eu xa sei que é moi difícil explicar o que é a prima de risco, o déficit, a débeda pública e os mercados. Pero precisamente porque é difícil, ese esforzo que temos que facer é moito maior. E tamén estou convencido de que hai moitas cousas que se poden explicar e que todo o mundo entende. Pódese explicar que non podemos gastar máis do que ingresamos; que se non tomamos decisións, o financiamento das Administracións, das empresas e das familias ponse moito máis complicada; que hai Administracións que non poden pagar aos provedores e algunhas teñen dificultades para refinanciar as súas débedas; e que se debemos moito, hai que gañar a confianza de quen nos prestou.

- Nós, o Goberno de España e os españois, non imos contra ninguén. Nós non falamos doutros países. Nós a todos os países da UE desexámoslles o mellor. O que é bo para España é bo para a Zona Euro e o que é bo para os países da Zona Euro e da UE é bo para España. Todos temos problemas e nós traballamos para solucionar os nosos, os dos españois, pero tamén para axudar á Zona Euro e esperamos que os demais fagan o mesmo, que asuman as súas responsabilidades e que sexan prudentes nas súas afirmacións e que traballen para mellorar o seu país e a Zona Euro.

- Teño que afirmar a convicción de que as responsabilidades maiores hoxe son as nosas porque así o quixeron os cidadáns e porque temos a maioría de votos para levar a cabo as reformas. Teño a convicción de que o que non fagamos nós poucos vano a facer.

- Ao longo das próximas semanas poremos sobre a mesa entre outros os seguintes proxectos:

• plan de loita contra a fraude fiscal
• plan de loita contra a fraude en materia laboral e en materia de Seguridade Social
• a reforma do sistema sanitario
• a racionalización do gasto educativo
• reunión do Consello de Política Fiscal e Financeiro para pedirlle ás CC. AA. axustes orzamentarios e que asuman as súas obrigacións como institucións
• a reforma do sistema financeiro que, como dixen antes, puxemos en marcha
• traballaremos para que salgan ao mercado en mans de promotores
• reformaremos o mercado do aluguer
• iniciaremos privatizacións no sector público
• faremos o resto da reforma no sector enerxético
• aprobaremos a lei de emprenderemos
• comezaremos a reforma das Administracións Públicas
• tomaremos decisións que vaian na liña de que en España haxa de verdade un mercado único
• aprobaremos unha lei de costas
• tomaremos decisións importantes en materia de I D i
• unha lei que permita ás Administracións titulares de televisións autonómicas que as xestionen dun xeito diferente a como ocorre actualmente
• lei de taxas xudiciais
• e, de xeito definitivo, a lei de transparencia e a reforma dos organismos reguladores”