martes, 20 de diciembre de 2016

O ministro Íñigo De la Serna propón alcanzar un gran acordo nacional polas infraestruturas e o transporte

Onte desde ás 16,00 horas o ministro Íñigo De la Serna estivo na Comisión de Fomento  para comparecer e expoñer as liñas xerais do seu departamento nesta nova lexislatura. Faciao a petición propia e de seis Grupos Parlamentarios.

Entre os aspectos crave ao redor dos que virará a política do Ministerio de Fomento durante os próximos anos atópase o desenvolvemento dun sistema de transporte orientado ao cidadán e baseado na mobilidade.

En segundo lugar, potenciarase unha rede de infraestruturas moderna e eficiente ao servizo dos cidadáns e do crecemento económico, así como un espazo de transporte cohesionado e integrado en Europa e no mundo. Para iso, reforzarase a aposta pola tecnoloxía, que se converterá nun alicerce fundamental da modernización do noso sector.

O terceiro compromiso do Ministerio será dar un sólido impulso ás cadeas loxísticas de alto valor, eficaces, eficientes, sustentables, especialmente no aspecto ambiental, onde se contribuirá ao compromiso de loita contra o cambio climático, con particular mención á cadea de valor do tráfico de mercadorías.

Xunto a iso, seguirase desenvolvendo unha política de infraestruturas e transporte que apoie, de forma integral, a competitividade das empresas do noso país na súa proxección internacional.

En cuarto lugar, manterase unha política de xestión urbana na que a vivenda terá un protagonismo especial, orientada ás necesidades reais das persoas que máis o necesitan.

E en quinto lugar, defenderase unha xestión e organización áxil, moderna e transparente.

Esta folla de ruta levará a cabo mediante un decálogo de liñas estratéxicas, que serán: a planificación, o Plan Director de Innovación en infraestruturas, o transporte e desenvolvemento urbano, a estratexia loxística, a cohesión social e vertebración territorial, a seguridade, a mobilidade urbana, a intermodalidade, a acción exterior e o apoio á internacionalización das nosas empresas, o modelo urbano e a sustentabilidade.

ACORDO POLAS INFRAESTRUTURAS E O TRANSPORTE

Na súa intervención, o ministro fixo especial fincapé na importancia de contar cunha boa planificación. Neste sentido, insistiu na necesidade de alcanzar un gran acordo polas infraestruturas e o transporte.

"Chegou o momento de dialogar e tratar de alcanzar un gran acordo nacional polas infraestruturas e o transporte, que garanta a implementación das políticas de infraestruturas a nivel nacional. Pacto político, social, económico e institucional que defina a nosa política de infraestruturas e concrete a Rede de Transporte de Interese Xeral do país, tal e como esta Comisión de Fomento instou recentemente ao Goberno por unanimidade nunha Proposición Non de Lei", indicou o ministro.

O acordo estará orientado á consecución dunha rede multimodal de calidade, composta por nodos e infraestruturas lineais, baseada na utilización eficiente da capacidade das infraestruturas existentes, acorde coas demandas actuais e futuras e que sexa financeiramente viable.

Por iso, no proceso de participación para a definición e desenvolvemento da Rede deberase contar con todos os grupos políticos, institucións competentes, o sector das infraestruturas e transporte no seu sentido máis amplo, así como a sociedade civil. O obxectivo é abrir novas vías de diálogo nas que se analicen, entre outras cuestións, as distintas fórmulas de financiamento, incluída a público-privada.

Así, traballarase simultaneamente en tres foros: o Foro Político, fundamentalmente a través desta Comisión de Fomento do Congreso e tamén do Senado; o Foro Institucional, formado polas Comunidades Autónomas, as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla e a Federación Española de Municipios e Provincias. E en terceiro lugar, o Foro Sectorial, onde deben estar presentes o Foro Loxístico e asociacións, entre as que se atopan os sindicatos.

Debe intervir así mesmo o Consello Asesor de Fomento conforme ao previsto nas vixentes de Leis de Estradas e do Sector Ferroviario.

Axenda dixital das infraestruturas e o transporte 

A segunda gran liña estratéxica para a Lexislatura será o Plan Director de Innovación en infraestruturas, transporte e desenvolvemento urbano. Segundo explicou Da Serna, o Ministerio de Fomento "non só ten que implantar as tecnoloxías da información, da comunicación e dos sistemas intelixentes no sector, senón que ten que ser o impulsor da I+D+i no sector"

O titular de Fomento asegurou que "o impulso da innovación, e o desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías nas áreas do Departamento, son elementos transversais clave na consecución de múltiples obxectivos: seguridade, eficiencia e racionalización de recursos, aumento de capacidade das infraestruturas, promoción da intermodalidad e contribución ao transporte sustentable".


Neste sentido, o primeiro programa de actuación desta liña estratéxica será a "Axenda dixital das infraestruturas e o transporte". "Refírome a cuestións moi concretas, tales como: o reto do transporte sen fisuras, a extensión do wifi, dar información ao cidadán antes e durante a súa viaxe ou a xestión intelixente do tráfico. Así, promoveremos simultaneamente a mobilidade sustentable e a difusión e implantación de novas tecnoloxías, contando en todo momento coa participación doutras Administracións e empresas", asegurou o ministro.