lunes, 22 de abril de 2024

O Consello da Xunta aprobou a nova estrutura orgánica da Presidencia e das consellerías do Goberno autonómico

 


O Consello da Xunta aprobou hoxe os decretos que establecen a nova estrutura orgánica da Presidencia e das consellerías do Goberno autonómico e que inclúen, entre as principais novidades, a creación da Oficina de Coordinación Económica con rango de secretaría xeral e a Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais e Desenvolvemento Lexislativo, dependente da Asesoría Xurídica Xeral. 

Estes dous novos organismos dependerán directamente da Presidencia da Xunta, ao igual que as delegacións territoriais que pasarán a estar adscritas a este departamento. 

Outra das novidades na área de Presidencia é que as xefaturas territoriais pasarán a denominarse direccións territoriais. O seu titular será designado libremente polos titulares de cada consellería entre funcionarios dos grupos A1 e A2 ou persoas con acreditada competencia e experiencia profesional no eido no que desempeñarás as súas funcións.

Ademais, o organismo Galicia Calidade pasará a depender da Axencia Turismo de Galicia. 

Pola súa banda, nesta nova lexislatura, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes asume a Dirección Xeral de Mobilidade que centralizará a xestión de todo o transporte incluído o escolar-, así coma outros servizos coma o teléfono 065. 

Na Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático créase a Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático que se vai encargar de toda a tramitación administrativa dos proxectos de enerxías verdes.

No caso da Consellería de Política Social e Igualdade, a antiga Secretaría Xeral de Igualdade vaise dividir en dous departamentos:  a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade e a Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero.

Os decretos aprobados hoxe tamén inclúen a creación da Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, dependente da Consellería de Economía e Industria, e que será a encargada de atender as necesidades de solo empresarial para o desenvolvemento económico da comunidade. 

Na Consellería de Facenda e Administración Pública desaparece a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro porque as súas competencias pasan a depender da Secretaría Xeral do Tesouro. Ademais, a xestión do Patrimonio da Comunidade Autónoma pasa a integrarse na Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e as competencias de xogo pasarán a depender tamén desta Consellería.

Outra das novidades no Goberno autonómico é a creación dunha secretaría xeral de Vivenda e Urbanismo, dentro da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, da que dependerá a Dirección Xeral de Urbanismo -e dentro dela a Axencia de protección de legalidade urbanística- e o Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

Nesta nova etapa, o Servizo Galego de Saúde pasa a integrarse por completo no organigrama da Consellería de Sanidade e, no caso da Consellería do Medio Rural, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias sepárase a nova Dirección Xeral da PAC e do Control da cadea alimentaria. 

Os cambios incluídos na estrutura orgánica da Xunta de Galicia teñen o obxectivo de primar a horizontalidade, centralizando os asuntos por departamentos. Deste xeito, por exemplo, todo o vencellado ao transporte dependerá dun mesmo organismo. E os mesmo con o servizos sociais, con sanidade ou con vivenda e urbanismo.