Aprobado o Real Decreto polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018


Do Consello de Ministros desta semana cabe destacar que a proposta do ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, foi aprobado o Real Decreto polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018.

A Lei Orgánica de Educación e a Lei Orgánica de Universidades, encomendan ao Estado o establecemento, con cargo aos seus orzamentos xerais, dun sistema xeral de bolsas e axudas ao estudo, co fin de que todas as persoas, con independencia do seu lugar de residencia, gozar das mesmas condicións no exercicio do dereito á educación.

Ambas as normas habilitan ao Goberno para que regule, con carácter básico, as modalidades e contías das bolsas e axudas ao estudo, as condicións académicas e económicas que haxan de reunir os candidatos, así como os supostos de incompatibilidade, revogación e reintegro e cuantos requisitos, condicións socioeconómicas ou outros factores sexan precisos para asegurar a igualdade no acceso ás citadas bolsas e axudas en todo o territorio, sen detrimento de as competencias normativas e de execución das comunidades autónomas.

O novo real decreto de bolsas para o curso 2017-2018 segue mantendo as bolsas como un dereito subxectivo dos estudantes e é similar ao do curso pasado, tanto no que se refire a limiares de renda e patrimonio como ao modelo de compoñentes das bolsas, contías e requisitos dos beneficiarios.

As modificacións respecto ao curso anterior máis relevantes son as seguintes:

* Os módulos do Grao Medio de Formación Profesional que resultan automaticamente validados nalgúns ensinos de Grao Superior teranse en conta a efectos do cumprimento dos requisitos académicos, dando así resposta á cuestión xurdida no pasado curso 2016-17.

* Recóllese a substitución da antiga Proba de Acceso á Universidade pola actual Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade.

Maior orzamento da historia

O Goberno veu incrementado desde o ano 2013 o orzamento para o sistema de bolsas e axudas ao estudo ata chegar aos 1.420,3 millóns de euros en 2017, a cifra máis alta da serie histórica. Esta cifra supón case un 25% máis de presupuestoque os 1.138 millóns de euros consignados nos Orzamentos de 2012.

Con la tecnología de Blogger.