viernes, 30 de marzo de 2012

Aprobados os Orzamentos Xerais do Estado para 2012

Hoxe o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012, unhas contas que realizan un importante esforzo no control do gasto co fin de reducir o déficit público e alcanzar o obxectivo de estabilidade orzamentaria.

Con todo, a pesar da realización deste esforzo para cumprir co déficit, non se desatenden partidas prioritarias como o gasto en pensións e mantense o salario dos funcionarios, do mesmo xeito que sucede coas prestacións por desemprego.

Xunto a un conxunto de medidas de austeridade, os Orzamentos para 2012 inclúen decisións extraordinarias de incremento de ingresos, o que non fai outra cousa que confirmar o serio e firme compromiso de España ante unha situación límite que se confía en superar para volver á senda da recuperación económica e recuperar así a confianza perdida.

O compromiso é recortar o déficit do conxunto das Administracións Públicas ata o 5,3 por 100 do PIB, 3,2 puntos menos que o 8,5 por 100 en que pechou 2011. Ao Estado corresponderalle un esforzo de 1,6 puntos ata lograr un déficit do 3,5 por 100, ás Comunidades Autónomas, 1,4 puntos para lograr un saldo negativo do 1,5 por 100 mentres que ás Corporacións Locais correspóndelles un esforzo de 0,1 punto ata lograr un déficit do 0,3 por 100 neste exercicio. Pola súa banda, a Seguridade Social pasará dun déficit do 0,1 por 100 do PIB ao equilibrio orzamentario.

En termos orzamentarios, o esforzo de consolidación fiscal que realizará o Estado é o maior da democracia, equivalente ao 2,5 por 100 do PIB (27.300 millóns de euros). Deles, 0,8 puntos do PIB corresponden a incrementos de ingresos e 1,7 puntos, a axustes de gastos, excluídas as partidas comprometidas.

Axuste ministerial:

Os Orzamentos do Estado deste ano contemplan unha redución do conxunto do gasto dos Ministerios do 16,9 por 100, excluídas as obrigacións de exercicios anteriores, ata un total de 65.803 millóns de euros. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación reduce o seu gasto o 54,4 por 100; o de Industria, Enerxía e Turismo baixa o seu gasto o 31,9 por 100, mentres que o de Facenda e Administracións Públicas o 22,9 por 100. O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte contará cun 21,2 por 100 menos de recursos e o Ministerio de Fomento o 34,6 por 100.

Os investimentos reais caerán o 19,6 por 100 ata un total de 4.679 millóns de euros.

Redúcense en 594 millóns de euros as transferencias á Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento. A contribución do Estado á Axuda Oficial ao Desenvolvemento baixa un 47,6 por 100, e sitúase a niveis de 2005. Cae en 795 millóns o Fondo da auga. Axústanse en 351 millóns de euros os investimentos en Defensa, fundamentalmente en Programas Especiais de Defensa. Redúcense en 322 millóns de euros as axudas para o acceso á vivenda. En canto ás partidas en infraestruturas, levará a cabo unha redución de 360 millóns para autoestradas de primeira xeración, á vez que caerán en 287 e 427 millóns as achegas para ADIF e SEITTSA.

Outra partida que experimentará un axuste será o das transferencias aos sindicatos, que se reducirán en 6,2 millóns de euros, á vez que se eliminarán 67 millóns da dotación ao Fondo de Integración de Inmigrantes. As Políticas Activas de Emprego redúcense en 1.557 millóns de euros. A redución das transferencias de Educación, excluídas bolsas, alcanza os 530 millóns de euros.

Ingresos:

Os ingresos non financeiros para 2012 logo da cesión a Entes Territoriais chegarán aos 119.233 millóns de euros, o que supón un crecemento do 12,5 por 100. Para conseguir esta evolución dos ingresos van ser fundamentais as novas medidas fiscais do Goberno que suporán un incremento de 12.300 millóns de euros, incluído o aumento do IRPF, aprobado o pasado 30 de decembro.

Os ingresos tributarios antes da cesión a Entes Territoriais alcanzarán os 168.726 millóns de euros, un 2,3 por 100 máis que no Orzamento de 2011. A recadación por IRPF crecerá en 1,9 por 100 ata 73.106 millóns de euros, mentres que a xerada polo Imposto de Sociedades incrementarase o 22,2 por 100 ata alcanzar os 19.564 millóns de euros. Os ingresos por IVE reduciranse o 2,6 por 100 como consecuencia do baixo ritmo da economía española ata alcanzar os 47.691 millóns de euros, mentres os ingresos por Impostos Especiais caerán o 11,5 por 100 ata os 18.426 millóns de euros.

Medidas fiscais:

Co obxectivo de que non se siga producindo unha caída do tipo efectivo no Imposto sobre Sociedades, fundamentalmente o das grandes empresas, e co fin de axudar a cumprir o compromiso de redución do déficit, o Goberno aprobou hoxe un Real Decreto Lei con diversas medidas tributarias, especialmente no ámbito empresarial, que serán recollidas tamén nos Orzamentos Xerais do Estado para 2012:

Diferimiento de beneficios fiscais. Redúcese do 5 por 100 ao 1 por 100 o límite anual máximo deducible do inmobilizado intangible correspondente ao fondo de comercio, tanto por adquisición de entidades, como por reestruturacións empresariais. Trátase de fixar a mesma limitación que determinou o Real Decreto de 2011 para o fondo de comercio financeiro e facela extensiva aos demais fondos de comercio con efecto fiscal. Terá efectos para 2012 e 2013.

Elimínase a liberdade de amortización para grandes empresas, tal e como está regulada na disposición adicional 11ª da Lei do Imposto sobre Sociedades. Esta permite tal liberdade, ata se non se mantén ou crea emprego, segundo o Real Decreto que entrou en vigor en xaneiro de 2011. Adicionalmente, limitarase a dedución por liberdade de amortización correspondente aos investimentos realizados con anterioridade á derrogación do réxime. Con esta limitación, trátase de diferir o incentivo fiscal.

Para as pemes manterase a liberdade de amortización a condición de que vaia vinculada á creación de emprego.

Gastos financeiros. Na actualidade pódense deducir sen límites, un aspecto que contrasta con outras lexislacións nacionais, que foron protexendo as súas bases impoñibles nos últimos anos. Coa nova norma non serán deducibles no ano os gastos financeiros que excedan do 30 por 100 do resultado (EBITDA) do exercicio. En todo caso, será deducible un millón de euros. Os gastos que non fosen deducibles no ano si o serán en períodos futuros, cun máximo de dezaoito anos. Non serán deducibles os gastos financeiros derivados da compra de participacións de entidades dun mesmo grupo, salvo que a entidade xustifique motivos económicos para a compra destas participacións. A medida ten carácter indefinido.

Pago fraccionado mínimo para grandes empresas. Fíxase un pago fraccionado mínimo para aquelas empresas cuxo resultado contable supera os vinte millóns ao ano, como nova obrigación tributaria. Será do 8 por 100 do resultado da súa conta de perdas e ganancias. Será do 4 por 100 se, polo menos o 85 por 100 dos seus ingresos corresponden a rendas exentas ou dividendos con dereito a dedución por dobre imposición. No próximo pago fraccionado, a ingresar antes do 20 de abril deste ano, aplicarase un tipo do 4 por 100 sobre resultado contable. A medida só afecta a 2012 e 2013.

Límite de deducións. Redúcese o actual límite xeral desde o 35 por 100 ao 25 por 100 e está incluída a dedución por reinversión de beneficios extraordinarios. Redúcese do 60 por 100 ao 50 por 100 para o caso en que a dedución por actividades de I D supere o 10 por 100 da cota. Son reducións temporais, que afectan só a 2012 e 2013.

Exención parcial na venda de participacións. Co fin de apoiar a internacionalización da empresa española, flexibilízase o réxime de exención na venda de participacións en entidades non residentes e establécese un criterio de proporcionalidade en función do tempo en que se cumpren os requisitos.

MEDIDAS EXCEPCIONAIS
O Goberno introduce tamén, vía Real Decreto Lei, unha serie de medidas de carácter excepcional para favorecer a atracción de rendas e contribuír tamén á consolidación fiscal.

Así, fíxase un gravame específico do 8 por 100 para os dividendos ou participacións en beneficios de fonte estranxeira derivados da mesma fonte que se repatríen ata o 31 de decembro de 2012. Con este gravame as entidades que non puideron beneficiarse da exención prevista para os dividendos e rendas de fonte estranxeira por estar algunha das sociedades nun país de reducida tributación estarán estimuladas para repatriar fondos a un custo reducido. Debe tratarse sempre de sociedades que estean dentro do grupo mercantil e perfectamente identificadas na contabilidade da sociedade.

Implantar outro gravame especial de atracción de rendas non declaradas por contribuíntes do IRPF, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes. Facenda endurecerá o réxime sancionador tributario en 2013, pero con anterioridade permitirá unha regularización extraordinaria de capitais, previo pago dun gravame complementario do 10 por 100 do importe dos bens e dereitos aflorados. Os contribuíntes poderán presentar unha declaración confidencial para regularizar a súa situación tributaria. O prazo de presentación e o seu ingreso finaliza o 30 de novembro.
OUTRAS MEDIDAS

No Imposto sobre os Labores do Tabaco redúcese en dous puntos o tipo proporcional, que depende do prezo de venda, e increméntase á súa vez o tipo específico vinculado co número de unidades.

Doutra banda, e en materia de xestión do patrimonio, o Real Decreto Lei inclúe a todas as sociedades públicas no plan de aforro, racionalidade e xestión de edificios administrativos. Refórzanse, xa que logo, os criterios de eficiencia na xestión de tales edificios non só en intensidade senón tamén na súa extensión. Ademais, simplificarase a súa estrutura eliminando órganos duplicados como era a Xunta Coordinadora de Edificios Administrativos. Estes cambios súmanse á restructuración do sector público empresarial e fundacional xa anunciada, incluídas as retribucións salariais no sector público.
Con todas estas novas medidas preténdese corrixir distorsiones na progresividad fiscal do Imposto de Sociedades, á vez que lograr maiores ingresos noutros tributos e, con iso, contribuír á consolidación fiscal comprometida coa Unión Europea.