viernes, 23 de marzo de 2012

Transparencia

O Consello de Ministros analizou hoxe un informe sobre o Anteproxecto de Lei de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e da súa Lei Orgánica de natureza penal complementaria.

En rolda de prensa a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciou que a partir do próximo luns os cidadáns poderán consultar o texto na páxina web do Ministerio da Presidencia e facer as achegas ao mesmo que consideren oportunas durante un período de 15 días. É a primeira vez que en España se abre un período de audiencia pública aos cidadáns.

A norma, reforza a confianza das administracións públicas, busca eliminar compartimentos opacos no ámbito da administración para que poidan ser consultados polos cidadáns e impón férreas obrigacións de bo goberno, principios éticos e principios de actuación co correspondente réxime de infraccións e sancións, ata penais, aos malos xestores ou aos que incumpran as obrigacións previstas.

Aspectos máis destacados:

- Publicidade activa.

A vicepresidenta explicou que a futura lei reforza as obrigacións de publicidade activa de todas as administracións. Isto significa que, a partir da súa entrada en vigor, todas as administracións públicas poderán acceder directamente desde as súas páxinas web a un conxunto de información crave para velar pola transparencia.

Sáenz de Santamaría puxo como exemplo que as administracións deberán fornecer a información relativa aos contratos con indicación do obxecto, o importe de licitación e de adxudicación, o procedemento utilizado, o adxudicatario, as modificacións, as prórrogas, as variacións de prazo e os prezos.

As administracións terán que facilitar a relación dos convenios que subscriban con mención das partes e as obrigacións económicas convidas. Ademais deben indicar todas as subvencións e axudas públicas concedidas, a súa importe, finalidade e beneficiarios. Así mesmo, debe aparecer unha descrición ampla das partidas orzamentarias e datos actualizados sobre o seu estado de execución. Tamén deben figurar as retribucións percibidas polos órganos superiores e directivos.

- Información pública

O dereito de acceso á información que obre en mans das institucións públicas é outra das grandes novidades da lei. A vicepresidenta sinalou que os cidadáns poderán solicitar información dentro dos límites previstos na Constitución e nos convenios internacionais para salvagardar datos de carácter persoal ou de seguridade pública.

- Código de bo goberno.

A terceira parte da lei é a aprobación dun código de bo goberno, por primeira vez con rango legal para todas as administracións públicas. Esta lei establece principios éticos e principios de actuación, que en caso de non ser respectados darán lugar á correspondente sanción.

Soraya Sáenz de Santamaría sinalou como exemplos de infraccións moi graves a administración dos recursos e da facenda pública que non cumpran as disposicións que regulan a súa liquidación, recadación e ingreso no Tesouro; a autorización de compromisos de gasto sen ter crédito suficiente ou en contra da lexislación aplicable; a ausencia de xustificación do investimento dos fondos con arranxo á Lei de Subvencións e o incumprimento deliberado da obrigación de reducir o nivel de débeda pública nos termos previstos na lei. Tamén é considerada infracción grave non formular os plans de axuste ou os plans económicos financeiros nos supostos que prevé a futura Lei Orgánica e Estabilidade Orzamentaria e Estabilidade Financeira.

A vicepresidenta asegurou que o incumprimento destas condutas, que se tipifican como infraccións, carrexa a correspondente sanción. Os cargos públicos que cometan infraccións moi graves poderán ser destituídos e non poderán ocupar determinados cargos durante un período de entre cinco e dez anos.

- Entidades locais:

Soraya Sáenz de Santamaría engadiu que a norma habilita aos Orzamentos Xerais do Estado a que fixen cada ano un baremo nas retribucións dos membros das corporacións locais. Terase en conta o carácter da entidade local, o tamaño do municipio e as súas circunstancias económicas, sociais e administrativas.

"Por primeira vez en España establecerase un baremo aprobado polas Cortes Xerais, na Lei de Orzamentos, para retribuir aos cargos municipais", subliñou a vicepresidenta.