lunes, 20 de diciembre de 2010

Hipotecados para sempre


Hoxe o diario "La Región" publica un traballo do xornalista Hector Díaz no que reflexiona sobre o feito de que cada vez son máis as persoas que non poden facer fronte ao pago das súas hipotecas e con iso acaban perdendo a propiedade da súa vivenda.

Recolle, de xeito resumido, a opinión de tres parlamentarios: Alberto Fidalgo, Xosé M. Pérez Bouza e a miña propia.

Estas foron as miñas respostas ás preguntas do citado xornalista:

1.- Considera necesario introducir a dación en pago en España como xa ocorre noutros países?

As máis de 100.000 execucións hipotecarias anuais habidas en 2009 e 2010 puxeron de manifesto un procedemento de execucións hipotecarias completamente desproporcionado e inxusto que hai que revisar: Non é razoable que o banco póidase quedar coa vivenda polo 50% do valor de tasación e o prestatario quede como debedor do resto do préstamo. Habería que conseguir que a obrigación garantida executásese soamente sobre os bens hipotecados, como é o que se coñece como “dación en pago”. Pero estes cambios hai que facelos con rigor e sabendo moi ben o impacto que poidan ter no sistema financeiro que atravesa tamén un momento moi delicado.

2.- Cre que os bancos foron os causantes de que moitas familias atópense hoxe sen casa e con hipoteca?

É un feito certo que algúns Bancos e Caixas concederon préstamos sen a debida dilixencia e sen valorar a capacidade económica dos solicitantes.

Pero a causa fundamental da imposibilidade dos prestatarios para pagalos, é a perda do emprego, consecuencia da crise na que nos meteu o Goberno do Sr. Rodríguez Zapatero. Se houbese crecemento de actividade económica, crearíase emprego e manteríanse os ingresos. A desatrosa política do Goberno socialista é a principal responsable da situación.

3.- É partidario o seu partido de aprobar unha modificación desta Lei?

Sí. Somos partidarios dunha reforma da regulación hipotecaria e procesual pero coa cautela como dixen antes de coñecer ben o impacto da mesma no sistema financeiro. Sería bo tamén regular os tipos de interese de demora nos préstamos e créditos hipotecarios.

4.- Cre que Galicia se verá máis ou menos afectada por cidadáns que non poden facer fronte ás súas hipotecas?

É un problema xeneralizado no conxunto de España e loxicamente é mais perentorio alí onde hai máis parados. Estou moi preocupado polo feito de que moitos galegos perdan o seu emprego, polo tanto os seus ingresos e que se vexan abocados a incumprir as súas obrigacións no pago das cotas dos seus préstamos hipotecarios, coas consecuencias dramáticas do embargo e de execución hipotecaria.