miércoles, 7 de marzo de 2012

O Consello de Política Fiscal e Financeira establece o obxectivo de déficit do 1,5% do PIB para cada Comunidade AutónomaO Consello de Política Fiscal e Financieira reunido onte acordou que as autonomías deberán axustar as súas políticas de ingresos e gastos para lograr o obxectivo de estabilidade orzamentaria, que responde ao acordado polo Consello de Ministros do pasado día 2. Doutra banda o importe máximo polo que poderá incrementarse o endebedamento para financiar os obxectivos de estabilidade orzamentaria para 2012, en ningún caso, poderá superar o 1,5% do PIB rexional de cada unha das Comunidades Autónomas.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, explicou que tendo en conta a desviación do obxectivo de déficit de 2011 en 2,5 puntos porcentuais sobre o Produto Interior Bruto (o 8,5% fronte ao 6% do PIB previsto inicialmente), o Goberno considera necesaria esta revisión do obxectivo de estabilidade que ademais se realiza nunhas circunstancias orzamentarias excepcionais, como é o caso da prórroga do orzamento do Estado e por iso vanse a aprobar unhas novas contas para o presente exercicio.

Montoro quen deu conta do tratado nesta reunión dixo que todas as comunidades entenderon a redución do déficit e só Andalucía opúxose a esta medida, no que pode considerarse un voto contra a austeridade do gasto público. Ademais sinalou que España está reducindo o seu déficit estrutural e que o obxectivo do Goberno segue na senda do cumprimento do Pacto de Estabilidade.

Hai que celebrar o acordo alcanzado pola inmensa maioría das comunidades para fixar o teito de déficit autonómico no 1,5% para este ano. É un acto de responsabilidade co Estado, do que todos somos parte, e que reforzará a imaxe e credibilidade de España ante os mercados e os nosos socios europeos.

Nesta xuntanza Galicia trasladou a mensaxe ao resto de autonomías de que é perfectamente compatible manter os servizos básicos do estado do benestar e cumprir co déficit público. Así veuno facendo nos últimos tres anos, con moito traballo, esforzo e sacrificio, extensible desde os altos cargos até o resto de traballadores da administración.

Respecto do pago a provedores, o Goberno, do mesmo xeito que fixo cos concellos, puxo encima da mesa un gran mecanismo financeiro para que as comunidades poidan facer fronte o pago das facturas que teñen sen abonar cos provedores. Trátase dunha gran operación financeira que será o motor de arranque de moitas empresas e ao tempo será o estímulo que necesitará a economía para iniciar a recuperación. Ao mesmo tempo é unha operación de saneamento das contas públicas, que é un dos eixos principais da política económica do Goberno, que como sinalou o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, é unha mostra do empeño prioritario deste Goberno por parar canto antes a destrución de emprego e crear postos de traballo.

O Goberno aprobou activar o aval do Estado a esta operación de financiamento de provedores que contará cun importe total entre comunidades e concellos de 35.000 millóns de euros.

O acordo asinado hoxe contempla que as obrigacións de pago deben ser vencidas, líquidas e exixibles e advirte que se as obrigacións pendentes de pago estivesen pendentes de aplicar a orzamento, aplicaranse ao orzamento para 2012. Do mesmo xeito que en caso dos concellos, a recepción no rexistro administrativo da comunidade da factura ten que ser antes do 1 de xaneiro de 2012, á vez que ten que estar incluída na Lei de Contratos do Sector Público.

No caso das comunidades incluiranse os concertos non recollidos na Lei de Contratos subscritos polas entidades comprendidas na área sanitaria, educativa e de servizos sociais, en virtude dos cales e a instancia destas, unha persoa física ou xurídica preste ou anticipe servizos ou bens a terceiros.

As comunidades que queiran acollerse a este mecanismo extraordinario de liquidez terán que remitir antes do 1 de abril ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o acordo de adhesión ao mecanismo, adoptado polo órgano competente da comunidade.

Revisión trimestral: Con posterioridade e antes do 15 de abril as comunidades remitirán unha relación certificada na que figuren as obrigacións pendentes. Se a comunidade tivese cancelacións fraccionadas das débedas, incluirase esta información na certificación, informando dos vencimientos que se produzan ata o 31 de decembro de 2012.

O acceso a este mecanismo extraordinario de financiamento estará suxeito a condicionalidad fiscal, polo que a comunidade ten que contar cun informe favorable do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

As comunidades remitirán un plan de axuste antes do 30 de abril cuxa duración comprenderá o período de amortización previsto para a operación de endebedamento, cuxo cumprimento avaliar trimestralmente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

O mecanismo de financiamento poderá desenvolverse en fases temporais que non excederán o próximo 31 de decembro e en cada unha delas, poderase establecer un desconto mínimo a ofertar polo contratista. Tamén poderá fixarse un importe global e máximo de financiamento para cada fase, de forma que poidan establecerse tramos específicos para pemes e autónomos.

As comunidades que opten por acollerse a este mecanismo remitirán ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas unha solicitude de endebedamento polo importe total do crédito transmitido polos seus provedores aos bancos, o que será autorizado con posterioridade. Os recursos do sistema de financiamento das comunidades de réxime común responderán das obrigacións contraídas coas entidades de crédito.

Sen dúbida o Plan de Pago a Provedores aprobado polo Goberno é unha medida de gran relevancia, e que pode permitir a moitas autonomías financiarse para pagar facturas a intereses por baixo dos prezos de mercado.

Galicia estuda esta fórmula, xa que podería obter recursos mesmo a menor interese que mediante a súa débeda, unha das máis baixas do Estado. En todo caso, a nosa Comunidade non ten problema algún de solvencia nin de financiamento nos mercados, como demostra a alta demanda que a súa débeda ten entre os investidores. Eses 200 millóns que a Xunta estuda pedir apenas supoñen o 0,7% do total de 35.000 millóns que o Goberno porá a disposición de concellos e comunidades.