miércoles, 13 de septiembre de 2017

O INE revisa á alza unha décima o crecemento do PIB de España en 2016, ata o 3,3% e eleva en dúas décimas o crecemento de 2015

Onte de acordo á política de revisión e difusión das contas nacionais, o INE publicaba os principais resultados actualizados da Contabilidade Nacional Anual de España, base 2010, para os anos 2014-2016. 

Difundiuse a primeira estimación avance da contabilidade anual para o ano 2016 e a revisión das estimacións para os anos 2014 e 2015.

O PIB español creceu en volume un 3,3% respecto de 2015 segundo a estimación avance para 2016 da Contabilidade Nacional Anual de España. Este crecemento foi lixeiramente superior ao adiantado pola Contabilidade Nacional Trimestral (CNTR) o pasado 2 de marzo (3,2%). 

Con todo, prodúcense algunhas variacións na composición do devandito crecemento respecto das estimacións da CNTR, cunha menor achega da demanda nacional (2,5%, fronte a 2,8%) e unha maior achega da demanda externa (0,7%, fronte a 0,5%). Polo que se refire á demanda nacional revisáronse á baixa tanto o crecemento interanual en volume do gasto en consumo final (do 2,6% ao 2,5%) como o da formación bruta de capital (do 3,8% ao 3,1%).

A actualización da variación en volume do gasto en consumo final débese á revisión á baixa do crecemento en volume do gasto en consumo final dos fogares e Institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSH), que pasa do 3,2% ao 3,0%. Pola súa banda, a estimación do crecemento do gasto en consumo final das Administracións Públicas permanece prácticamente inalterada (nun 0,8%). 

No que respecta á demanda externa, o crecemento en volume das exportacións respecto ao ano 2015 estímase no 4,8%, fronte ao 4,4% publicado en marzo, mentres que o das importacións cífrase nunha 2,7% fronte ao 3,3% previo. 

A prezos correntes, a taxa de variación interanual do PIB de 2016 foi do 3,6%, practicamente igual á estimada en marzo. Con iso, o valor do PIB a prezos correntes para ese ano sitúase en 1.118.522 millóns de euros. O deflactor implícito do PIB estímase nun 0,3%, o que practicamente coincide co valor proporcionado pola CNTR.


O emprego en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo cífrase en 17,4 millóns o que supón un incremento do 3,0% respecto ao ano anterior. 

Finalmente, da nova estimación dos fluxos de renda co Resto do Mundo obtense que a Renda Nacional Bruta de España ascende a 1.118.268 millóns de euros en 2016.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta