viernes, 30 de marzo de 2018

Formulado o Informe de impacto ambiental do proxecto Nova estación intermodal de Ourense


O Boletín Oficial do estado correspondente ao mércores 28 de marzo publica a Resolución do 16 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, do MAPAMA, pola que se formula informe de impacto ambiental do proxecto Nova estación intermodal de Ourense.


Os principais elementos da análise ambiental do proxecto son os seguintes: As actuacións sometidas a avaliación intégranse no Convenio Marco de Colaboración entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e a Entidade Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidade, subscrito con data 22 de xuño de 2016 e teñen por obxecto a adaptación da estación de ferrocarril actual de Ourense aos novos servizos de alta velocidade.


Estas actuacións son as seguintes:

Actuación 1: Adaptación da estación ferroviaria para a conexión coa estación de Ourense da LAV Madrid-Santiago (tramo Zamora-Ourense en execución). Concretamente as obras consistirán na remodelación da praia de vías coa construción de dúas plataformas e catro vías en ancho estándar para os novos servizos de alta velocidade, adaptación do edificio da estación, infraestrutura de electrificación e restitución de instalacións e edificacións afectadas. No que respecta á electrificación, proxéctase a instalación de liña eléctrica a 25 kV en 4 km da liña AV actual Ourense-Santiago, en substitución da liña actual de KV.

Actuación 2: Pasarela peonil de conexión urbana como mellora da permeabilidade transversal, en substitución do paso inferior a clausurar.

Actuación 3: Cubrimento da praia de vías. Trátase de acometer a obra civil necesaria para reducir o ruído e vibracións derivados do tráfico ferroviario nos edificios próximos, desde a Avenida de Santiago ata aproximadamente a Rúa Ático Noguerol, tramo afectado polo incremento do tráfico ferroviario previsto. O promotor baseou o deseño desta obra nun estudo de ruído e vibracións previo, achegado no documento ambiental como apéndice 1.

Salienta a Resolución que con data 4 de decembro de 2017, a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental iniciou a fase de consultas ás Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas en relación ao proxecto, de acordo co disposto no artigo 46 da Lei de avaliación ambiental.
Afirma que tendendo á localización do proxecto nunha área urbanizada de densidade demográfica elevada, un dos principais factores a avaliar é o das molestias por ruídos e vibracións xeradas polo proxecto na súa fase de funcionamento, xa que os niveis actuais de inmisión, debidos ao tráfico viario e ao tráfico ferroviario existente, veranse incrementados a partir da posta en servizo da nova estación intermodal.
De acordo coas principais magnitudes do proxecto analizadas no documento ambiental, a ocupación total correspondente ás obras de adaptación da estación de Ourense aos novos servizos da alta velocidade sería de 3,33 Ha aproximadamente, incluídas integramente dentro dos límites do complexo ferroviario actual, zonas auxiliares de obras inclusive.
Con obxecto de analizar os niveis sonoros na contorna da estación de Ourense tanto para a situación acústica actual como para a futura tras a remodelación da Estación, o promotor inclúe no documento ambiental (Apéndice 1) un estudo de ruídos e vibracións efectuado sobre unha área equivalente á zona de influencia do proxecto de 200 m a ambos os dous lados da vía máis externa de cada marxe do complexo ferroviario da estación. O obxecto do citado estudo é avaliar os niveis de inmisión actuais e previstos tras a posta en servizo da nova estación nos edificios contiguos ao complexo, co fin de garantir que se cumpran os obxectivos de calidade acústica esixidos pola lexislación vixente mediante a aplicación das medidas correctoras necesarias.
A partir dos resultados do estudo de ruído, constátase a superación dos niveis de inmisión máximos legais en varios edificios, afectando o uso cultural nun edificio nos tres períodos día-tarde-noite e ao uso residencial noutros 19 edificios en período nocturno. Por iso, exponse no devandito estudo o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica a través da execución das dúas seguintes medidas correctoras, cuxa localización se indica na figura adxunta ao presente informe de impacto ambiental:

Cubrimento da praia de vías mediante laxa de formigón na zona de entrada á estación.
Instalación de pantallas acústicas na zona de saída.

O proxecto expón a construción de 9 pantallas acústicas cuxo deseño e localización especifícanse no documento ambiental.
Coas medidas correctoras expostas prevese conseguir o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica en todos os receptores para o escenario futuro, e tamén non superar os niveis actuais para a acción conxunta do ferrocarril e do tráfico rodado.
Conclúe a Resolución coa fundamentación xurídica, en virtude da cal conclúen que o proxecto Nova estación intermodal de Ourense atópase encadrado no artigo 7.2, apartado a), da Lei 21/2013, de avaliación ambiental.
E en virtude do exposto, e á vista da proposta da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural resolve de acordo cos antecedentes de feito e fundamentos de dereito alegados e como resultado da avaliación de impacto ambiental practicada, que non é necesario o sometemento ao procedemento de avaliación ambiental ordinaria do proxecto Nova estación intermodal de Ourense, xa que non se prevén efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, a condición de que se cumpran as medidas e condicións establecidas no documento ambiental e na presente resolución.


https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4372.pdf


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 


Recibirá resposta.