miércoles, 29 de enero de 2020

EPA IVT 2019: Retroceso na creación de emprego; inferior ao experimentado nos cinco anos anteriores


Difunde hoxe o INE a Enquisa de Poboación Activa (EPA) correspondente ao cuarto trimestre de 2019.

Segundo estes datos en España o número de ocupados aumenta en 92.600 persoas respecto ao trimestre anterior (un 0,47%) e sitúase en 19.966.900.

 A ocupación aumenta este trimestre en 67.900 persoas no sector privado e en 24.700 no público. Nos 12 últimos meses o emprego incrementouse en 360.000 persoas no sector privado e en 42.300 no público.

 Os asalariados aumentan este trimestre en 56.200. Os que teñen contrato indefinido increméntanse en 134.700, mentres que os de contrato temporal redúcense en 78.600. En variación anual, o número de asalariados crece en 392.500 (o emprego indefinido aumenta en 414.200 persoas, mentres que o emprego temporal redúcese en 21.600). O traballo por conta propia sobe en 34.300 este trimestre e en 7.500 nos 12 últimos meses.

 A ocupación aumenta este trimestre nos Servizos (83.000 máis), a Agricultura (47.600) e a Construción (14.000). Na Industria descende en 52.100. No último ano o emprego sobe nos Servizos, onde hai 374.600 ocupados máis, na Industria en 55.400 e na Construción en 4.000. Na Agricultura a ocupación baixa en 31.700 en variación anual.

 Os maiores incrementos de emprego este trimestre danse en Comunidad de Madrid (78.400 ocupados máis), Canarias (49.100) e Andalucía (35.200). Os maiores descensos obsérvanse en  Illes  Balears (–49.600), Estremadura (–19.900) e Galicia (–9.700). No último ano case todas as comunidades incrementan a súa ocupación. Comunidad de Madrid (138.900 máis), Cataluña (87.000) e Andalucía (45.800) presentan os maiores aumentos.

 O número de parados descende este trimestre en 22.500 persoas (–0,70%) e sitúase en 3.191.900.

En termos  desestacionalizados a variación trimestral é do –2,76%. Nos 12 últimos meses o paro diminuíu en 112.400 persoas (–3,40%).

 A taxa de paro sitúase no 13,78%, o que supón 14 centésimas menos que no trimestre anterior. No último ano esta taxa descendeu en 67 centésimas.

 Por comunidades, as maiores baixadas trimestrais do paro danse en Andalucía (–41.900), Canarias (–22.100) e Cataluña (–16.300). E os maiores incrementos en Estremadura (18.700 parados máis), Región de Murcia (15.200) e  Illes  Balears (7.500). En termos anuais, as maiores reducións do número de parados prodúcense en Cataluña (45.600 menos), Comunidade de Madrid (–43.800) e Canarias (–10.800).

 O número de activos aumenta este trimestre en 70.100, ata 23.158.800. A taxa de actividade sobe dúas centésimas e sitúase no 58,74%. No último ano a poboación activa incrementouse en 290.000 persoas.

Valoracións:

Estos datos da EPA trasladan que se produciu un retroceso na creación de emprego inferior ao experimentado nos cinco anos anteriores. Un dato que consolida, desgraciadamente, o arrefriado e retardación da economía consecuencia da falta de reformas do Goberno.

É o trimestre onde menos baixa o paro e menos crece o emprego desde fai cinco anos.

Sobe o paro trimestral nos servizos, a Industria e a Construción. É, xunto co  IIITR-2019, o peor trimestre interanual de ocupación desde o  IIIT-2014.

Un dato revelador é que se perden 32.100 ocupados no tramo de idade entre 16 e 19 anos e 46.600 entre os que teñen entre 20 e 24 anos.  É máis, os mozos non só perden emprego senón que nin sequera queren ir ao paro. senten  desincentivados e deixan de buscar traballo (diminúe en 141.100 o número de activos entre 16 e 25 anos).

Outro dato preocupante: descende o emprego a tempo completo en 63.000 persoas e aumenta o emprego a tempo parcial en 155.600 persoas.

Os fogares con todos os seus membros activos en paro aumenta este trimestre en 3.200 fogares fronte aos 30.300 que se reduciron o cuarto trimestre de 2018. Son máis dun millón de fogares (exactamente 1.013.200) con todos os seus membros en desemprego, un 0,3% máis respecto ao trimestre anterior.

GALICIA


A ocupación diminúe en 9.700 persoas no cuarto trimestre de 2019 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.096.000 persoas ocupadas. A taxa de ocupación diminúe 0,4 puntos neste trimestre, ata o 46,9%.

Nos últimos doce meses o número de ocupados e de ocupadas aumentou en 7.900 persoas, o que supón unha suba do 0,7% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre diminuíu tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns diminuíu en 7.200 persoas respecto ao terceiro trimestre do ano 2019 e a ocupación das mulleres diminuíu en 2.400 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha baixada da taxa de ocupación masculina de 0,7 puntos e unha diminución de 0,3 puntos no caso da feminina.

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2018, o número de homes ocupados aumenta en 8.800 persoas (un 1,5%), mentres que o de mulleres ocupadas diminúe nun 0,2%.

No cuarto trimestre de 2019 en Galicia había 145.800 persoas en paro, 2.300 máis que no trimestre anterior. A taxa de paro aumenta 0,2 puntos e sitúase no 11,7%.

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2018, o número de parados e paradas diminúe en 3.100 persoas (un -2,1%) e a taxa de paro 0,3 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta o paro masculino e diminúe o feminino: o número total de homes parados sitúase en 66.200 persoas (2.500 máis que hai tres meses) e o de mulleres é de 79.500 persoas (200 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina aumenta en 0,5 puntos porcentuais e a feminina non amosa variación, situándose a primeira no 10,3% e a segunda no 13,3%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino descende en 6.500 persoas (un 8,9% menos), e o volume de paradas aumenta en 3.300 persoas (un 4,3% máis que hai un ano).

No cuarto trimestre de 2019, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro aumenta en 2.200 unidades e sitúase en 52.300 fogares. Respecto ao cuarto trimestre de 2018, esta tipoloxía de fogares redúcese un 3,5%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados diminúe en 4.900 unidades. O número de fogares nesta situación é de 612.600. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 8.100 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 1,3% en termos relativos.

Dos 317.700 mozos e mozas galegos de entre 16 e 29 anos, 122.000 (o 38,4%) están ocupados, 32.400 (o 10,2%) parados e os 163.400 (o 51,4%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 38,4% no cuarto trimestre de 2019. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 2,2 puntos; con respecto ao mesmo trimestre do ano 2018 diminúe 0,1 puntos.

A taxa de paro xuvenil sitúase no 21,0% neste trimestre; aumenta 0,7 puntos respecto ao trimestre anterior. En comparación co cuarto trimestre de 2018 diminuíu 0,5 puntos.

Valoracións:

Galicia pecha 2019 con máis e mellor emprego: 

 A taxa de paro sitúase no 11,74% (0,3 puntos menos que hai un ano) mellorando en dous puntos o dato do Estado (13,78%). 

No que vai de lexislatura a taxa de paro baixou en 4,55 puntos (4ºT2016:16,29% / 4ºT2019:11,74%). 

A taxa de emprego (ocupación) alcanza o 46,89% (0,28 puntos máis que hai 12 meses).


Galicia segue a crear emprego e a taxa é a maior nun cuarto trimestre dos últimos 10 anos (4ºT2009: 47,42%). 

A Comunidade sumou 7.900 novos OCUPADOS no 4º trimestre do ano 2019 con respecto a hai un ano (+0,73%): encadeando cinco anos de crecemento; e situando Galicia en niveis superiores aos de hai 8 anos (4ºT2011: 1.080.400 ocupados). 

A ocupación crece no sector industrial, acadando a maior suba interanual de ocupación nun 4º trimestre de toda a serie histórica de datos (desde 2008). Esta suba é maior que no conxunto do Estado: (Galicia+8,07% / España +2,05%).