jueves, 7 de marzo de 2024

A Xunta aproba o reformulado proxecto de trazado da nova senda na estrada OU-402 en Reza, Ourense

 

O Consello da Xunta acordou hoxe a aprobación do proxecto de trazado da nova senda na estrada OU-402 en Reza, no concello de Ourense. Realmente unha boa nova para solventar os problemas de movilidade peonil nunha estrada moi concurrida. 

Salientar que esta actuación  forma parte do plan de sendas, e ademáis é unha das doce medidas que contempla o documento “Compromiso por Ourense”, asinado polo presidente do PPdeG, Alfonso Rueda, e o presidente provincial popular, Luis Menor.

A nota difundida di que “o investimento que o Goberno galego destinará a esta nova actuación para habilitar unha senda peonil continua de case 2,7 km pola marxe dereita desta vía autonómica superará os 1,6 millóns de euros.

A aprobación definitiva deste proxecto por parte do Goberno galego leva tamén aparellada a declaración de utilidade pública, pola que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para executar esta intervención. Do total de 37 predios necesarios para executar as obras, 6 son de titularidade pública e 16 parcelas estarán afectadas por ocupación temporal para executar a reposición das ramplas de acceso e, cando sexa posible, a recolocación dos peches que sexa necesario levantar.

Este novo proxecto responde á vontade de diálogo permanente da Xunta para acadar unha solución satisfactoria e que minora no posible as afeccións.

Así, habilitarase na OU-402 un itinerario entre os puntos quilométricos 1+060 e 3+290, que permita conectar os treitos illados de beirarrúas existentes e as edificacións dispersas, para que os veciños poidan realizar os desprazamentos a pé de xeito máis cómodo e seguro.

Máis concretamente, a senda estenderase desde a intersección coa rúa Portalón ata o aparcadoiro situado no quilómetro 3+290 da estrada. Pola marxe esquerda realizaranse, ademais, pequenas actuacións puntuais relacionadas coa nova posición dos pasos de peóns ou das paradas de autobús acordadas.

Segundo o proxecto deseñado polo departamento de Infraestruturas da Xunta, o itinerario peonil defínese adaptándose ao trazado da estrada, tanto en planta como no alzado, mantendo unha beiravía de 0,50 metros. Executarase en formigón desactivado e con bordo elevado sobre a vía.

Atendendo ás consideracións feitas previamente polos veciños e para minimizar afeccións aos peches, a senda oscilará entre os 1,8 e os 3 metros de ancho, en función das edificacións lindeiras. Tamén nun pequeno treito (entre o punto quilométrico 2+050 e o 2+200) modificarase lixeiramente o trazado da estrada, movendo 1 metro o eixe para evitar afectar aos peches.

A actuación farase de xeito coordinado coa dotación de bandas de aparcadoiro en liña na marxe dereita que eviten que os vehículos paren invadindo o recorrido peonil.

Cumprindo coas demandas veciñais no momento da redacción deste novo proxecto, reubicaranse varias paradas de autobús tamén na marxe contraria á senda, para que a subida e a baixada de viaxeiros se faga sen interrupcións. Ademais, disporanse 6 novas marquesiñas.

Tras a análise das achegas recibidas no proceso de información pública, aténdense alegacións recibidas para reducir a afección a varias fincas mediante a substitución dun terraplén por un muro  entre os puntos quilométricos 1+075 e 1+150, e axústase o ancho da senda entre os quilómetros 1+380 e 1+445.

A intervención completarase con traballos adicionais de mellora dos sistemas de drenaxe, a preinstalación de canalizacións de servizos, sistemas de contención, construción de muros ou reforzo da sinalización.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade realizará a convocatoria dos actos expropiatorios no segundo trimestre do ano, co obxectivo de licitar as obras no segundo semestre. A actuación ten un prazo de execución de 12 meses.

Con esta intervención complétase a execución de máis de 16 quilómetros de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 M€ de investimento, traballos aos que hai que sumar o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal, a Ponte Vella e Expourense, a través da avenida das Caldas e do Barbaña.

O Goberno galego continúa mellorando a rede viaria autonómica para reforzar a seguridade viaria e a comodidade dos usuarios, así como para impulsar unha mobilidade máis sustentable.